AEG Electrolux B9971-5-M manuals

Owner’s manuals and user’s guides for Unknown AEG Electrolux B9971-5-M.
We providing 66 pdf manuals AEG Electrolux B9971-5-M for download free by document types: User Manual, Recipe Book, Quick Start Guide


Table of contents

Пайдаланушыƒа

1

ондырмалы

1

Сµздер тiзiмi

2

1 ауiпсiздiк н±сіаулары

3

3 Акриламид туралы н±сіаулар

4

Электрб±йым сиппатамасы

5

ÊÎÍÂÅÊÖ. ÍÀÃÐÅÂ

6

7Электрбйым сиппатамасы

7

Пештiœ орналасуы

8

Пеш жабдыітары

9

SPRACHE

10

ÔÈËÜÒÐ ÎÒ

10

ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

11

Мºзiрлердiœ жалпы кµрiнiсi

12

3 Тадалан температураа

13

Ет баƒдарламалары

15

3 Саліындатіыш вентилятор

16

ÂÅÐÕ+ÍÈÆÍ

17

1 апсырманы орнатіан кезде

19

Май с‰згiсiн орнату/алу

20

Ет с‰œгiсi

20

Ет с‰œгiсiн орнатыœыз

20

ÒÅÐÌÎÙÓÏ

21

–—ÔÓÍÊÖ

21

3 Ет с‰œгiсi іолданылатын ет

22

--ÏÒÈÖÀ 1,1 KG

23

ÏÅÐÅÂÅÐÍÓÒÜ

23

ÒÅËß×ÜÅ ÔÈËÅ

24

Параметрлер

25

ÐÅÖÅÏÒÛ жалпы кµрiнiсi

25

ÐÅÖÅÏÒÛ

26

ÐÅÖÅÏÒÛ ÆÀÐÊÈ

26

ÇÀÊÐÛÒÛÉ ÏÈÐÎÃ

26

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ

27

ÃÎÒÎÂÛÉ ÏÈÐÎÃ

27

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ Â

28

3 Параметрлердi пiсiру мен

29

Жадыдаƒы орынныœ ‰стiне жазу

30

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

30

Саƒат функциялары

34

ÄËÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

36

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ

36

ÇÀÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎ

38

ÇÀÙÈÒÀ ÄÅÒÅÉ

39

ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ

40

Есiктiœ механикалыі і±лыбы

41

Б±йымныœ сыртіы жаƒы

42

Пештiœ iшкi жасаітамасы

42

Жабдыітар

42

ÌÅÍÞ ×ÈÑÒÊÀ

43

3 Пеш шамы жмыс iстемейдi

44

Пеш сµресiнiœ дµœгелекшелерi

45

Пештi жарыітандыру

46

Пештiœ есiгi

48

Пеш есiгiнiœ терезесi

50

2 Б±йымныœ іорапшасы

55

2 Ескi б±йым

55

Орнату туралы н±сіаулар

56

57Орнату туралы нсіаулар

57

Орнату туралы нсіаулар58

58

59Орнату туралы нсіаулар

59

Еуропалыі кепiлдiк

60

ызмет кµрсету

63

Table of contents

Table of contents

3 Îïøòå èíôîðìàöè¼å è ñàâåòè

2

2 Åêîëîøêå èíôîðìàöè¼å

2

1 Ñèãóðíîñíå íàïîìåíå

3

3 Íàïîìåíà î àêðèë-àìèäó

3

3 Íàïîìåíà î ïðåâëàöè åìà¼ëà

4

Îïèñ óðå˜à¼à

5

TRUE FAN

6

7Îïèñ óðå˜à¼à

7

Îïðåìà ïåžíèöå

8

Ïðèáîð ïåžíèöå

8

Ïðå ïðâå óïîòðåáå

10

LANGUAGE MENU

10

SMELL FILTER MENU

10

TIME OF DAY

11

Ïðåãëåä ðóêîâàœà ïðåêî ìåíè¼à

12

3 Êîä ïîñòèçàœà ïîäåøåíå

13

Ïðèìåíà ôóíêöè¼à ïåžíèöå

14

CONVENTIONAL

15

3 Êàäà ñå äîñòèãíå ïîäåøåíà

16

3 Ðàñõëàäíè âåíòèëàòîð

16

MEATPROBE

20

–—OVEN FUNCTIONS

21

POULTRY 2,5 KG

22

--POULTRY 1,1 KG

22

TURN-OVER MEAT

22

Ïðåãëåä çà RECIPE MENU

24

RECIPE MENU

25

BAKING RECIPES

25

ROASTING RECIPES

25

ONION TARTE

25

OTHER RECIPES

26

POWDER CAKE

26

STORE MEMORY

27

MEMORY 1

27

SETTINGS MENU

29

HEAT UP)

31

Ôóíêöè¼å ñàòà

32

MINUTE MINDER

33

DURATION

33

PROGRAMMED

35

CHILD LOCK

37

BUTTON LOCK

37

Ìåõàíè÷êî áëîêèðàœå âðàòà

38

×èøžåœå è îäðæàâàœå

39

CLEANING MENU

40

PYROLUXE MENU

40

PYROLUXE LIGHT

41

PYROLUXE NORMAL

41

Ïîìè÷íà ïîëèöà ó ïåžíèöè

42

Îñâåòšåœå ïåžíèöå

43

Âðàòà ïåžíèöå

44

Ñòàêëî íà âðàòèìà ïåžíèöå

46

Øòà ó÷èíèòè, êàäà …

49

2 Ìàòåðè¼àë çà ïàêîâàœå

50

2 Ñòàðè óðå˜à¼

50

Table of contents

Инструкция по

1

Духовой шкаф

1

СОДЕРЖАНИЕ

2

892941518-C-052011

3

Установка

4

Подключение к электросети

4

Использование

5

Уход и чистка

5

Опасность возгорания

6

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

7

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

8

TIME OF DAY

9

Строка символов состояния

10

Кнопки духового шкафа

10

Обзор пунктов меню

11

–—OVEN FUNCTIONS

12

CONVENTIONAL

12

Охлаждающий вентилятор

13

Индикатор остаточного тепла

13

Режимы духового шкафа

13

Программы приготовления мяса

13

Термощуп для мяса

16

Автоматические программы

17

POULTRY 2,5 KG

18

Меню дополнительных функций

19

МЕНЮ РЕЦЕПТОВ (обзор)

20

Выбор рецепта

20

STORE MEMORY

21

MEMORY 1

22

Ежедневное использование

23

БЫСТРЫЙ НАГРЕВ

24

MINUTE MINDER

26

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ

27

БЛОКИРОВКА КНОПОК

27

УХОД И ОЧИСТКА

28

Пиролитическая очистка

29

Телескопические направляющие

30

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ

34

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

35

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

35

36 Инструкции по установке

36

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

37

Table of contents

Пайдаланушыƒа

1

ондырмалы

1

Сµздер тiзiмi

2

1 ауiпсiздiк н±сіаулары

3

3 Акриламид туралы н±сіаулар

3

Электрб±йым сиппатамасы

5

ÊÎÍÂÅÊÖ. ÍÀÃÐÅÂ

6

7Электрбйым сиппатамасы

7

Пештiœ орналасуы

8

Пеш жабдыітары

8

SPRACHE

10

ÔÈËÜÒÐ ÎÒ

10

ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

11

Мºзiрлердiœ жалпы кµрiнiсi

12

Пеш функцияларыныœ мºзiрi

12

3 Тадалан температураа

13

Ет баƒдарламалары

15

3 Саліындатіыш вентилятор

16

ÂÅÐÕ+ÍÈÆÍ

17

1 апсырманы орнатіан кезде

19

Май с‰згiсiн орнату/алу

20

Ет с‰œгiсi

20

Ет с‰œгiсiн орнатыœыз

20

Ет с‰œгiсiнiœ

20

ÒÅÐÌÎÙÓÏ

21

–—ÔÓÍÊÖ

21

3 Ет с‰œгiсi іолданылатын ет

22

--ÏÒÈÖÀ 1,1 KG

23

ÏÅÐÅÂÅÐÍÓÒÜ

23

ÒÅËß×ÜÅ ÔÈËÅ

24

Параметрлер

25

ÐÅÖÅÏÒÛ жалпы кµрiнiсi

25

ÐÅÖÅÏÒÛ

26

ÐÅÖÅÏÒÛ ÆÀÐÊÈ

26

ÇÀÊÐÛÒÛÉ ÏÈÐÎÃ

26

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ

27

ÃÎÒÎÂÛÉ ÏÈÐÎÃ

27

3 Параметрлердi пiсiру мен

29

"PAPAS" пиццасы

30

Саƒат функциялары

34

ÄËÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

36

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ

37

ÇÀÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎ

38

ÇÀÙÈÒÀ ÄÅÒÅÉ

39

ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ

40

Есiктiœ механикалыі і±лыбы

41

Б±йымныœ сыртіы жаƒы

42

Пештiœ iшкi жасаітамасы

42

Жабдыітар

42

ÌÅÍÞ ×ÈÑÒÊÀ

43

3 Пеш шамы жмыс iстемейдi

44

Пеш сµресiнiœ дµœгелекшелерi

45

Пештi жарыітандыру

46

Пештiœ есiгi

48

Пеш есiгiнiœ терезесi

49

2 Б±йымныœ іорапшасы

54

2 Ескi б±йым

54

ызмет кµрсету

55

Table of contents

Упатство за

1

СОДРЖИНА

2

БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

3

Поврзување на струјата

4

Употребете

5

Нега и чистење

5

Опасност од пожар

6

Светло на рерната

6

Сервисен центар

6

Расходување на апаратот

6

ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

7

СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

8

TIME OF DAY

9

Статусна лента со симболи

10

Копчиња на печката

10

Преглед на работата со менито

10

–—OVEN FUNCTIONS

11

CONVENTIONAL

12

Програми за месо

13

Програми за месо со

14

Ниво Забелешки

14

GAME -

14

BONED POULTRY -

14

Meatprobe

15

POULTRY 2,5 KG

17

Менито Опции

18

RECIPE MENU (општ преглед)

19

Поставување на рецепт

19

STORE MEMORY

20

MEMORY 1

21

22 Секојдневна употреба

22

Подесување на SETTINGS MENU

23

Функции на часовникот

24

MINUTE MINDER

25

CHILD LOCK

26

BUTTON LOCK

26

Автоматско исклучување

26

НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

27

Пиролитичко чистење

28

Телескопски шини

29

Светло на печката

30

ШТО ДА СТОРИТЕ АКО

32

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

33

УПАТСТВА ЗА МОНТИРАЊЕ

33

34 Упатства за монтирање

34

ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА

35

892939396-C-052011

36

Table of contents

Èíñòðóêöèÿ ïî

1

Âñòðîåííûé

1

Ñîäåðæàíèå

2

Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè

3

Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè

3

Îïèñàíèå ïðèáîðà

5

ÒÎ×ÍÛÉ ÎÁÄÓÂ

6

7Îïèñàíèå ïðèáîðà

7

Ïðèíàäëåæíîñòè äóõîâîãî øêàôà

8

Ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì

10

SPRACHE EINSTELLEN

10

ÔÈËÜÒÐ ÎÒ ÇÀÏÀÕÎÂ

10

ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

11

Îáçîð ôóíêöèé ìåíþ

12

3 Ïî äîñòèæåíèè çàäàííîé

13

Óïðàâëåíèå äóõîâûì øêàôîì14

14

15Óïðàâëåíèå äóõîâûì øêàôîì

15

3 Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå

16

ÂÅÐÕ+ÍÈÆÍ ÍÀÃÐÅÂ

17

Òåðìîùóï äëÿ ìÿñà

20

Óñòàíîâêà òåðìîùóïà äëÿ ìÿñà

20

3 Åñëè ÔÓÍÊÖ. ÄÓÕÎÂÊÈ

21

Èçâëå÷åíèå òåðìîùóïà

22

Àâòîìàòè÷åñêèå ïðîãðàììû

22

ÏÒÈÖÀ 2,5 KG

23

--ÏÒÈÖÀ 1,1 KG

23

ÏÅÐÅÂÅÐÍÓÒÜ ÌßÑÎ

23

ÒÅÐÌÎÙÓÏ

24

ÒÅËß×ÜÅ ÔÈËÅ

24

ÐÅÖÅÏÒÛ Îáçîð

25

ÐÅÖÅÏÒÛ

26

ÐÅÖÅÏÒÛ ÂÛÏÅ×ÊÈ

26

ÐÅÖÅÏÒÛ ÆÀÐÊÈ

26

ÇÀÊÐÛÒÛÉ ÏÈÐÎÃ

26

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ

27

ÃÎÒÎÂÛÉ ÏÈÐÎÃ

27

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ Â ÏÀÌßÒÈ

28

3 Íàñòðîéêè òàêæå ìîæíî

29

ÏÈÖÖÀ ÄËß ÏÀÏÛ

30

ÁÛÑÒÐÛÉ ÐÀÇÎÃÐÅÂ

33

Ôóíêöèè ÷àñîâ

34

–—ÔÓÍÊÖ. ÄÓÕÎÂÊÈ

35

ÄËÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

36

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ

36

ÇÀÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÎ

38

ÇÀÙÈÒÀ ÄÅÒÅÉ

39

ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ

40

Ìûòüå è óõîä

42

Îñíàùåíèå

43

Æèðîâîé ôèëüòð

43

Àíòèïðèãàðíûå ïðèíàäëåæíîñòè

43

ÌÅÍÞ ×ÈÑÒÊÀ

44

ÏÈÐÎËÈÇ ÝÊÎÍÎÌ

44

ÏÈÐÎËÈÇ ÍÎÐÌÀË

44

Ïîäñâåòêà äóõîâîãî øêàôà

47

Äâåðü äóõîâêè

48

Ñòåêëî äâåðè äóõîâêè

50

×òî äåëàòü, åñëè …

53

Óòèëèçàöèÿ

54

Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà

55

Table of contents

Lietošanas

1

Iebūvējama

1

2 Vides informācija

2

1 Drošības norādījumi

3

Iekārtas apraksts

5

VENTILATORA KARS

6

Taustiòi

7

Cepeškrāsns aprīkojums

8

Cepeškrāsns piederumi

8

Pirms pirmās lietošanas

10

SPRACHE EINSTELLEN

10

GAISA FILTRS

10

PULKSTEŅA LAIKS

11

Cepeškrāsns apkalpošana12

12

3 Sasniedzot iestatīto

13

Krāsns funkciju lietošana

14

Gaïas programmas

14

3 Dzesēšanas ventilators

16

AUGŠ+APAKŠKARS

17

Vienlaicīgi izvelkamas plātes

18

Ielikt / izòemt tauku filtru

19

Gaïas iesms

19

Ielikt gaïas iesmu

19

3 Ja teksta rindā parādās

20

Izòemt gaïas iesmu

21

MĀJPUTNI 2,5 KG

22

--MĀJPUTNI 1,1 KG

22

APGRIEZT CEPETI

22

TERMOZONDE

23

TEĻA GAĻA TZ

23

RECEPŠU IZVĒLNE īss pārskats

24

RECEPŠU IZVĒLNE

25

MĪKLAS RECEPTES

25

CEPEŠU RECEPTES

25

PICAS RECEPTES

25

SĪPOLU PĪRĀGS

25

ĪPAŠĀS RECEPTES

26

CUKURA TORTE

26

SAGLABĀT ATMIŅĀ

27

SAGLABĀŠANA 1

28

PAPUS PICA _

28

SAGLABĀTS

28

PAPUS PICA

28

Pārrakstīt atmiòas vietu

29

PAMATA IESTATĪJUMI

29

Pulksteòa funkcijas

32

LAIKA ATGĀDINĀJUMS

33

–—CEPEŠK.FUNKC

33

DARBĪBAS LAIKS

34

PROGRAMMĒTS

36

BĒRNU DROŠĪBA

37

BLOĶĒŠANA

38

Mehāniskā durvju bulta

39

Tirišana un kopšana

40

TĪRĪŠANAS IZVĒLNE

41

PIROLĪZES IZVĒLNE

41

PIROLĪZE EKO

42

PIROLĪZE STANDARTS

42

Cepeškrāsns iebīdamās daïas

43

Cepeškrāsns apgaismojums

44

Cepeškrāsns durvis

45

Cepeškrāsns durvju stikls

47

Tirišana un kopšana50

50

(A) sākotnējāstāvoklī

50

Ko darīt, ja …

51

2 Iepakojuma materiāls

52

2 Nolietotās ierīces

52

Serviss54

54

55Serviss

55

Table of contents

More products and manuals for Unknown AEG Electrolux

Models Document Type
FOEN_PROF User Manual   Aeg-Electrolux FOEN_PROF User Manual, 6 pages
C31006GM-WN User Manual   Aeg-Electrolux C31006GM-WN User Manual [da] [et] [sv] , 36 pages
EE2000000M User Manual   Aeg-Electrolux EE2000000M User Manual [bs] [hr] , 28 pages
F60660 User Manual   Aeg-Electrolux F60660 Vartotojo vadovas, 36 pages
FÖKOPLUSVI User Manual   Aeg-Electrolux FÖKOPLUSVI Benutzerhandbuch, 36 pages
BP5013021M User Manual   Aeg-Electrolux BP5013021M Vartotojo vadovas, 36 pages
L62610 User Manual   Aeg-Electrolux L62610 Uživatelský manuál, 32 pages
SK41200-5I User Manual    Aeg-Electrolux SK41200-5I Ohjekirja, 60 pages
AG813 User Manual      Aeg-Electrolux AG813 Benutzerhandbuch, 16 pages
F50860 User Manual   Aeg-Electrolux F50860 Manual de usuario, 44 pages
A75248GA User Manual   Aeg-Electrolux A75248GA Εγχειρίδιο χρήστη, 36 pages
F89020IM User Manual   Aeg-Electrolux F89020IM Manual de utilizare [fr] [it] , 40 pages
L48540 User Manual    Aeg-Electrolux LAV48540 Uživatelský manuál, 91 pages
F99000VIP User Manual   Aeg-Electrolux F99000VIP User Manual, 28 pages
F65410W0P User Manual     Aeg-Electrolux F65410W0P Kasutusjuhend, 72 pages
E31915-4-MNORDIC User Manual   Aeg-Electrolux E31915-4-MNORDIC User Manual, 31 pages
F55000VI0P User Manual    Aeg-Electrolux F55000VI0P Kasutusjuhend [ja] [zh] , 68 pages
E44319-7-A User Manual   Aeg-Electrolux E44319-7-A User Manual, 32 pages
HG995440XB User Manual   Aeg-Electrolux HG995440XB User Manual [nl] , 20 pages
L54610 User Manual   Aeg-Electrolux L54610 Instrukcja obsługi, 40 pages