AEG Electrolux B9820-5-A manuals

Owner’s manuals and user’s guides for Unknown AEG Electrolux B9820-5-A.
We providing 80 pdf manuals AEG Electrolux B9820-5-A for download free by document types: Recipe Book, User Manual, Quick Start Guide


Table of contents

Пайдаланушыƒа

1

ондырмалы

1

Сµздер тiзiмi

2

Пайдалану туралы н±сіаулар

3

ауiпсiздiк н±сіаулары

3

Электрб±йым сиппатамасы

5

ÊÎÍÂÅÊÖ. ÍÀÃÐÅÂ

6

7Электрбйым сиппатамасы

7

Пештiœ орналасуы

8

Пеш жабдыітары

8

SPRACHE

10

ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

10

Еœ алƒаш рет тазалау

11

Мºзiрлердiœ жалпы кµрiнiсi

12

–—ÔÓÍÊÖ

13

ÂÅÐÕ+ÍÈÆÍ

13

Ет баƒдарламалары

15

3 Тадалан температураа

16

3 Саліындатіыш вентилятор

17

Май с‰згiсiн орнату/алу

19

Буƒа пiсiру - функциялары

19

ÂËÀÆÍÜ²É ÏÀÐ

20

ÈÍÒÅÍÑÈÂÍܲÉ

21

ÒÅÐÌÎÙÓÏ

22

3 Ет с‰œгiсi іолданылатын ет

23

ÏÅÐÅÂÅÐÍÓÒÜ

24

ÒÅËß×ÜÅ ÔÈËÅ

25

Параметрлер

26

ÐÅÖÅÏÒÛ жалпы кµрiнiсi

26

3 ÏÀÐÎÂܲŠÁËÞÄÀ шiн:

27

ÇÀÊÐÛÒÛÉ ÏÈÐÎÃ

28

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ

28

ÃÎÒÎÂÛÉ ÏÈÐÎÃ

29

3 Параметрлердi пiсiру мен

30

ÏÈÖÖÀ ÄËß ÏÀÏÛ

31

Саƒат функциялары

35

ÄËÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

37

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ

38

ÇÀÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎ

39

ÇÀÙÈÒÀ ÄÅÒÅÉ

40

ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ

41

Есiктiœ механикалыі і±лыбы

42

Б±йымныœ сыртіы жаƒы

43

Пештiœ iшкi жасаітамасы

43

Жабдыітар

43

Май с‰згiсi

43

ÌÅÍÞ ×ÈÑÒÊÀ

44

×ÈÑÒÊÀ ÏÀÐÎÌ

44

Бу шыƒаратын ж‰йе

46

Пеш шамы

47

Пештiœ есiгi

48

2 Б±йымныœ іорапшасы

54

2 Ескi б±йым

55

Орнату туралы н±сіаулар

56

57Орнату туралы нсіаулар

57

Орнату туралы нсіаулар58

58

59Орнату туралы нсіаулар

59

ызмет кµрсету

60

¤згерулерi болуы м‰мкiн

64

315947441-B-092009

64

Aeg electrolux B9820-5-A User Manual (64 pages)


Brand: Aeg-electrolux | Category: No info | Size: 1.12 MB |

  

Table of contents

Table of contents

Ñîäåðæàíèå

2

Èíñòðóêöèè, òàáëèöû è ñîâåòû

4

ÂËÀÆÍÜ²É ÏÀÐ

5

Òàáëèöà ÂËÀÆÍÜ²É ÏÀÐ

5

Èíñòðóêöèè, òàáëèöû è ñîâåòû6

6

ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÜ²É ÏÀÐ

8

Òàáëèöà ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÜ²É ÏÀÐ

8

ÑÓÕÎÉ ÏÀÐ

9

Òàáëèöà ÑÓÕÎÉ ÏÀÐ

9

Ïðèãîòîâëåíèå âûïå÷êè

10

Òàáëèöà «Âûïå÷êà»

12

Òàáëèöà ÏÈÖÖÀ

17

Òàáëèöà Çàïåêàíêè

17

3 Ïîÿñíåíèÿ ê òàáëèöå “Æàðêà”

18

Òàáëèöà “Æàðêà”

19

Òàáëèöà ÒÅÐÌÎÙÓÏ

21

ÍÈÇÊ ÒÅÌÏ

22

Òàáëèöà ÍÈÇÊ ÒÅÌÏ

23

Ïëîñêîñòíîå ãðèëèðîâàíèå

24

Òàáëèöà “Ãðèëèðîâàíèå”

24

Ðàçìîðàæèâàíèå

25

Òàáëèöà “Ðàçìîðàæèâàíèå”

25

Ïðîãðàììû ïðèãîòîâëåíèÿ ìÿñà

26

ÏÀÐÎÂܲŠÁËÞÄÀ

27

÷åëîâåê)

27

ÐܲÁÀ <ÔÎÐÅËÜ>

28

ÊÀÐÒÎÔ ÇÀÏÅÊÀÍÊÀ

28

ÄÎÌÀØÍÈÉ ÕËÅÁ

29

ÁÅËÛÈ ÕËÅÁ

30

ÄÐÎÆÆÅÂÎÉ ÏÈÐÎÃ

31

ÊÎÍÑÅÐÂÈÐÎÂÀÍÈÅ

32

Òàáëèöà “Êîíñåðâèðîâàíèå”

32

ÐÅÖÅÏÒÛ ÂÛÏÅ×ÊÈ

33

ËÈÌÎÍÍÛÉ ÁÈÑÊÂÈÒ

33

ÑÛÐÍÛÉ ÒÎÐÒ

36

ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÒÎÐÒ

37

ØÒÐÓÄÅËÜ

38

ÐÅÖÅÏÒÛ ÆÀÐÊÈ

39

ÇÀÊÐÛÒÛÉ ÏÈÐÎÃ

40

ÌÈÍÈ-ÏÈÖÖÛ

41

ÊÀÍÍÅËÎÍÈ

43

ÌßÑÍÀß ÇÀÏÅÊÀÍÊÀ

44

ÐÛÁÍÎÅ ÔÈËÅ

45

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ

46

ÃÎÒÎÂÛÉ ÏÈÐÎÃ

46

ÃÎÒÎÂÀß ÏÈÖÖÀ

46

ÏÎÄÑÓØÈÂÀÍÈÅ

47

Table of contents

Cúäúðæàíèå

2

3 Îáùà èíôîðìàöèÿ è ñúâåòè

2

1 Óêàçàíèÿ çà áåçîïàñíîñò

3

3 Óêàçàíèå çà àêðèëîâèÿ àìèä

3

Îïèñàíèå íà óðåäà

5

ÒÎÏÚË ÂÚÇÄÓÕ

6

Îáîðóäâàíå íà ôóðíàòà

7

Îáîðóäâàíå ôóðíà

8

Ïðåäè ïúðâàòà óïîòðåáà

9

SPRACHE EINSTELLEN

9

ÒÎ×ÍÎ ÂÐÅÌÅ

10

Ïúðâî ïî÷èñòâàíå

11

Îáñëóæâàíå íà ôóðíàòà12

12

–—ÔÓÍÊÖÈÈ

13

ÃÎÐÅÍ+ÄÎËÅÍ

13

Îáñëóæâàíå íà ôóðíàòà14

14

Ïðîãðàìè çà ìåñî

15

3 Âåíòèëàòîð çà îõëàæäàíå

16

Ôóíêöèè çà ãîòâåíå íà ïàðà

19

ÄÎËÅÍ+ÏÀÐÀ+ÂÅÍÒ

20

ÍÀÃÐ+ÏÀÐÀ <50/50>

20

ÑÎÍÄÀ ÇÀ ÌÅÑÎ

21

Ñâàëåòå øèøà çà ìåñî

22

ÏÒÈ×Å 2,5 KG

23

--ÏÒÈ×Å 1,1 KG

23

ÎÁÚÐÍÅÒÅ ÌÅÑÎÒÎ

23

ÒÅËÅØÊÎ ÊÐÅÕÊÎ

24

Ïðåãëåä íà ÌÅÍÞ ÐÅÖÅÏÒÈ

25

3 Çà ÐÅÖÅÏÒÈ Ñ ÏÀÐÀ:

26

ÏÀÉ Ñ ËÓÊ <ÒÀÐÒÅ>

27

ÐÅÖÅÏÒÈ ÑÏÅÖÈÀËÍÈ

27

160ûcþ þüþ1ü3.0ü5

28

3 Íàñòðîéêèòå ìîãàò äà áúäàò

29

ÏÈÖÀÒÀ ÍÀ ÒÀÒÊÎ

30

888ûcþ þüþ1ü4.3ü5

34

ÂÐÅÌÅÒÐÀÅÍÅ

35

ÏÐÎÃÐÀÌÈÐÀÍÅ

37

ÇÀÙÈÒÀ ÇÀ ÄÅÖÀ

38

Ïî÷èñòâàíå è ãðèæà

39

ÇÀÊËÞ×ÂÀÍÅ

39

Óðåä îòâúí

40

Âúòðåøíîñò íà ôóðíàòà

40

Ïðèíàäëåæíîñòè

40

Ôèëòúð çà ìàçíèíè

40

ÏÎ×ÈÑÒÂÀÍÅ Ñ ÏÀÐÀ

40

ÌÅÍÞ ÐÅÖÅÏÒÈ

41

ÌÅÍÞ ÏÎ×ÈÑÒÂÀÍÅ

41

Ñèñòåìà íà ïàðîãåíåðàòîðà

42

Îñâåòëåíèå íà ôóðíàòà

43

Âðàòà íà ôóðíàòà

45

Êàêâî äà ïðàâÿ, êîãàòî…

50

2 Îïàêîâú÷åí ìàòåðèàë

51

2 Ñòàð óðåä

51

Èíñòðóêöèÿ çà ìîíòàæ

52

53Èíñòðóêöèÿ çà ìîíòàæ

53

Èíñòðóêöèÿ çà ìîíòàæ54

54

55Èíñòðóêöèÿ çà ìîíòàæ

55

Èíñòðóêöèÿ çà ìîíòàæ56

56

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀ ÃÀÐÀÍÖÈß

57

Table of contents

Ñîäåðæàíèå

2

Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè

3

Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè

3

Îïèñàíèå ïðèáîðà

5

ÒÎ×ÍÛÉ ÎÁÄÓÂ

6

7Îïèñàíèå ïðèáîðà

7

Ïðèíàäëåæíîñòè äóõîâîãî øêàôà

8

Ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì

9

SPRACHE EINSTELLEN

9

ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

10

Îáçîð ôóíêöèé ìåíþ

11

3 Ïî äîñòèæåíèè çàäàííîé

12

13Óïðàâëåíèå äóõîâûì øêàôîì

13

Óïðàâëåíèå äóõîâûì øêàôîì14

14

3 Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå

15

ÂÅÐÕ+ÍÈÆÍ ÍÀÃÐÅÂ

16

Ôóíêöèè ïðèãîòîâëåíèÿ íà ïàðó

18

ÂËÀÆÍÜ²É ÏÀÐ

19

ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÜ²É ÏÀÐ

20

3 Åñëè ÔÓÍÊÖ. ÄÓÕÎÂÊÈ

21

ÏÒÈÖÀ 2,5 KG

22

--ÏÒÈÖÀ 1,1 KG

22

ÏÅÐÅÂÅÐÍÓÒÜ ÌßÑÎ

23

ÒÅÐÌÎÙÓÏ

23

ÒÅËß×ÜÅ ÔÈËÅ

24

ÐÅÖÅÏÒÛ â îáçîðå

25

ÐÅÖÅÏÒÛ

26

ÏÀÐÎÂܲŠÁËÞÄÀ

26

ÐÅÖÅÏÒÛ ÆÀÐÊÈ

26

ÇÀÊÐÛÒÛÉ ÏÈÐÎÃ

27

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ

27

ÃÎÒÎÂÛÉ ÏÈÐÎÃ

28

3 Íàñòðîéêè òàêæå ìîæíî

29

ÏÈÖÖÀ ÄËß ÏÀÏÛ

30

ÁÛÑÒÐÛÉ ÐÀÇÎÃÐÅÂ

33

Ôóíêöèè ÷àñîâ

33

888ûcþ þüþ1ü4.3ü5

34

–—ÔÓÍÊÖ. ÄÓÕÎÂÊÈ

35

ÄËÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

36

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ

37

ÇÀÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÎ

38

ÇÀÙÈÒÀ ÄÅÒÅÉ

39

Ìûòüå è óõîä

40

ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ

40

Ïðèáîð ñíàðóæè

41

Ðàáî÷àÿ êàìåðà äóõîâîãî øêàôà

41

Îñíàùåíèå

41

Æèðîâîé ôèëüòð

41

ÌÅÍÞ ×ÈÑÒÊÀ

42

×ÈÑÒÊÀ ÏÀÐÎÌ

42

Ñèñòåìà ãåíåðèðîâàíèÿ ïàðà

44

Îñâåùåíèå äóõîâêè

45

Äâåðü äóõîâêè

46

×òî äåëàòü, åñëè …

51

2 Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû

52

2 Ñòàðûé ïðèáîð

52

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

54

55Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

55

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó56

56

57Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

57

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó58

58

Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà

59

315947430-B-092009

60

Table of contents

Пайдаланушыƒа

1

ондырмалы

1

Сµздер тiзiмi

2

1 ауiпсiздiк н±сіаулары

3

3 Акриламид туралы н±сіаулар

4

Электрб±йым сиппатамасы

5

ÊÎÍÂÅÊÖ. ÍÀÃÐÅÂ

6

7Электрбйым сиппатамасы

7

Пештiœ орналасуы

8

Пеш жабдыітары

8

SPRACHE

10

ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

10

888ûcþ þüþ1ü2.2ü5

11

Мºзiрлердiœ жалпы кµрiнiсi

12

3 Тадалан температураа

13

Ет баƒдарламалары

15

3 Саліындатіыш вентилятор

17

ÂÅÐÕ+ÍÈÆÍ

18

Май с‰згiсiн орнату/алу

19

ÂËÀÆÍÜ²É ÏÀÐ

20

ÈÍÒÅÍÑÈÂÍܲÉ

21

ÒÅÐÌÎÙÓÏ

22

–—ÔÓÍÊÖ

22

3 Ет с‰œгiсi іолданылатын ет

23

ÏÒÈÖÀ 2,5 KG

24

--ÏÒÈÖÀ 1,1 KG

24

ÏÅÐÅÂÅÐÍÓÒÜ

25

ÒÅËß×ÜÅ ÔÈËÅ

25

Параметрлер

26

ÐÅÖÅÏÒÛ жалпы кµрiнiсi

26

3 ÏÀÐÎÂܲŠÁËÞÄÀ шiн:

27

ÇÀÊÐÛÒÛÉ ÏÈÐÎÃ

28

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ

28

ÃÎÒÎÂÛÉ ÏÈÐÎÃ

29

3 Параметрлердi пiсiру мен

30

ÏÈÖÖÀ ÄËß ÏÀÏÛ

31

Саƒат функциялары

35

ÄËÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

37

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ

38

ÇÀÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎ

39

ÇÀÙÈÒÀ ÄÅÒÅÉ

40

ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ

41

Б±йымныœ сыртіы жаƒы

42

Пештiœ iшкi жасаітамасы

42

Жабдыітар

42

Май с‰згiсi

42

ÌÅÍÞ ×ÈÑÒÊÀ

43

×ÈÑÒÊÀ ÏÀÐÎÌ

43

Бу шыƒаратын ж‰йе

45

Пеш шамы

45

Пештiœ есiгi

47

2 Б±йымныœ іорапшасы

53

2 Ескi б±йым

54

Орнату туралы н±сіаулар

55

Орнату туралы нсіаулар56

56

57Орнату туралы нсіаулар

57

Орнату туралы нсіаулар58

58

59Орнату туралы нсіаулар

59

Еуропалыі кепiлдiк

60

ызмет кµрсету

62

63ызмет крсету

63

Table of contents

Tàáåëå, ñàâåòè è ðåöåïòè

1

Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè

4

Áèî-Ïàðà (VIGOROUS STEAM)

5

Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè6

6

7Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè

7

(VIGOROUS STEAM) ó íàñòàâêó

8

9Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè

9

Òàáåëà ïå÷åœà

13

Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè14

14

15Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè

15

Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè16

16

Ïå÷åœå íà âèøå âèñèíà óìåòàœà

16

Ñàâåòè çà ïå÷åœå

17

Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè18

18

Òàáåëà ñóôëåè è çàïå÷åíî

19

3 Íàïîìåíå óç òàáåëó ïå÷åœà

20

Òàáåëà ïå÷åœà ìåñà

21

Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè22

22

Òàáåëà ðàæœèž (MEATPROBE)

23

ïðåïîðó÷ó¼åìî çà âåžå

24

25Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè

25

Ïå÷åœå íà ðîøòèšó

26

Òàáåëà ïå÷åœà íà ðîøòèšó

26

Îäìðçàâàœå

27

Òàáåëà îäìðçàâàœà

27

Ïðîãðàìè çà ìåñî

28

RECIPE MENU

29

FISH <TROUT>

30

POTATO GRATIN

30

FARMER BREAD

31

WHITE BREAD

32

YEAST PLAIT

33

PRESERVING

34

Òàáåëà çà óêóâàâàœå

34

BAKING RECIPES

35

LEMON SPONGE CAKE

35

SWEDISH CAKE

36

SPONGE CAKE

37

CHEESE CAKE

38

FRUIT CAKE

39

STREUSEL PLAIT

40

ROASTING RECIPES

41

ONION TARTE

42

QUICHE LORRAINE

43

CANNELLONI

45

MEAT CASSEROLE

46

FISH STEAKS

46

OTHER RECIPES

47

POWDER CAKE

47

FROZEN PIZZA

47

DRYING HERBS

47

Table of contents

Ñîäåðæàíèå

3

Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè

5

Îïèñàíèå ïðèáîðà

7

ÒÎ×ÍÛÉ ÎÁÄÓÂ

8

9Îïèñàíèå ïðèáîðà

9

Ïðèíàäëåæíîñòè äóõîâîãî øêàôà

11

Ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì

13

3 Åñëè Âû çàõîòèòå ïîçäíåå

14

Óïðàâëåíèå äóõîâûì øêàôîì

16

3 Ïî äîñòèæåíèè çàäàííîé

17

Ìåíþ îïöèé

18

19Óïðàâëåíèå äóõîâûì øêàôîì

19

Óïðàâëåíèå äóõîâûì øêàôîì20

20

ÂÅÐÕ+ÍÈÆÍ ÍÀÃÐÅÂ

21

–—ÔÓÍÊÖ. ÄÓÕÎÂÊÈ

21

3 Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå

22

ÂËÀÆÍÜ²É ÏÀÐ

25

ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÜ²É ÏÀÐ

26

ÒÅÐÌÎÙÓÏ

27

3 Åñëè ÔÓÍÊÖ. ÄÓÕÎÂÊÈ

28

Èçâëå÷åíèå òåðìîùóïà

29

Àâòîìàòè÷åñêèå ïðîãðàììû

30

ÏÒÈÖÀ 2,5 KG

31

--ÏÒÈÖÀ 1,1 KG

31

ÏÅÐÅÂÅÐÍÓÒÜ ÌßÑÎ

31

ÒÅËß×ÜÅ ÔÈËÅ

32

ÐÅÖÅÏÒÛ â îáçîðå

33

ÐÅÖÅÏÒÛ

34

ÏÀÐÎÂܲŠÁËÞÄÀ

34

ÐÅÖÅÏÒÛ ÆÀÐÊÈ

34

ÇÀÊÐÛÒÛÉ ÏÈÐÎÃ

35

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ

36

ÃÎÒÎÂÛÉ ÏÈÐÎÃ

36

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ Â ÏÀÌßÒÈ

37

ÁÀÍÊ ÏÀÌßÒÈ 1

37

3 Íàñòðîéêè òàêæå ìîæíî

38

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

39

ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

41

Ôóíêöèè ÷àñîâ

44

ÄËÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

46

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ

47

ÇÀÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÎ

48

ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

49

ÇÀÙÈÒÀ ÄÅÒÅÉ

50

ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ

51

Ìûòüå è óõîä

52

Îñíàùåíèå

53

Æèðîâîé ôèëüòð

53

ÌÅÍÞ ×ÈÑÒÊÀ

54

×ÈÑÒÊÀ ÏÀÐÎÌ

54

Ñèñòåìà ãåíåðèðîâàíèÿ ïàðà

57

Îñâåùåíèå äóõîâêè

58

Äâåðü äóõîâêè

60

×òî äåëàòü, åñëè …

66

Óòèëèçàöèÿ

68

2 Ñòàðûé ïðèáîð

68

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

69

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó70

70

71Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

71

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó72

72

Ãàðàíòèÿ/ñåðâèñíàÿ ñëóæáà

73

Ãàðàíòèÿ/ñåðâèñíàÿ ñëóæáà74

74

Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà

75

Table of contents

Naudojimo

1

Įmontuojamoji

1

Naudojimo instrukcija

5

1 Saugos nurodymai

5

3 Akrilamido pavojus

6

Prietaiso aprašymas

7

KARŠTAS ORAS

8

Mygtukai

9

Sudėtinės orkaitės dalys

10

Orkaitės priedai

11

KALBOS NUST.MENIU

13

LIETUVIŲ

13

PAROS LAIKAS

13

Orkaitės naudojimas

15

3 Pasiekus nustatytą

16

Papildomų funkcijų meniu

17

Orkaitės funkcijų naudojimas

18

Mėsos kepimo programos

19

APAT+VIRŠ KAIT

21

3 Saugus išėmimas

22

DRĖGNI GARAI

24

INTENSYVŪS GARAI

25

Kepimo temperatūros matuoklis

26

3 Jei ORKAITĖS F-JOS jau

27

Automatinės programos

29

PAUKŠTIENA 2,5 KG

30

--PAUKŠTIENA 1,1 KG

30

APVERSKITE MĖSĄ

30

MĖSOS TERMOMETRAS

31

VERŠIENA

31

Papildomos funkcijos

32

RECEPTŲ MENIU apžvalga

32

3 Skirta GARŲ F-JŲ RECEPTAI:

33

SVOGŪNŲ PYRAGAS

34

YPATINGI RECEPTAI

35

MILTELIŲ PYRAGAS

35

ĮRAŠYTI Į ATMINTĮ

36

ATMINTIS 1

36

3 Galima įvesti 18 simbolių

37

3 Galima ir kepimo metu arba

37

PAGRINDINIS MENIU

38

ĮKAITIMAS

41

Orkaitės funkcijos

42

LAIKMATIS

43

–—ORKAITĖS F-JOS

43

UŽPROGRAMUOTA

46

UŽRAKTAS NUO VAIKŲ

48

MYGTUKŲ UŽRAKTAS

49

Mechaninis durelių užraktas

50

Valymas ir priežiura

51

RECEPTŲ MENIU

52

VALYMO MENIU

52

VALYMAS GARAIS

52

Valymas ir priežiura54

54

Garų ruošimo sistema

55

Orkaitės apšvietimas

56

Orkaitės durelės

58

Ką daryti, jeigu …

64

65Ką daryti, jeigu …

65

Utilizavimas

66

2 Senas prietaisas

66

Montavimo instrukcija

67

Montavimo instrukcija68

68

69Montavimo instrukcija

69

Montavimo instrukcija70

70

71Montavimo instrukcija

71

Europinė Garantija

73

Techninė priežiūra

75

Table of contents

Òàáëèöè, ñúâåòè è ðåöåïòè

1

Cúäúðæàíèå

2

Ïðèëîæåíèÿ, òàáëèöè è ñúâåòè

4

ÄÎËÅÍ+ÏÀÐÀ+ÂÅÍÒ

5

Òàáëèöà ÄÎËÅÍ+ÏÀÐÀ+ÂÅÍÒ

6

7Ïðèëîæåíèÿ, òàáëèöè è ñúâåòè

7

ÍÀÃÐ+ÏÀÐÀ (50/50)

9

Òàáëèöà ÍÀÃÐ+ÏÀÐÀ (50/50)

9

ÍÀÃÐ+ÏÀÐÀ (25/75)

10

Òàáëèöà ÍÀÃÐ+ÏÀÐÀ (25/75)

10

Òàáëèöà çà ïå÷åíå

14

Ïå÷åíå íà íÿêîëêî íèâà

16

Ñúâåòè çà ïå÷åíåòî

17

Òàáëèöà ÏÈÖÀ ÍÀÃÐßÂÀÍÅ

18

Ïúðæåíå/ïå÷åíå

20

Òàáëèöà ÑÎÍÄÀ ÇÀ ÌÅÑÎ

23

ÍÈÑÊÀ ÒÅÌ

24

Òàáëèöà ÍÈÑÊÀ ÒÅÌ

24

Òàáëèöà çà ïå÷åíå íà ñêàðàòà

25

Ðàçìðàçÿâàíå

26

Òàáëèöà çà ðàçìðàçÿâàíå

26

Ïðîãðàìè çà ìåñî

27

ÌÅÍÞ ÐÅÖÅÏÒÈ

28

ÏÚÑÒÚÐÂÀ

29

ÇÀÏÅ×ÅÍÈ ÊÀÐÒÎÔÈ

29

ÑÅËÑÊÈ ÕËßÁ

30

ÁßË ÕËßÁ

31

ÏÎÃÀ×À Ñ ÌÀß

32

ÊÎÍÑÅÐÂÈÐÀÍÅ

33

Òàáëèöà çà êîíñåðâèðàíå

33

ÐÅÖÅÏ.ÏÅ×ÅÍÅ-ÒÅÑÒÎ

34

ËÈÌÎÍÎÂ ÊÅÉÊ

34

ØÂÅÄÑÊÈ ÊÅÉÊ

35

ÏÀÍÄÈØÏÀÍ

36

×ÈÉÇ ÊÅÉÊ

37

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ ÊÅÉÊ

38

ÐÅÖÅÏÒÈ ÇÀ ÏÅ×ÅÍÅ

40

ÏÀÉ Ñ ËÓÊ <ÒÀÐÒÅ>

41

ÊÞØ ËÎÐÅÍ

42

ÊÀÍÅËÎÍÈ

44

ÃÎËßÌÎ ÊÞÔÒÅ

45

ÑÒÅÊ ÐÈÁÀ

46

ÐÅÖÅÏÒÈ ÑÏÅÖÈÀËÍÈ

47

ÇÀÌÐÀÇÅÍÀ ÏÈÖÀ

47

ÑÓØÅÍÅ ÏÎÄÏÐÀÂÊÈ

47

Table of contents

Oäçãßåò ×ñÞóçò Åíôïé÷éæüìåíïò

1

Ðßíáêáò ðåñéå÷ïìÝíùí

2

2 ÐåñéâÆëëïíôéŒÝò ðëçñïöïñßåò

2

1 Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò

3

3 Õðüäåéîç, åìáãéÝ-åðßóôñùóç

4

ÐåñéãñáöÞ óõóêåõÞò

5

ÈEPMOÓ AEPAÓ

6

7ÐåñéãñÆöÞ óıóŒåıÞò

7

Åîïðëéóìüò Öïýñíïõ Øçóßìáôïò

8

Ðñüóèåôïò åîïðëéóìüò öïýñíïõ

8

Ðñéí ôçí ðñþôç ÷ñÞóç

10

SPRACHE EINSTELLEN

10

EËËHNIKA

10

888ûcþ þüþ1ü2.2ü5

11

×åéñéóìüò ôïı öïýñíïı12

12

–—ËEITOYPÃIEÓ

13

ÐANÙ/KATÙ ÈEPMANÓH

13

×åéñéóìüò ôïı öïýñíïı14

14

3 ÁíåìéóôÞñáò øýîçò

16

VITAL-ÁÔÌÏÓ

20

INTERVALL PLUS

20

ÈEPMOMETPO KPEATOÓ

21

ÁðïìÜêñõíóç óïýâëáò êñÝáôïò

22

ÐOYËEPIKA 2,5 KG

23

--ÐOYËEPIKA 1,1 KG

23

ÃYPIÓTE TO KPEAÓ

23

ÅðéëïãÝò

25

3 ˆéÆ ÓÕ˝Ô`ˆ¯Ó ÓÔˇ˝ `ÔÌˇ:

26

KPEMMYÄOÐITA

27

AËËEÓ ÓYNTAÃEÓ

27

ÃËYKA KATEØYÃMENA

28

3 ˇé ñıŁìßóåéò ìðïñïýí íÆ

29

ÐÉÔÓÁ ÔÏÕ ÌÐÁÌÐÁ

30

Ëåéôïõñãßåò ñïëïãéïý

33

ÓYNTOMOÓ XPONOÓ

34

ÄIAPKEIA

35

ÐPOÃPAMMATIÓMENA

37

ÐÁÉÄÉÊÇ ÁÓÖÁËÅÉÁ

38

KËEIÄÙMA ÐËHKTPÙN

39

Êáèáñéóìüò êáé öñïíôßäá

40

MENOY ÓYNTAÃÙN

41

MENOY KAÈAPIÓMOY

41

ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÓ <ÁÔÌÏÓ>

41

ÐëåõñéêÝò ó÷Üñåò

42

Óýóôçìá ðáñáãùãÞò áôìïý

43

Öùôéóìüò öïýñíïõ øçóßìáôïò

44

Ðüñôá öïýñíïõ

45

˚ÆŁÆñéóìüò ŒÆé öñïíôßäÆ50

50

Ôé êÜíåôå, üôáí

51

2 Õëéêü óõóêåõáóßáò

52

2 ÐáëéÜ óõóêåõÞ

52

Ïäçãßåò ôïðïèÝôçóçò

53

ˇäçãßåò ôïðïŁÝôçóçò54

54

55ˇäçãßåò ôïðïŁÝôçóçò

55

ˇäçãßåò ôïðïŁÝôçóçò56

56

57ˇäçãßåò ôïðïŁÝôçóçò

57

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÃÃÕÇÓÇ

59

¯ããýçóç/¯îıðçñÝôçóç ðåëÆôþí60

60

ÓÝñâéò62

62

63ÓÝñâéò

63

Table of contents

Table of contents

Lietošanas

1

Daudzfunkcionāla

1

Lietošanas pamācība

3

Drošības norādījumi

3

Iekārtas apraksts

5

VENTILATORA KARS

6

Cepeškrāsns aprīkojums

7

Cepeškrāsns piederumi

8

Pirms pirmās lietošanas

9

SPRACHE EINSTELLEN

9

PULKSTEŅA LAIKS

10

11Cepeškrāsns apkalpošana

11

3 Sasniedzot iestatīto

12

Gaïas programmas

13

AUGŠ+APAKŠKARS

14

3 Dzesēšanas ventilators

15

Ielikt / izòemt tauku filtru

18

TVAIKS+KONV.CEP

19

TVAIKS+CEPS.50/50

19

3 Ja teksta rindā parādās

20

Izòemt gaïas iesmu

21

Automātikas programmas

21

MĀJPUTNI 2,5 KG

22

--MĀJPUTNI 1,1 KG

22

APGRIEZT CEPETI

22

TERMOZONDE

23

TEĻA GAĻA TZ

23

RECEPŠU IZVĒLNE īss pārskats

24

3 Priekš RECEPTES AR TVAIKU:

25

SĪPOLU PĪRĀGS

26

ĪPAŠĀS RECEPTES

26

CUKURA TORTE

27

SAGLABĀT ATMIŅĀ

28

SAGLABĀŠANA 1

28

PAPUS PICA _

28

SAGLABĀTS

28

PAPAS PICA

29

Pulksteòa funkcijas

32

LAIKA ATGĀDINĀJUMS

33

–—CEPEŠK.FUNKC

33

DARBĪBAS LAIKS

34

PROGRAMMĒTS

36

BĒRNU DROŠĪBA

37

BLOĶĒŠANA

38

Tirišana un kopšana

39

Noslaucīt iekārtu no ārpuses

40

Cepeškrāsns iekštelpa

40

Piederumi

40

Tauku filtrs

40

TĪRĪŠANA<TVAIKS>

40

RECEPŠU IZVĒLNE

41

TĪRĪŠANAS IZVĒLNE

41

Tvaika ìeneratora sistēma

43

Cepeškrāsns apgaismojums

43

Cepeškrāsns durvis

45

Ko darīt, ja …

50

2 Iepakojuma materiāls

51

2 Nolietotās ierīces

51

Montēšanas instrukcija

52

53Montēšanas instrukcija

53

Montēšanas instrukcija54

54

55Montēšanas instrukcija

55

Izmaiòu tiesības rezervētas

60

315947433-B-092009

60

Table of contents

Ñîäåðæàíèå

2

Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè

3

Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè

3

Îïèñàíèå ïðèáîðà

5

ÒÎ×ÍÛÉ ÎÁÄÓÂ

6

7Îïèñàíèå ïðèáîðà

7

Îïèñàíèå ïðèáîðà8

8

Âíóòðåííÿÿ ñòîðîíà äâåðöû

8

Ïðèíàäëåæíîñòè äóõîâîãî øêàôà

9

Ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì

10

SPRACHE EINSTELLEN

10

ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

10

Îáçîð ôóíêöèé ìåíþ

12

3 Ïî äîñòèæåíèè çàäàííîé

13

Óïðàâëåíèå äóõîâûì øêàôîì14

14

15Óïðàâëåíèå äóõîâûì øêàôîì

15

3 Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå

16

ÂÅÐÕ+ÍÈÆÍ ÍÀÃÐÅÂ

17

Ôóíêöèè ïðèãîòîâëåíèÿ íà ïàðó

19

ÂËÀÆÍÜ²É ÏÀÐ

20

ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÜ²É ÏÀÐ

20

ÒÅÐÌÎÙÓÏ

21

3 Åñëè ÔÓÍÊÖ. ÄÓÕÎÂÊÈ

22

ÏÒÈÖÀ 2,5 KG

23

--ÏÒÈÖÀ 1,1 KG

23

ÏÅÐÅÂÅÐÍÓÒÜ ÌßÑÎ

24

ÒÅËß×ÜÅ ÔÈËÅ

24

ÐÅÖÅÏÒÛ â îáçîðå

25

ÐÅÖÅÏÒÛ

26

ÏÀÐÎÂܲŠÁËÞÄÀ

26

ÐÅÖÅÏÒÛ ÆÀÐÊÈ

26

ÇÀÊÐÛÒÛÉ ÏÈÐÎÃ

27

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ

27

ÃÎÒÎÂÛÉ ÏÈÐÎÃ

28

3 Íàñòðîéêè òàêæå ìîæíî

29

ÏÈÖÖÀ ÄËß ÏÀÏÛ

30

ÁÛÑÒÐÛÉ ÐÀÇÎÃÐÅÂ

33

Ôóíêöèè ÷àñîâ

34

–—ÔÓÍÊÖ. ÄÓÕÎÂÊÈ

35

ÄËÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

36

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ

37

ÇÀÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÎ

38

ÇÀÙÈÒÀ ÄÅÒÅÉ

39

ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ

40

Ìûòüå è óõîä

42

ÌÅÍÞ ×ÈÑÒÊÀ

43

×ÈÑÒÊÀ ÏÀÐÎÌ

43

Ñúåìíûå ðåøåòêè

44

Ñèñòåìà ãåíåðèðîâàíèÿ ïàðà

45

Îñâåùåíèå äóõîâêè

46

Äâåðü äóõîâêè

47

Ìûòüå è óõîä52

52

6. Çàêðûòü äâåðü äóõîâêè

52

×òî äåëàòü, åñëè …

53

2 Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû

55

2 Ñòàðûé ïðèáîð

55

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

56

57Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

57

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó58

58

59Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

59

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó60

60

Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà

61

Table of contents

Cúäúðæàíèå

2

Ðúêîâîäñòâî çà óïîòðåáà

3

Óêàçàíèÿ çà áåçîïàñíîñò

3

Îïèñàíèå íà óðåäà

5

ÒÎÏÚË ÂÚÇÄÓÕ

6

Îáîðóäâàíå íà ôóðíàòà

7

Îáîðóäâàíå ôóðíà

8

Ïðåäè ïúðâàòà óïîòðåáà

9

SPRACHE EINSTELLEN

9

ÒÎ×ÍÎ ÂÐÅÌÅ

10

11Îáñëóæâàíå íà ôóðíàòà

11

–—ÔÓÍÊÖÈÈ

12

ÃÎÐÅÍ+ÄÎËÅÍ

12

13Îáñëóæâàíå íà ôóðíàòà

13

3 Âåíòèëàòîð çà îõëàæäàíå

15

Ôóíêöèè çà ãîòâåíå íà ïàðà

18

ÄÎËÅÍ+ÏÀÐÀ+ÂÅÍÒ

19

ÍÀÃÐ+ÏÀÐÀ <50/50>

19

ÑÎÍÄÀ ÇÀ ÌÅÑÎ

20

Ñâàëåòå øèøà çà ìåñî

21

ÏÒÈ×Å 2,5 KG

22

--ÏÒÈ×Å 1,1 KG

22

ÎÁÚÐÍÅÒÅ ÌÅÑÎÒÎ

22

ÒÅËÅØÊÎ ÊÐÅÕÊÎ

23

Ïðåãëåä íà ÌÅÍÞ ÐÅÖÅÏÒÈ

24

3 Çà ÐÅÖÅÏÒÈ Ñ ÏÀÐÀ:

25

ÏÀÉ Ñ ËÓÊ <ÒÀÐÒÅ>

26

ÐÅÖÅÏÒÈ ÑÏÅÖÈÀËÍÈ

26

160ûcþ þüþ1ü3.0ü5

27

3 Íàñòðîéêèòå ìîãàò äà áúäàò

28

ÏÈÖÀÒÀ ÍÀ ÒÀÒÊÎ

29

Ôóíêöèè íà ÷àñîâíèêà

32

ÂÐÅÌÅÒÐÀÅÍÅ

34

ÏÐÎÃÐÀÌÈÐÀÍÅ

36

ÇÀÙÈÒÀ ÇÀ ÄÅÖÀ

37

ÇÀÊËÞ×ÂÀÍÅ

38

Ïî÷èñòâàíå è ãðèæà

39

Óðåä îòâúí

40

Âúòðåøíîñò íà ôóðíàòà

40

Ïðèíàäëåæíîñòè

40

Ôèëòúð çà ìàçíèíè

40

ÏÎ×ÈÑÒÂÀÍÅ Ñ ÏÀÐÀ

40

ÌÅÍÞ ÐÅÖÅÏÒÈ

41

ÌÅÍÞ ÏÎ×ÈÑÒÂÀÍÅ

41

Ñèñòåìà íà ïàðîãåíåðàòîðà

43

Îñâåòëåíèå íà ôóðíàòà

43

Âðàòà íà ôóðíàòà

45

Êàêâî äà ïðàâÿ, êîãàòî…

50

Èçõâúðëÿíå íà îòïàäúöèòå

51

Èíñòðóêöèÿ çà ìîíòàæ

53

Èíñòðóêöèÿ çà ìîíòàæ54

54

55Èíñòðóêöèÿ çà ìîíòàæ

55

Èíñòðóêöèÿ çà ìîíòàæ56

56

315947427-B-092009

60

More products and manuals for Unknown AEG Electrolux

Models Document Type
E4001-7-W User Manual   Aeg-Electrolux E4001-7-W Manual do usuário, 28 pages
B31915-5-M EU R User Manual   Aeg-Electrolux B31915-5-M EU R Instrukcja obsługi, 56 pages
68031K-MN User Manual   Aeg-Electrolux 68031K-MN Használati utasítás [en] , 40 pages
FAV86080VI User Manual    Aeg-Electrolux FAV86080VI Korisnički priručnik [da] [et] [sv] , 52 pages
E8931-7-M User Manual   Aeg-Electrolux E8931-7-M Ohjekirja, 36 pages
HK634150XB User Manual   Aeg-Electrolux HK634150XB Руководство пользователя [sq] , 20 pages
B89713-5-M User Manual   Aeg-Electrolux B89713-5-M Használati utasítás [kk] , 40 pages
B5741-5-M User Manual Aeg-Electrolux B5741-5-M Εγχειρίδιο χρήστη [bg] [mk] [sq] [sr] , 56 pages
E41243M 29J User Manual   Aeg-Electrolux E41243M 29J Руководство пользователя [fr] , 60 pages
HK654070XB User Manual      Aeg-Electrolux HK654070XB Korisnički priručnik [es] [pt] , 68 pages
B89090-5 User Manual   Aeg-Electrolux B89090-5 Vartotojo vadovas, 32 pages
HM634070MB User Manual   Aeg-Electrolux HM634070MB Manuel utilisateur, 16 pages
BP7314021M User Manual   Aeg-Electrolux BP7314021M Manual de usuario, 32 pages
BS7304021M User Manual   Aeg-Electrolux BS7304021M Manual do usuário, 32 pages
LTH56400 User Manual   Aeg-Electrolux LTH56400 Ohjekirja [bg] [mk] [sq] , 28 pages
SD91640-5I User Manual    Aeg-Electrolux SD91640-5I Manuale utente, 24 pages
KB9800E-M User Manual   Aeg-Electrolux KB9800E-M Ръководство за употреба, 72 pages
SKZ71840F0 User Manual     Aeg-Electrolux SKZ71840F0 Handleiding [en] , 76 pages
HK854220FB User Manual   Aeg-Electrolux HK854220FB Manual do usuário [no] , 16 pages
KE7400021M Recipe Book   Aeg-Electrolux KE7400021M Recipe Book [da] [sv] , 28 pages