AEG Electrolux B89090-5 manuals

Owner’s manuals and user’s guides for Unknown AEG Electrolux B89090-5.
We providing 72 pdf manuals AEG Electrolux B89090-5 for download free by document types: User Manual


Table of contents

B 89090-5

1

Ïäçãßåò áóöáëåßáò

2

Ïäçãßåò âÞìá ðñïò âÞìá

2

ÓõìâïõëÝò

2

Ðßíáêáò ðåñéå÷ïìÝíùí

3

ÅãêáôÜóôáóç

4

Ëåéôïõñãßá

4

ÁóöÜëåéá ðáéäéþí

5

ÅîõðçñÝôçóç ðåëáôþí

5

ÐåñéãñáöÞ óõóêåõÞò

6

Control óôï öïýñíï

7

ÈÅÑÌÏÓ ÁÅÑÁÓ

8

ÁîåóïõÜñ öïýñíïõ

10

Åéäéêü -ößëôñï ëßðïõò

10

ÅËËÇÍÉÊÁ

11

Áñ÷éêüò êáèáñéóìüò

12

×ñÞóç ôïõ öïýñíïõ

13

–—ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ

14

ÐÁÍÙ/ÊÁÔÙ ÈÅÑÌÁÍÓÇ

14

ÐñïãñÜììáôá ãéá êñÝáò

16

Áõôüìáôá ðñïãñÜììáôá

19

ÐÏÕËÅÑÉÊÁ 2,5 ÊÃ

19

ÃÕÑÉÓÔÅ ÔÏ ÊÑÅÁÓ

19

ÅðéëïãÝò

20

ÌÅÍÏÕ ÓÕÍÔÁÃÙÍ

21

ÓÕÍÔÁÃÅÓ ÃËÕÊÙÍ

21

ÓÕÍÔÁÃÅÓ ØÇÔÙÍ

21

ÊÑÅÌÌÕÄÏÐÉÔÁ

21

ÁËËÅÓ ÓÕÍÔÁÃÅÓ

22

ÃËÕÊÁ ÊÁÔÅØÕÃÌÅÍÁ

22

ÌÅÍÏÕ ÌÍÇÌÇÓ

24

ÁÐÏÈÇÊÅÕÓÇ ÌÍÇÌÇÓ

24

ÐÉÔÓÁ ËÁ×ÁÍÉÊÁ _

24

ÁÐÏÈÇÊÅÕÓÇ

25

ÐÉÔÓÁ ËÁ×ÁÍÉÊÁ

25

ÌÅÍÏÕ ÑÕÈÌÉÓÅÙÍ

26

ÐñïóáñìïãÞ ÌÅÍÏÕ ÑÕÈÌÉÓÅÙÍ

28

Ëåéôïõñãßåò ñïëïãéïý

29

ÓÕÍÔÏÌÏÓ ×ÑÏÍÏÓ

30

ÄÉÁÑÊÅÉÁ

31

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÉÓÌÅÍÁ

33

"HEAT+HOLD"

34

Ðñüóèåôåò ëåéôïõñãßåò

35

ÐÁÉÄÉÊÇ ÁÓÖÁËÅÉÁ

35

ÊËÅÉÄÙÌÁ ÐËÇÊÔÑÙÍ

36

Áõôüìáôç áðåíåñãïðïßçóç

37

ÐñáêôéêÝò óõìâïõëÝò

39

Öñïíôßäá êáé óõíôÞñçóç

40

ÔçëåóêïðéêÝò ñÜãåò

44

Èåñìáíôéêü óþìá ãêñéë

45

ÁíôéêáôÜóôáóç ôçò ëÜìðáò ôïõ

46

ÊÜôé äå ëåéôïõñãåß

47

Ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ

48

ÇëåêôñéêÞ óýíäåóç

49

Ïäçãßåò åíôïé÷éóìïý

51

ÔìÞìá åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí

52

Åããýçóç/ÅîõðçñÝôçóç ðåëáôþí

53

¼ñïé åîáßñåóçò

54

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÃÃÕÇÓÇ

55

35697-4802 12/07 R.A

60

Table of contents

B 89090-5

1

Пошаговые инструкции

2

Полезные советы

2

Содержание

3

Для вашей безопасности

4

Безопасность лица

5

Описание духового шкафа

6

Предохранительный термостат

7

Охлаждающий вентилятор

7

Сенсорные кнопки

7

ÊÎÍÂÅÊÖ. ÍÀÃÐÅÂ

8

Принадлежности духового шкафа

10

Перед первым использованием

11

ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

11

Первая чистка

12

Управление духовым шкафом

13

–—ÔÓÍÊÖ. ÄÓÕÎÂÊÈ

14

ÂÅÐÕ+ÍÈÆÍ ÍÀÃÐÅÂ

14

Нагревательный

15

БЫСТРЫЙ РАЗОГРЕВ

18

Автоматические программы

20

ÂÅÐÕ+ÍÈÆÍ ÍÀÃÐÅÂÏÒÈÖÀ 2,5 ÊÃ

20

ÏÒÈÖÀ 2,5 ÊÃ

20

ÏÅÐÅÂÅÐÍÓÒÜ ÌßÑÎ

21

РЕЦЕПТЫ в обзоре

22

ÐÅÖÅÏÒÛ ÂÛÏÅ×ÊÈ

23

ÐÅÖÅÏÒÛ ÆÀÐÊÈ

23

ÇÀÊÐÛÒÛÉ ÏÈÐÎÃ

23

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ

24

ÃÎÒÎÂÛÉ ÏÈÐÎÃ

24

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ Â ÏÀÌßÒÈ

26

ÁÀÍÊ ÏÀÌßÒÈ 1

26

ÏÀÍÊ ÏÀÌßÒÈ 1

26

ÏÈÖÖÀ ÄËßÏÀÏÛ _

26

ÑÎÕÐÀÍÅÍÎ

27

ÏÈÖÖÀ ÄËßÏÀÏÛ

27

ОСНОВНЫЕ УСТАНОВКИ

28

Функции часов

31

ÄËÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

33

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ

34

ÇÀÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÎ

35

ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÒÅÏËÀ

36

Дополнительные

37

ÇÀÙÈÒÀ ÄÅÒÅÉ

37

ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ

38

Телескопические направляющие

45

Нагревательный элемент

46

Замена лампочки освещения

47

Специальный жировой

47

Если что-то не работает

48

Технические данные

49

Указания для установщика

50

560 - 570

51

Гарантия/сервисная служба

52

Европейская гарантия

53

35697-4702 12/07 R.A

56

Aeg electrolux B89090-5 User Manual (68 pages)


Brand: Aeg-electrolux | Category: No info | Size: 5.92 MB |

  

Table of contents

B 890905

1

Norme di sicurezza generali

3

Installazione

3

Collegamento elettrico

4

Utilizzare

4

Manutenzione e pulizia

5

Pericolo di incendio

6

Centro assistenza

6

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

7

Sfiorare i tasti

8

Selezione della lingua

8

Impostazione dell’orologio

8

Prima pulizia

8

PANNELLO DEI COMANDI

9

UTILIZZO QUOTIDIANO

10

Utilizzo quotidiano 11

11

Menu opzioni

12

Funzioni del forno

12

Programmi carne

13

Impostazione funzione forno

13

FUNZIONI DEL TIMER

14

HEAT + HOLD

15

PROGRAMMI AUTOMATICI

16

Ricette automatiche

17

Impostazione di una ricetta

17

Menu memoria

17

IMPOSTAZIONI FORNO

18

UTILIZZO DEGLI ACCESSORI

19

FUNZIONI AGGIUNTIVE

20

SICUREZZA BAMBINI

21

Ventilatore di raffreddamento

21

Termostato di sicurezza

21

Spegnimento automatico

21

CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

22

PULIZIA E CURA

23

Parte superiore del forno

24

Lampadina del forno

25

Pulizia dello sportello forno

25

COSA FARE SE…

27

INSTALLAZIONE

29

Massimo 1380 W 3 x 0,75 mm²

30

Massimo 2300 W 3 x 1 mm²

30

Massimo 3680 W 3 x 1,5 mm²

30

CONSIDERAZIONI AMBIENTALI

31

СОДЕРЖАНИЕ

32

Установка

34

Подключение к электросети

35

Эксплуатация

35

Уход и чистка

36

Опасность возгорания

37

Сервисный центр

37

Утилизация прибора

37

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

38

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

39

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

40

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

41

Обзор пунктов меню

42

Меню дополнительных функций

43

Режимы духового шкафа

43

Программы приготовления мяса

44

Задание режима духового шкафа

44

БЫСТРЫЙ НАГРЕВ

45

ФУНКЦИИ ЧАСОВ

46

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

47

Автоматические программы

48

Запрограммированные рецепты

49

Выбор рецепта

49

Меню памяти

49

Основные установки

50

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

52

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

52

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

53

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

54

УХОД И ОЧИСТКА

55

Почистите уплотнение дверцы

56

Направляющие для полок

56

Потолок печи

57

Чистка дверцы духового шкафа

58

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ

60

Что делать, если

61

УСТАНОВКА

62

Встраивание

63

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

64

397210701-C-092011

68

Table of contents

Käyttöohje Uuni

1

Bruksanvisning Ovn

1

SISÄLLYS

2

TURVALLISUUSOHJEET

3

Sähköliitäntä

4

Hoito ja puhdistus

5

Tulipalon vaara

5

LAITTEEN KUVAUS

6

KÄYTTÖÖNOTTO

7

Ensimmäinen puhdistus

8

Esilämmitys

8

KÄYTTÖPANEELI

9

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

10

Lisätoimintojen valikko

11

Uunin toiminnot

11

Lihaohjelmat

12

Uunitoimintojen valitseminen

12

Uunin lämpötilan muuttaminen

13

KELLOTOIMINNOT

14

AUTOMAATTISET OHJELMAT

15

RESEPTIT

16

Automaattiset reseptit

16

Reseptin asettaminen

16

Muistivalikko

17

Asetusvalikko

18

LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN

19

LISÄTOIMINNOT

20

Automaattinen virrankatkaisu

21

Kakkujen paistaminen

21

Lihan ja kalan kypsentäminen

21

HOITO JA PUHDISTUS

22

Uunin katto

23

Uunin lamppu

24

Uunin luukun puhdistaminen

24

KÄYTTÖHÄIRIÖT

26

Sähköasennus

28

Asentaminen kalusteeseen

28

YMPÄRISTÖNSUOJELU

30

SIKKERHETSINFORMASJON

32

Elektrisk tilkopling

33

Stell og rengjøring

34

Brannfare

34

Ovnslampe

34

PRODUKTBESKRIVELSE

35

FØR FØRSTE GANGS BRUK

36

BETJENINGSPANEL

37

DAGLIG BRUK

38

Oversikt over menyen

39

Tilvalg-meny

40

Kjøttprogrammer

41

Innstilling av ovnsfunksjon

41

Endre stekeovnstemperatur

41

Slå av stekeovnsfunksjon

41

KLOKKEFUNKSJONER

42

AUTOMATISKE PROGRAMMER

43

Automatiske programmer

44

OPPSKRIFTER

44

Automatiske oppskrifter

44

Stille inn en oppskrift

44

Overskrive en minneplass

46

Innstillingsmeny

46

BRUKE TILBEHØRET

47

TILLEGGSFUNKSJONER

48

NYTTIGE TIPS OG RÅD

49

STELL OG RENGJØRING

50

Ovnstaket

51

Rengjøring av stekeovnsdøren

52

HVA MÅ GJØRES, HVIS

54

MONTERING

55

Elektrisk installasjon

56

Innbygging

56

MILJØVERN

58

397211001-C-092011

60

Table of contents

B 890905

1

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

3

Připojení k elektrické síti

4

Používání

5

Čištění a údržba

5

Nebezpečí požáru!

6

Servisní středisko

6

Likvidace spotřebiče

6

POPIS SPOTŘEBIČE

7

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

8

OVLÁDACÍ PANEL

9

DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

10

Nabídka Možnosti

11

Funkce trouby

12

Programy pro pečení masa

12

Nastavení funkce trouby

13

Změna teploty trouby

13

Vypnutí funkce trouby

13

FUNKCE HODIN

14

Nastavení funkcí hodin

15

OHREJ+UDRZUJ

15

AUTOMATICKÉ PROGRAMY

16

Automatické recepty

17

Nastavení receptu

17

Nabídka Paměť

17

Přepsání položky paměti

18

Nabídka nastavení

18

POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

19

DOPLŇKOVÉ FUNKCE

20

DETSKA POJISTKA

21

Chladicí ventilátor

21

Bezpečnostní termostat

21

Automatické vypnutí

21

UŽITEČNÉ RADY A TIPY

22

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

22

Čištění dveřního těsnění

23

Kolejničky na rošty

23

Strop trouby

24

Žárovka trouby

24

Čištění dvířek trouby

25

CO DĚLAT, KDYŽ

27

INSTALACE

28

Vestavba

29

Celkový příkon Průřez kabelu

30

INNEHÅLL

32

SÄKERHETSINFORMATION

33

Elektrisk anslutning

34

Användning

34

Underhåll och rengöring

35

Brandrisk

35

Ugnslampa

35

PRODUKTBESKRIVNING

36

Ugnstillbehör

37

Ställa in språket

37

Inställning av klocka

37

KONTROLLPANEL

38

Menystatusfält

39

Symbolstatusfält

39

Ugnsknappar

39

DAGLIG ANVÄNDNING

40

Menyn Tillvalsfunktioner

41

Ugnsfunktioner

41

Köttprogram

42

Inställning av ugnsfunktion

42

Ändring av ugnstemperaturen

42

Avstängning av ugnsfunktion

42

KLOCKFUNKTIONER

43

HEAT + HOLD

44

AUTOMATISKA PROGRAM

45

Automatiska recept

46

Ställa in ett recept

46

Minnesmeny

46

Skriva över en minnesposition

47

Inställningsmeny

47

ANVÄNDA TILLBEHÖREN

48

TILLVALSFUNKTIONER

49

RÅD OCH TIPS

50

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

51

Sätta i ugnsstegar

52

Ugnsbelysning

53

Rengöring av ugnsluckan

53

OM MASKINEN INTE FUNGERAR

55

INSTALLATION

56

Elektrisk installation

57

Inbyggnad

57

Total effekt Sladdel

58

MILJÖSKYDD

59

397210901-C-092011

60

Table of contents

Brugsanvisning Ovn

1

Οδηγίες Χρήσης Φούρνος

1

OM SIKKERHED

3

Tilslutning, el

4

Anvendelse

4

Vedligeholdelse og rengøring

5

Brandfare!

5

PRODUKTBESKRIVELSE

6

FØR IBRUGTAGNING

7

BETJENINGSPANEL

8

DAGLIG BRUG

9

Oversigt over menubetjening

10

Tilvalgsmenu

11

Ovnfunktioner

11

Kødprogrammer

12

Vælge ovnfunktion

12

Ændre ovntemperatur

12

Sluk for ovnfunktionen

12

URFUNKTIONSTASTER

13

AUTOMATISKE PROGRAMMER

14

Automatiske programmer

15

OPSKRIFT MENU

15

Automatiske opskrifter

15

Indstilling af en opskrift

15

Normalindstilling

17

BRUG AF TILBEHØRET

18

EKSTRAFUNKTIONER

19

NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD

20

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

21

Ovnens loft

22

Ovnlampe

23

Rengøring af ovnlåge

23

Isætning af låge og ovnglas

24

HVIS NOGET GÅR GALT

25

INSTALLATION

26

Elektrisk installation

27

Indbygning

27

MILJØHENSYN

29

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

30

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

31

Γενική ασφάλεια

32

Εγκατάσταση

32

Ηλεκτρική σύνδεση

33

Πατήστε το πλήκτρο

33

Φροντίδα και καθάρισμα

34

Κίνδυνος πυρκαγιάς

34

Λαμπτήρας φούρνου

35

Κέντρο σέρβις

35

Απόρριψη της συσκευής

35

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

36

ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ

37

ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ

38

Μπάρα μενού

39

Μπάρα συμβόλων

39

Πλήκτρα φούρνου

39

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ

40

Μενού επιλογών

41

Προγράμματα

41

Προγράμματα για κρεατικά

42

Ρύθμιση λειτουργίας φούρνου

42

Αλλαγή θερμοκρασίας φούρνου

43

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΎ

44

HEAT+HOLD

45

ΑΥΤΌΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ

46

Αυτόματες συνταγές

47

Ρύθμιση μιας συνταγής

47

Μενού μνήμης

48

Μενού ρυθμίσεων

49

ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ

50

ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ

51

ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ

52

Ψήσιμο κέικ

53

Μαγείρεμα κρέατος και ψαριού

53

ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ

54

Πάνω μέρος του φούρνου

55

ΤΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΑΝ

58

Τι να κάνετε αν

59

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

60

Εντοιχισμός

61

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ

62

397210801-C-092011

64

Aeg electrolux B89090-5 User Manual (64 pages)


Brand: Aeg-electrolux | Category: No info | Size: 5.70 MB |

  

Table of contents

B 890905

1

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

3

Ligação eléctrica

4

Utilização

4

Manutenção e limpeza

5

Perigo de incêndio

6

Centro de assistência

6

Eliminação do aparelho

6

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

7

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

8

PAINEL DE CONTROLO

9

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

10

Menu de opções

11

Funções do forno

12

Programas para carne

12

Regular a função do forno

13

Desligar a função de forno

13

FUNÇÕES DE RELÓGIO

14

PROGRAMAS AUTOMÁTICOS

15

Programas automáticos

16

MENU RECEITAS

16

Receitas automáticas

16

Definir uma receita

17

Menu de memória

17

Menu de definições

18

UTILIZAR OS ACESSÓRIOS

19

FUNÇÕES ADICIONAIS

20

SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS

21

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

22

Calhas de apoio da grelha

23

Tecto do forno

23

Lâmpada do forno

24

Limpeza da porta do forno

25

O QUE FAZER SE…

27

INSTALAÇÃO

28

Instalação

29

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

30

ÍNDICE DE MATERIAS

32

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

33

Conexión eléctrica

34

Mantenimiento y limpieza

35

Peligro de incendio

36

Bombilla del horno

36

Servicio técnico

36

Desecho del aparato

36

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

37

ANTES DEL PRIMER USO

38

PANEL DE MANDOS

39

USO DIARIO

40

Menú de opciones

41

Funciones del horno

42

FUNCIONES DE RELOJ

44

MENU RECETAS

46

Recetas automáticas

46

Selección de una receta

46

Menú Memorias

47

Menú Ajustes

48

USO DE LOS ACCESORIOS

49

FUNCIONES ADICIONALES

50

CONSEJOS ÚTILES

51

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

52

Raíles de apoyo

53

Techo del horno

53

QUÉ HACER SI…

57

INSTALACIÓN

58

Encastrado

59

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

60

397210601-C-092011

64

Table of contents

B 89090-5

1

Ïäçãßåò áóöáëåßáò

2

Ïäçãßåò âÞìá ðñïò âÞìá

2

ÓõìâïõëÝò

2

Ðßíáêáò ðåñéå÷ïìÝíùí

3

ÅãêáôÜóôáóç

4

Ëåéôïõñãßá

4

ÁóöÜëåéá ðáéäéþí

5

ÅîõðçñÝôçóç ðåëáôþí

5

ÐåñéãñáöÞ óõóêåõÞò

6

Control óôï öïýñíï

7

ÈÅÑÌÏÓ ÁÅÑÁÓ

8

ÁîåóïõÜñ öïýñíïõ

10

Åéäéêü -ößëôñï ëßðïõò

10

ÅËËÇÍÉÊÁ

11

Áñ÷éêüò êáèáñéóìüò

12

×ñÞóç ôïõ öïýñíïõ

13

–—ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ

14

ÐÁÍÙ/ÊÁÔÙ ÈÅÑÌÁÍÓÇ

14

ÐñïãñÜììáôá ãéá êñÝáò

16

Áõôüìáôá ðñïãñÜììáôá

19

ÐÏÕËÅÑÉÊÁ 2,5 ÊÃ

19

ÃÕÑÉÓÔÅ ÔÏ ÊÑÅÁÓ

19

ÅðéëïãÝò

20

ÌÅÍÏÕ ÓÕÍÔÁÃÙÍ

21

ÓÕÍÔÁÃÅÓ ÃËÕÊÙÍ

21

ÓÕÍÔÁÃÅÓ ØÇÔÙÍ

21

ÊÑÅÌÌÕÄÏÐÉÔÁ

21

ÁËËÅÓ ÓÕÍÔÁÃÅÓ

22

ÃËÕÊÁ ÊÁÔÅØÕÃÌÅÍÁ

22

ÌÅÍÏÕ ÌÍÇÌÇÓ

24

ÁÐÏÈÇÊÅÕÓÇ ÌÍÇÌÇÓ

24

ÐÉÔÓÁ ËÁ×ÁÍÉÊÁ _

24

ÁÐÏÈÇÊÅÕÓÇ

25

ÐÉÔÓÁ ËÁ×ÁÍÉÊÁ

25

ÌÅÍÏÕ ÑÕÈÌÉÓÅÙÍ

26

ÐñïóáñìïãÞ ÌÅÍÏÕ ÑÕÈÌÉÓÅÙÍ

28

Ëåéôïõñãßåò ñïëïãéïý

29

ÓÕÍÔÏÌÏÓ ×ÑÏÍÏÓ

30

ÄÉÁÑÊÅÉÁ

31

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÉÓÌÅÍÁ

33

"HEAT+HOLD"

34

Ðñüóèåôåò ëåéôïõñãßåò

35

ÐÁÉÄÉÊÇ ÁÓÖÁËÅÉÁ

35

ÊËÅÉÄÙÌÁ ÐËÇÊÔÑÙÍ

36

Áõôüìáôç áðåíåñãïðïßçóç

37

ÐñáêôéêÝò óõìâïõëÝò

39

Öñïíôßäá êáé óõíôÞñçóç

40

ÔçëåóêïðéêÝò ñÜãåò

44

Èåñìáíôéêü óþìá ãêñéë

45

ÁíôéêáôÜóôáóç ôçò ëÜìðáò ôïõ

46

ÊÜôé äå ëåéôïõñãåß

47

Ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ

48

ÇëåêôñéêÞ óýíäåóç

49

Ïäçãßåò åíôïé÷éóìïý

51

ÔìÞìá åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí

52

Åããýçóç/ÅîõðçñÝôçóç ðåëáôþí

53

¼ñïé åîáßñåóçò

54

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÃÃÕÇÓÇ

55

35697-4802 12/07 R.A

60

Table of contents

B 89090-5

1

Пошаговые инструкции

2

Полезные советы

2

Содержание

3

Для вашей безопасности

4

Безопасность лица

5

Описание духового шкафа

6

Предохранительный термостат

7

Охлаждающий вентилятор

7

Сенсорные кнопки

7

ÊÎÍÂÅÊÖ. ÍÀÃÐÅÂ

8

Принадлежности духового шкафа

10

Перед первым использованием

11

ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

11

Первая чистка

12

Управление духовым шкафом

13

–—ÔÓÍÊÖ. ÄÓÕÎÂÊÈ

14

ÂÅÐÕ+ÍÈÆÍ ÍÀÃÐÅÂ

14

Нагревательный

15

БЫСТРЫЙ РАЗОГРЕВ

18

Автоматические программы

20

ÂÅÐÕ+ÍÈÆÍ ÍÀÃÐÅÂÏÒÈÖÀ 2,5 ÊÃ

20

ÏÒÈÖÀ 2,5 ÊÃ

20

ÏÅÐÅÂÅÐÍÓÒÜ ÌßÑÎ

21

РЕЦЕПТЫ в обзоре

22

ÐÅÖÅÏÒÛ ÂÛÏÅ×ÊÈ

23

ÐÅÖÅÏÒÛ ÆÀÐÊÈ

23

ÇÀÊÐÛÒÛÉ ÏÈÐÎÃ

23

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ

24

ÃÎÒÎÂÛÉ ÏÈÐÎÃ

24

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ Â ÏÀÌßÒÈ

26

ÁÀÍÊ ÏÀÌßÒÈ 1

26

ÏÀÍÊ ÏÀÌßÒÈ 1

26

ÏÈÖÖÀ ÄËßÏÀÏÛ _

26

ÑÎÕÐÀÍÅÍÎ

27

ÏÈÖÖÀ ÄËßÏÀÏÛ

27

ОСНОВНЫЕ УСТАНОВКИ

28

Функции часов

31

ÄËÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

33

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ

34

ÇÀÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÎ

35

ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÒÅÏËÀ

36

Дополнительные

37

ÇÀÙÈÒÀ ÄÅÒÅÉ

37

ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ

38

Телескопические направляющие

45

Нагревательный элемент

46

Замена лампочки освещения

47

Специальный жировой

47

Если что-то не работает

48

Технические данные

49

Указания для установщика

50

560 - 570

51

Гарантия/сервисная служба

52

Европейская гарантия

53

35697-4702 12/07 R.A

56

Aeg electrolux B89090-5 User Manual (60 pages)


Brand: Aeg-electrolux | Category: No info | Size: 5.77 MB |

  

Table of contents

B 890905

1

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

3

Připojení k elektrické síti

4

Používání

4

Čištění a údržba

5

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

6

Předehřátí

7

POPIS SPOTŘEBIČE

8

DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

9

Stavový řádek symbolů

10

Tlačítka trouby

10

Přehled nabídky

10

Nabídka Možnosti

11

Funkce trouby

12

Programy pro pečení masa

12

Nastavení funkce trouby

13

Změna teploty trouby

13

Vypnutí funkce trouby

13

Funkce ohřevu

14

Funkce rychlého ohřevu

14

Zbytkové teplo

14

Automatické programy

14

Automatické recepty

15

Nastavení receptu

15

Nabídka Paměť

16

Přepsání položky paměti

16

Nabídka nastavení

16

Nastavení nabídky NASTAVENI

17

Funkce hodin

18

Nastavení funkcí hodin

18

OHREJ+UDRZUJ

19

DETSKA POJISTKA

19

BLOKOVANI TLACITEK

19

Automatické vypnutí

20

Vysunovací kolejničky

20

UŽITEČNÉ RADY A TIPY

21

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

22

Kolejničky na rošty

24

Strop trouby

24

CO DĚLAT, KDYŽ

25

Co dělat, když

26

INSTALACE

27

Vestavba do věže

28

Vestavba pod kuchyňskou linku

28

Připevnění trouby ke skříňce

28

Instalace

28

VEILIGHEIDSINFORMATIE

31

Elektrische aansluiting

32

Onderhoud en reiniging

33

Ovenlampje

33

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

34

Voorverwarmen

35

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

36

DAGELIJKS GEBRUIK

37

Symboolstatusbalk

38

Oventoetsen

38

Overzicht menubediening

38

Optiemenu

39

0,8 tot 2,5 kg

40

De ovenfunctie instellen

41

Oventemperatuur wijzigen

41

Ovenfunctie uitschakelen

41

RECEPTEN

42

BAKKEN BRADEN OVERIGEN

42

Automatische recepten

43

Een recept instellen

43

Eigen voorkeuze

44

Instellingen

44

Het INSTELLINGEN aanpassen

45

Klokfuncties

46

De klokfuncties instellen

46

HEAT+HOLD

47

KINDERSLOT

47

TOETSVERGRENDELING

47

Automatische uitschakeling

47

30 °C-115 °C 12,5 u

48

120 °C-195 °C 8,5 u

48

200 °C-245 °C 5,5 u

48

250 °C-280 °C 3,0 u

48

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

49

ONDERHOUD EN REINIGING

50

Inschuifrails

52

Plafond van de oven

52

PROBLEMEN OPLOSSEN

53

Problemen oplossen

54

Elektrische installatie

55

Inbouw in kolom

56

Inbouwen onder een keukenblad

56

Bevestiging in het meubel

56

MILIEUBESCHERMING

57

892944701-A-042010

60

Table of contents

B 89090-5

1

Пошаговые инструкции

2

Полезные советы

2

Содержание

3

Для вашей безопасности

4

Безопасность детей

5

Описание духового шкафа

6

Предохранительный термостат

7

Охлаждающий вентилятор

7

Сенсорные кнопки

7

. ÍÀÃÐÅÂ

8

Принадлежности духового шкафа

10

Перед первым использованием

11

ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

11

Первая чистка

12

Управление духовым шкафом

13

–—ÔÓÍÊÖ. ÄÓÕÎÂÊÈ

14

ÂÅÐÕ+ÍÈÆÍ ÍÀÃÐÅÂ

14

Нагревательный

15

БЫСТРЫЙ РАЗОГРЕВ

18

Автоматические программы

20

ÂÅÐÕ+ÍÈÆÍ ÍÀÃÐÅÂÏÒÈÖÀ 2,5 ÊÃ

20

ÏÒÈÖÀ 2,5 ÊÃ

20

ÏÅÐÅÂÅÐÍÓÒÜ ÌßÑÎ

21

РЕЦЕПТЫ в обзоре

22

РЕЦЕПТЫ ВЫПЕЧКИ и

23

РЕЦЕПТЫ ЖАРКИ

23

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

24

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ Â ÏÀÌßÒÈ

26

ÁÀÍÊ ÏÀÌßÒÈ 1

26

ÏÀÍÊ ÏÀÌßÒÈ 1

26

ÏÈÖÖÀ ÄËßÏÀÏÛ _

26

ÑÎÕÐÀÍÅÍÎ

27

ÏÈÖÖÀ ÄËßÏÀÏÛ

27

ОСНОВНЫЕ УСТАНОВКИ

28

Функции часов

31

ÄËÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

33

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ

34

ÇÀÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÎ

35

ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÒÅÏËÀ

36

Дополнительные

37

ÇÀÙÈÒÀ ÄÅÒÅ

37

ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ

38

Нагревательный элемент

46

Замена лампочки освещения

47

Специальный жировой

47

Если что-то не работает

48

Технические данные

49

Указания для установщика

50

560 - 570

51

Гарантия/сервисная служба

52

Европейская гарантия

53

08/07 R.0

56

Table of contents

B 890905

1

892940707-C-392010

3

Қолданылуы

5

Күту менен тазалау

6

Өрт қатері

6

БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ

7

БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН

8

Алғашқы тазалау

9

Алдын ала қыздыру

9

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

10

ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ

11

Функциялар мәзірі

12

Пеш функциялары

12

Ет бағдарламалары

13

Пеш функциясын орнату

14

Пеш температурасын өзгерту

14

Пеш функциясын өшіру

14

САҒАТ ФУНЦИЯЛАРЫ

15

Сағат функцияларын орнату

16

HEAT + HOLD

16

АВТОМАТТЫ БАҒДАРЛАМАЛАР

17

Автоматты рецептілер

18

Рецептіні орнату

18

Жады мәзірі

19

Параметрлер мәзірі

20

КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ҚОЛДАНУ

21

ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР

22

Желдеткіш

23

Қауіпсіздік терморелесі

23

Автоматты түрде өшу

23

КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ

24

Есіктің тығыздағышын тазалау

25

Сөренің сырғытпа жолдары

25

Пештің төбесі

26

Тұмшапештің шамы

26

Тұмшапештің есігін тазалау

27

НЕ ІСТЕРСІҢІЗ, ЕГЕР

29

30 Не істерсіңіз, егер

30

Электр қосылымы

31

Кіріктіру

32

МАҒЛҰМАТТАР

33

Table of contents

B 890905

1

УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ

3

Инсталација

4

Прикључивање струје

4

Употреба

5

ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

6

Подешавање језика

7

Подешавање сата

7

Прво чишћење

7

Претходно загревање

7

ОПИС ПРОИЗВОДА

8

СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

9

Светлећа трака менија

10

Светлећа линија симбола

10

Дугмад пећнице

10

Мени „Опције“

11

Функције пећнице

12

Програми за месо

13

Подешавање функције пећнице

13

Мењање температуре пећнице

13

Искључивање функције пећнице

13

Функција загревања

14

Функција брзог загревања

14

Преостала топлота

14

Аутоматски програми

14

RECIPE MENU

15

Подешавање рецепта

15

Мени „Меморија“

16

Замена меморијске позиције

17

Мени подешавања

17

Функцијe сата

18

Подешавање функција сата

19

HEAT + HOLD

19

CHILD LOCK

19

BUTTON LOCK

20

Аутоматско искључивање

20

ПОМОЋНЕ НАПОМЕНЕ И САВЕТИ

21

НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

22

Горњи део пећнице

25

ШТА УЧИНИТИ АКО

26

Шта учинити ако

27

ИНСТАЛАЦИЈА

28

Уграђивање

29

ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

30

892944717-A-042010

32

Table of contents

B 890905

1

СОДРЖИНА

2

БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

3

Инсталирање

4

Поврзување на струјата

4

Употреба

5

Нега и чистење

6

Опасност од пожар

6

Светло на рерната

6

Сервисен центар

7

Расходување на апаратот

7

ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

8

ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА

9

КОНТРОЛНА ТАБЛА

10

СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

11

12 Секојдневна употреба

12

Менито Опции

13

Функции на рерната

13

Програми за месо

14

Функција на загревање

15

Функција Брзо загревање

15

Преостаната топлина

15

ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ

16

АВТОМАТСКИ ПРОГРАМИ

17

RECIPE MENU

18

Автоматски рецепти

18

Поставување на рецепт

18

Мени „Меморија“

19

Мени за поставки

20

КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ

21

ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

22

CHILD LOCK

23

Вентилатор за ладење

23

Безбедносен термостат

23

Автоматско исклучување

23

ПОМОШНИ НАПОМЕНИ И СОВЕТИ

24

НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

25

Плафонот на печката

26

Светилка за рерна

27

Чистење на вратата од печката

27

ШТО ДА СТОРИТЕ АКО

29

30 Што да сторите ако

30

Електрична инсталација

31

Вградување

32

ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА

33

892940698-C-392010

36

Table of contents

Käyttöohje Uuni

1

Bruksanvisning Ovn

1

SISÄLLYS

2

TURVALLISUUSOHJEET

3

Sähköliitäntä

4

Hoito ja puhdistus

5

Tulipalon vaara

5

LAITTEEN KUVAUS

6

KÄYTTÖÖNOTTO

7

Ensimmäinen puhdistus

8

Esilämmitys

8

KÄYTTÖPANEELI

9

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

10

Lisätoimintojen valikko

11

Uunin toiminnot

11

Lihaohjelmat

12

Uunitoimintojen valitseminen

12

Uunin lämpötilan muuttaminen

13

KELLOTOIMINNOT

14

AUTOMAATTISET OHJELMAT

15

RESEPTIT

16

Automaattiset reseptit

16

Reseptin asettaminen

16

Muistivalikko

17

Asetusvalikko

18

LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN

19

LISÄTOIMINNOT

20

Automaattinen virrankatkaisu

21

Kakkujen paistaminen

21

Lihan ja kalan kypsentäminen

21

HOITO JA PUHDISTUS

22

Uunin katto

23

Uunin lamppu

24

Uunin luukun puhdistaminen

24

KÄYTTÖHÄIRIÖT

26

Sähköasennus

28

Asentaminen kalusteeseen

28

YMPÄRISTÖNSUOJELU

30

SIKKERHETSINFORMASJON

32

Elektrisk tilkopling

33

Stell og rengjøring

34

Brannfare

34

Ovnslampe

34

PRODUKTBESKRIVELSE

35

FØR FØRSTE GANGS BRUK

36

BETJENINGSPANEL

37

Menylinje

38

Symbollinje

38

Ovnsknapper

38

DAGLIG BRUK

39

Tilvalg-meny

40

Kjøttprogrammer

41

Innstilling av ovnsfunksjon

41

Endre stekeovnstemperatur

41

Slå av stekeovnsfunksjon

41

KLOKKEFUNKSJONER

42

Stille inn klokkefunksjonene

43

HOLD VARM

43

AUTOMATISKE PROGRAMMER

44

Stille inn en oppskrift

45

Overskrive en minneplass

46

Innstillingsmeny

46

BRUKE TILBEHØRET

47

TILLEGGSFUNKSJONER

48

NYTTIGE TIPS OG RÅD

49

STELL OG RENGJØRING

50

Ovnstaket

51

Rengjøring av stekeovnsdøren

52

HVA MÅ GJØRES, HVIS

54

MONTERING

55

Elektrisk installasjon

56

Innbygging

56

MILJØVERN

58

892940640-C-392010

60

Table of contents

B 890905

1

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

3

Připojení k elektrické síti

4

Používání

5

Čištění a údržba

5

Nebezpečí požáru!

6

Servisní středisko

6

Likvidace spotřebiče

6

POPIS SPOTŘEBIČE

7

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

8

OVLÁDACÍ PANEL

9

DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

10

Nabídka Možnosti

11

Funkce trouby

12

Programy pro pečení masa

12

Nastavení funkce trouby

13

Změna teploty trouby

13

Vypnutí funkce trouby

13

FUNKCE HODIN

14

Nastavení funkcí hodin

15

OHREJ+UDRZUJ

15

AUTOMATICKÉ PROGRAMY

16

Automatické recepty

17

Nastavení receptu

17

Nabídka Paměť

17

Přepsání položky paměti

18

Nabídka nastavení

18

POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

19

DOPLŇKOVÉ FUNKCE

20

DETSKA POJISTKA

21

Chladicí ventilátor

21

Bezpečnostní termostat

21

Automatické vypnutí

21

UŽITEČNÉ RADY A TIPY

22

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

22

Čištění dveřního těsnění

23

Kolejničky na rošty

23

Strop trouby

24

Žárovka trouby

24

Čištění dvířek trouby

25

CO DĚLAT, KDYŽ

27

INSTALACE

28

Vestavba

29

Celkový příkon Průřez kabelu

30

INNEHÅLL

32

SÄKERHETSINFORMATION

33

Elektrisk anslutning

34

Användning

34

Underhåll och rengöring

35

Brandrisk

35

Ugnslampa

36

Servicecenter

36

Skrotning av produkten

36

PRODUKTBESKRIVNING

37

Ställa in språket

38

Inställning av klocka

38

Första rengöring

38

KONTROLLPANEL

39

DAGLIG ANVÄNDNING

40

Menyn Tillvalsfunktioner

41

Ugnsfunktioner

42

Köttprogram

42

Inställning av ugnsfunktion

43

Ändring av ugnstemperaturen

43

Avstängning av ugnsfunktion

43

KLOCKFUNKTIONER

44

AUTOMATISKA PROGRAM

45

RECEPT MENY

46

Automatiska recept

46

Ställa in ett recept

46

Minnesmeny

47

Skriva över en minnesposition

47

Inställningsmeny

48

Justera NORMALINSTÄLLNING

48

ANVÄNDA TILLBEHÖREN

49

TILLVALSFUNKTIONER

49

Kylfläkt

50

Säkerhetstermostat

50

Automatisk avstängning

50

RÅD OCH TIPS

51

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

52

Ugnsbelysning

53

Rengöring av ugnsluckan

54

OM MASKINEN INTE FUNGERAR

56

INSTALLATION

57

Inbyggnad

58

MILJÖSKYDD

59

Förpackningsmaterial

60

892940637-C-392010

64

Table of contents

Brugsanvisning Ovn

1

Οδηγίες Χρήσης Φούρνος

1

OM SIKKERHED

3

Tilslutning, el

4

Anvendelse

4

Vedligeholdelse og rengøring

5

Brandfare!

5

PRODUKTBESKRIVELSE

6

FØR IBRUGTAGNING

7

BETJENINGSPANEL

8

DAGLIG BRUG

9

Oversigt over menubetjening

10

Tilvalgsmenu

11

Ovnfunktioner

11

Kødprogrammer

12

Vælge ovnfunktion

12

Ændre ovntemperatur

12

Sluk for ovnfunktionen

12

URFUNKTIONSTASTER

13

AUTOMATISKE PROGRAMMER

14

Automatiske programmer

15

OPSKRIFT MENU

15

Automatiske opskrifter

15

Indstilling af en opskrift

15

Normalindstilling

17

BRUG AF TILBEHØRET

18

EKSTRAFUNKTIONER

19

NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD

20

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

21

Ovnens loft

22

Ovnlampe

23

Rengøring af ovnlåge

23

Isætning af låge og ovnglas

24

HVIS NOGET GÅR GALT

25

INSTALLATION

26

Elektrisk installation

27

Indbygning

27

MILJØHENSYN

29

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

30

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

31

Εγκατάσταση

32

Ηλεκτρική σύνδεση

33

Πατήστε το πλήκτρο

33

Φροντίδα και καθάρισμα

34

Κίνδυνος πυρκαγιάς

34

Λαμπτήρας φούρνου

35

Κέντρο σέρβις

35

Απόρριψη της συσκευής

35

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

36

ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ

37

ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ

38

Μπάρα μενού

39

Μπάρα συμβόλων

39

Πλήκτρα φούρνου

39

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ

40

Μενού επιλογών

41

Προγράμματα

41

Προγράμματα για κρεατικά

42

Ρύθμιση λειτουργίας φούρνου

42

Αλλαγή θερμοκρασίας φούρνου

42

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΎ

44

HEAT+HOLD

45

ΑΥΤΌΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ

46

Αυτόματες συνταγές

47

Ρύθμιση μιας συνταγής

47

Μενού μνήμης

48

Μενού ρυθμίσεων

49

ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ

50

ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ

51

ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ

52

Ψήσιμο κέικ

53

Μαγείρεμα κρέατος και ψαριού

53

ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ

54

Πάνω μέρος του φούρνου

55

ΤΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΑΝ

58

Τι να κάνετε αν

59

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

60

Εντοιχισμός

61

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ

62

892940622-C-392010

64

Table of contents

B 890905

1

СЪДЪРЖАНИЕ

2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

3

Използвайте

5

Грижи и почистване

6

Лампичка на фурната

6

Сервизен център

6

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

7

Предварително затопляне

8

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

9

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

10

Бутони на фурната

11

Преглед на работата на менюто

11

Меню "Опции"

12

Програми за месо

13

Функция за затопляне

15

Функция за бързо нагряване

15

Остатъчна топлина

15

Автоматични програми

15

МЕНЮ РЕЦЕПТИ

16

Автоматични рецепти

16

Настройка на рецепта

16

Меню "Памет"

17

Меню Настройки

18

Регулиране на ОСНОВНО МЕНЮ

19

Функции на часовника

19

ЗАГР.+ЗАДЪРЖАНЕ

20

ЗАЩИТА ЗА ДЕЦА

21

ЗАКЛЮЧВАНЕ

21

Автоматично изключване

22

ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

23

ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

24

Опорни шини на рафтовете

26

Таван на фурната

27

КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО

28

Как да постъпите, ако

29

ИНСТАЛИРАНЕ

30

Вграждане в колона

31

Вграждане под кухненски плот

31

Закрепване на уреда към шкафа

31

Инсталиране

31

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

32

892944715-A-042010

36

Table of contents

B 890905

1

УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ

3

Инсталација

4

Прикључивање струје

4

Употреба

5

Нега и чишћење

6

Опасност од пожара!

6

ОПИС ПРОИЗВОДА

7

ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

8

Прво чишћење

9

Претходно загревање

9

КОНТРОЛНА ТАБЛА

10

СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

11

Мени „Опције“

12

Функције пећнице

12

Програми за месо

13

Подешавање функције пећнице

13

Мењање температуре пећнице

14

Искључивање функције пећнице

14

ФУНКЦИЈЕ САТА

15

АУТОМАТСКИ ПРОГРАМИ

16

RECIPE MENU

17

Подешавање рецепта

17

Мени „Меморија“

18

Замена меморијске позиције

19

Мени подешавања

19

КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА

20

ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ

21

CHILD LOCK

22

Вентилатор за хлађење

22

Сигурносни термостат

22

Аутоматско искључивање

22

ПОМОЋНЕ НАПОМЕНЕ И САВЕТИ

23

НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

24

Горњи део пећнице

25

Сијалица у пећници

26

Чишћење врата пећнице

26

ШТА УЧИНИТИ АКО

28

Шта учинити ако... 29

29

ИНСТАЛАЦИЈА

30

Уграђивање

31

ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

32

892940699-C-392010

36

Table of contents

B 890905

1

СОДЕРЖАНИЕ

2

892944709-A-042010

3

Установка

4

Подключение к электросети

5

Эксплуатация

5

Уход и чистка

6

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

7

Предварительный нагрев

8

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

9

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

10

Строка состояния меню

11

Строка символов состояния

11

Кнопки духового шкафа

11

Обзор пунктов меню

11

Меню дополнительных функций

12

Режимы духового шкафа

13

Программы приготовления мяса

14

Задание режима духового шкафа

14

Режим нагрева

15

Остаточное тепло

16

Автоматические программы

16

Запрограммированные рецепты

17

Выбор рецепта

17

Меню памяти

17

Основные установки

19

Функции часов

20

Установка функций часов

21

СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА

21

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ

21

БЛОКИРОВКА КНОПОК

22

Автоматическое отключение

22

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

23

Приготовление мяса и рыбы

24

УХОД И ЧИСТКА

25

Направляющие для полок

27

Потолок печи

28

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ

29

Что делать, если

30

УСТАНОВКА

31

Встраивание

32

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

33

Aeg electrolux B89090-5 User Manual (68 pages)


Brand: Aeg-electrolux | Category: No info | Size: 5.80 MB |

  

Table of contents

B 890905

1

Norme di sicurezza generali

3

Installazione

3

Collegamento elettrico

4

Utilizzare

5

Manutenzione e pulizia

5

Pericolo di incendio

6

Centro assistenza

6

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

7

Sfiorare i tasti

8

Selezione della lingua

8

Impostazione dell’orologio

8

Prima pulizia

8

PANNELLO DEI COMANDI

9

UTILIZZO QUOTIDIANO

10

Utilizzo quotidiano 11

11

Menu opzioni

12

Funzioni del forno

12

Programmi carne

13

Impostazione funzione forno

13

FUNZIONI DEL TIMER

14

HEAT + HOLD

15

PROGRAMMI AUTOMATICI

16

Ricette automatiche

17

Impostazione di una ricetta

17

Menu memoria

17

IMPOSTAZIONI FORNO

18

UTILIZZO DEGLI ACCESSORI

19

FUNZIONI AGGIUNTIVE

20

SICUREZZA BAMBINI

21

Ventilatore di raffreddamento

21

Termostato di sicurezza

21

Spegnimento automatico

21

CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

22

PULIZIA E CURA

23

Parte superiore del forno

24

Lampadina del forno

25

Pulizia dello sportello forno

25

COSA FARE SE…

27

INSTALLAZIONE

29

Massimo 1380 W 3 x 0,75 mm²

30

Massimo 2300 W 3 x 1 mm²

30

Massimo 3680 W 3 x 1,5 mm²

30

CONSIDERAZIONI AMBIENTALI

31

СОДЕРЖАНИЕ

32

Установка

34

Подключение к электросети

35

Эксплуатация

35

Уход и чистка

36

Опасность возгорания

37

Сервисный центр

37

Утилизация прибора

37

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

38

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

39

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

40

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

41

Обзор пунктов меню

42

Меню дополнительных функций

43

Режимы духового шкафа

43

Программы приготовления мяса

44

Задание режима духового шкафа

44

ФУНКЦИИ ЧАСОВ

46

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

47

Автоматические программы

48

Запрограммированные рецепты

49

Выбор рецепта

49

Меню памяти

49

Основные установки

50

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

52

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

52

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

53

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

54

УХОД И ОЧИСТКА

55

Почистите уплотнение дверцы

56

Направляющие для полок

56

Потолок печи

57

Чистка дверцы духового шкафа

58

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ

60

Что делать, если

61

УСТАНОВКА

62

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

64

892940620-C-392010

68

Aeg electrolux B89090-5 User Manual (60 pages)


Brand: Aeg-electrolux | Category: No info | Size: 5.69 MB |

  

Table of contents

B 890905

1

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

3

Ligação eléctrica

4

Utilização

4

Manutenção e limpeza

5

Lâmpada do forno

5

Centro de assistência

5

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

6

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

7

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

8

Barra de estado do menu

9

Barra de estado do símbolo

9

Botões do forno

9

Utilização diária

10

Menu de opções

11

Funções do forno

11

Programas para carne

12

Regular a função do forno

12

Desligar a função de forno

12

Função de aquecimento

13

Função de aquecimento rápido

13

Calor residual

13

Programas automáticos

13

MENU RECEITAS

14

Receitas automáticas

14

Definir uma receita

14

Menu de memória

15

Menu de definições

16

Ajustar o MENU BASICO

17

Funções do relógio

17

Regular as funções do relógio

17

MANTER QUENTE

18

BLOQUEIO CRIANÇAS

18

BLOQUEIO

18

Desactivação automática

19

Apoios telescópicos da grelha

19

SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS

20

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

21

Calhas de apoio da grelha

23

Tecto do forno

23

O QUE FAZER SE…

24

O que fazer se…

25

INSTALAÇÃO

26

Instalação

27

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

28

ÍNDICE DE MATERIAS

29

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

30

Conexión eléctrica

31

Mantenimiento y limpieza

32

ANTES DEL PRIMER USO

33

Calentamiento previo

34

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

35

USO DIARIO

36

Barra de estado con símbolos

37

Teclas del horno

37

Menú de opciones

38

Funciones del horno

39

MENU RECETAS

41

BIZCOCHO PASTEL CEBOLLA SECAR

41

Recetas automáticas

42

Selección de una receta

42

Menú Memorias

42

Menú Ajustes

43

Ajuste del MENU AJUSTES

44

Funciones de reloj

45

HEAT + HOLD

45

BLOQUEO NIÑOS

46

BLOQUEO TECLAS

46

CONSEJOS ÚTILES

47

Preparación de pasteles

48

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

49

Raíles de apoyo

51

Techo del horno

51

QUÉ HACER SI…

52

Qué hacer si…

53

INSTALACIÓN

54

Montaje en columna

55

Montaje bajo una encimera

55

Fijación del horno al mueble

55

Instalación

55

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

56

892944705-A-042010

60

Table of contents

B 890905

1

СЪДЪРЖАНИЕ

2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

3

Общи мерки за безопасност

4

Инсталиране

4

Използвайте

5

Грижи и почистване

6

Опасност от пожар

6

Сервизен център

7

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

8

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

9

КОМАНДНО ТАБЛО

10

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

11

Преглед на работата на менюто

12

Меню "Опции"

13

Програми за месо

14

Функция за затопляне

15

Функция за бързо нагряване

15

ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА

16

АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ

17

МЕНЮ РЕЦЕПТИ

18

Автоматични рецепти

18

Настройка на рецепта

18

Меню "Памет"

19

Меню Настройки

20

Регулиране на ОСНОВНО МЕНЮ

21

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

22

ЗАЩИТА ЗА ДЕЦА

23

Вентилатор за охлаждане

23

Предпазен термостат

23

Автоматично изключване

23

ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

24

ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

25

Таван на фурната

26

Лампичка на фурната

27

КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО

30

ИНСТАЛИРАНЕ

32

Вграждане в колона

33

Вграждане под кухненски плот

33

Закрепване на уреда към шкафа

33

Инсталиране 33

33

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

34

892940697-C-392010

36

Table of contents

B 890905

1

СОДРЖИНА

2

БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

3

Поврзување на струјата

4

Употреба

5

Нега и чистење

6

Светло на рерната

6

Сервисен центар

6

Расходување на апаратот

6

ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА

7

ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

8

СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

9

Статусна лента со менија

10

Статусна лента со симболи

10

Копчиња на рерната

10

Преглед на работата со менито

10

Секојдневна употреба

11

Менито Опции

12

Функции на рерната

12

Програми за месо

13

Функција на загревање

14

Функција Брзо загревање

14

Преостаната топлина

14

Автоматски програми

14

RECIPE MENU

15

Автоматски рецепти

15

Поставување на рецепт

16

Мени „Меморија“

16

Мени за поставки

17

Подесување на SETTINGS MENU

18

Функции на часовникот

18

HEAT + HOLD

20

CHILD LOCK

20

BUTTON LOCK

20

Автоматско исклучување

21

Телескопски држачи за решетки

21

ПОМОШНИ НАПОМЕНИ И СОВЕТИ

22

НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

23

Шини за поддршка на решетката

25

Плафонот на печката

26

ШТО ДА СТОРИТЕ АКО

27

Што да сторите ако

28

Електрична инсталација

29

Вградување

30

ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА

31

892944716-A-042010

32

Table of contents

B 890905

1

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

3

Εγκατάσταση

4

Ηλεκτρική σύνδεση

5

Πατήστε το πλήκτρο

5

Φροντίδα και καθάρισμα

6

Λαμπτήρας φούρνου

6

Κέντρο σέρβις

6

Απόρριψη της συσκευής

6

ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ

7

Προθέρμανση

8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

9

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ

10

Μπάρα συμβόλων

11

Πλήκτρα φούρνου

11

Μενού επιλογών

12

Προγράμματα

13

Προγράμματα για κρεατικά

14

Ρύθμιση λειτουργίας φούρνου

14

Αλλαγή θερμοκρασίας φούρνου

14

Λειτουργία προθέρμανσης

15

Εναπομένουσα θερμότητα

15

Αυτόματα προγράμματα

16

ΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

16

Αυτόματες συνταγές

17

Ρύθμιση μιας συνταγής

17

Μενού μνήμης

17

Μενού ρυθμίσεων

18

Καθημερινή χρήση

19

Λειτουργίες ρολογιού

20

HEAT+HOLD

21

ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

21

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

22

Αυτόματη απενεργοποίηση

22

ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ

23

Ψήσιμο κέικ

24

Μαγείρεμα κρέατος και ψαριού

24

ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ

25

Ράβδοι στήριξης σχάρας

27

Πάνω μέρος του φούρνου

27

ΤΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΑΝ

29

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

30

Εντοιχισμός

31

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ

32

TARTALOMJEGYZÉK

33

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

34

Elektromos csatlakoztatás

35

Használat

36

Ápolás és tisztítás

36

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

37

Az óra beállítása

38

Kezdeti tisztítás

38

Előmelegítés

38

TERMÉKLEÍRÁS

39

NAPI HASZNÁLAT

40

Menü állapotsáv

41

Szimbólumos állapotsáv

41

A sütő gombjai

41

Opciók menü

42

Sütőfunkciók

43

Húsprogramok

44

Sütőfunkció beállítása

44

Sütőhőmérséklet módosítása

44

Sütési funkció kikapcsolása

44

Felmelegítési funkció

45

Gyors felmelegítés funkció

45

Maradék hő

45

Automatikus programok

45

Húsprogramok súly megadásával

45

RECEPTEK

46

Automatikus receptek

46

Recept beállítása

46

Memória menü

47

Alapbeállítások menü

48

A ALAPBEÁLLíTÁSOK módosítása

49

Óra funkciók

49

MELEGENTARTÁS

50

GYEREKZÁR

50

FUNKCIÓZÁR

51

Automatikus megszakítás

51

Teleszkópos polctartók

52

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

53

Polctartó sínek

55

A sütő teteje

56

MIT TEGYEK, HA

57

ÜZEMBE HELYEZÉS

59

Beépítés oszlopba

60

Beépítés konyhapult alá

60

Üzembe helyezés

60

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

61

892944703-A-042010

64

Aeg electrolux B89090-5 User Manual (64 pages)


Brand: Aeg-electrolux | Category: No info | Size: 5.70 MB |

  

Table of contents

B 890905

1

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

3

Ligação eléctrica

4

Utilização

5

Manutenção e limpeza

5

Perigo de incêndio

6

Centro de assistência

6

Eliminação do aparelho

6

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

7

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

8

PAINEL DE CONTROLO

9

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

10

Menu de opções

11

Funções do forno

12

Programas para carne

12

Regular a função do forno

13

Desligar a função de forno

13

FUNÇÕES DE RELÓGIO

14

PROGRAMAS AUTOMÁTICOS

15

Programas automáticos

16

MENU RECEITAS

16

Receitas automáticas

16

Definir uma receita

17

Menu de memória

17

Menu de definições

18

UTILIZAR OS ACESSÓRIOS

19

FUNÇÕES ADICIONAIS

20

SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS

21

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

22

Limpar a junta da porta

23

Calhas de apoio da grelha

23

Tecto do forno

23

Lâmpada do forno

24

Limpeza da porta do forno

25

O QUE FAZER SE…

27

INSTALAÇÃO

28

Instalação

29

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

30

ÍNDICE DE MATERIAS

32

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

33

Conexión eléctrica

34

Mantenimiento y limpieza

35

Peligro de incendio

36

Bombilla del horno

36

Servicio técnico

36

Desecho del aparato

36

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

37

ANTES DEL PRIMER USO

38

PANEL DE MANDOS

39

USO DIARIO

40

Menú de opciones

41

Funciones del horno

42

FUNCIONES DE RELOJ

44

MENU RECETAS

46

Recetas automáticas

46

Selección de una receta

46

Menú Memorias

47

Menú Ajustes

48

USO DE LOS ACCESORIOS

49

FUNCIONES ADICIONALES

50

CONSEJOS ÚTILES

51

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

52

Raíles de apoyo

53

Techo del horno

53

QUÉ HACER SI…

57

INSTALACIÓN

58

Encastrado

59

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

60

892940616-C-392010

64