Aeg-Electrolux BP9314001M User Manual

Browse online or download User Manual for Unknown Aeg-Electrolux BP9314001M. Aeg-Electrolux BP9314001M Lietotāja rokasgrāmata

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 44
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated5.0 / 5. Based on31 customer reviews
Page view 0
BP9314001
BP931400P
LV Lietošanas instrukcija
Page view 0
1 2 3 4 5 6 ... 43 44

Summary of Contents

Page 1 - LV Lietošanas instrukcija

BP9314001BP931400PLV Lietošanas instrukcija

Page 2 - VISLABĀKAJIEM REZULTĀTIEM

Simbols FunkcijaLaiks Rāda pašreizējo laiku.Darb. laiks Rāda gatavošanas ciklam nepieciešamo laiku.Beigu laiks Rāda, kad beidzas gatavošanas cikls.Lai

Page 3 - 1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Apakšizvēlnes funkcijai: Pamata iestatījumiSim‐bolsApakšizvēlne AprakstsIestatīt diennakts laiku Pulksteņa laika iestatīšanai.Laika indikācijaAktivizē

Page 4 - DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

6.3 Karsēšanas funkcijasApakšizvēlne funkcijām: Karsēšanas funkcijasKarsēšanas funkcija LietojumsVentilatora karsēšana Vienlaicīgai gatavošanai ne vai

Page 5 - Pirolītiskā tīrīšana

Karsēšanas funkcija LietojumsKonservēšana Lai konservētu dārzeņus, piemēram, mari‐nētos dārzeņus.Žāvēšana Lai žāvētu tādus šķēlēs sagrieztus augļus,kā

Page 6 - 2.5 Ierīces utilizācija

7. PULKSTEŅA FUNKCIJASSimbols Funkcija AprakstsLaika atgādinā‐jumsLaika atskaites iestatīšanai (maks. 2 st. 30 min.).Šī funkcija neietekmē cepeškrāsns

Page 7 - 3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

• Neattiecas uz karsēšanas funkcijām artemperatūras sensoru.Funkcijas aktivizēšana:1.Kad gatavošanas laiks būs beidzies,atskanēs skaņas signāls. Piesk

Page 8 - 5. VADĪBAS PANELIS

8.3 Gatavošanas palīgs arAutomātisks svarsŠī funkcija automātiski aprēķina cepša‐nas laiku. Lai izmantotu šo funkciju, ne‐pieciešams norādīt produktu

Page 9 - LATVIEŠU 9

tomātiski izslēdzas. Pieskarietiessensora laukam, lai izslēgtu signālu.7.Izņemiet temperatūras sensoraspraudni no ligzdas un izņemiet gaļuno cepeškrās

Page 10 - 6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

Uzlieciet restoto plauktu uz teleskopiska‐jām vadotnēm tā, lai kājiņas būtu vērstasuz leju.Paaugstinātā apmale ap restotoplauktu ir papildu ietaise, k

Page 11 - LATVIEŠU 11

Lai saglabātu savu izlasi, Jūs va‐rat arī pieskarties un turēt ,līdz displejā parādās uzrakstsSAGLABĀT .10.2 BloķēšanaFunkcija Bloķēšana neļauj nejau

Page 12 - 6.3 Karsēšanas funkcijas

SATURS1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Page 13 - LATVIEŠU 13

Automātiskā izslēgšanās darbo‐jas ar visām funkcijām, izņemot,Apgaismojums (lampa) , Darb.laiks , Beigu laiks un Temperatū‐ras sensors.10.6 Dzesēšanas

Page 14 - 7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS

11.4 Cepšanas padomiCepšanas rezultāti Iespējamais iemesls RisinājumsKūkas apakšpuse navpietiekami brūna.Nepareiza plaukta pozī‐cijaIevietojiet kūku u

Page 15 - 8. AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS

CepšanasveidsCepeškrāsnsfunkcijaPlaukta pozī‐cijaTemperatūra(°C)Laiks (min.)Fatless spon‐ge cake Bis‐kvītkūka beztaukiemVentilatorakarsēšana2 140 - 15

Page 16 - 9. PIEDERUMU LIETOŠANA

CepšanasveidsCepeškrāsnsfunkcijaPlaukta pozī‐cijaTemperatūra(°C)Laiks (min.)Maize (rudzumaize):1.Cepšanasprocesapirmā da‐ļa.2.Cepšanasprocesaotrā daļa

Page 17 - LATVIEŠU 17

CepumiCepšanasveidsCepeškrāsnsfunkcijaPlaukta pozī‐cijaTemperatūra(°C)Laiks (min.)Smilšu mīklascepumiVentilatorakarsēšana3 150 - 160 10 - 20Short brea

Page 18 - 10. PAPILDFUNKCIJAS

SacepumiĒdiensCepeškrāsnsfunkcijaPlaukta pozī‐cijaTemperatūra(°C)Laiks (min.)Makaronu sa‐cepumsTradicionalasiltums1 180 - 200 45 - 60LazanjaTradiciona

Page 19 - 10.5 Automātiskā izslēgšanās

Cepumi / small cakes / mazas kūkas / smalkmaizītes / maizītesCepšanasveidsVentilatora karsēšanaTemperatūra(°C)Laiks (min.)Plaukta pozīcija2 plauktu st

Page 20 - 11.3 Cepšana

Pagatavoja‐mie produktiSvars (g)Plaukta pozī‐cijaTemperatūra°CLaiks min.Liellopu gaļascepetis1000 - 1500 1 120 120 - 150Liellopu gaļasfileja1000 - 150

Page 21 - 11.5 Cepšana vienā līmenī

• Visu veidu gaļu, kuru var apbrūninātvai kurai var būt kraukšķīga garoziņa,var gatavot cepamajā traukā bez vā‐ka.• Mēs iesakām cepeškrāsnī cept zivis

Page 22

Teļa gaļaGaļasveidsDaudzums Cepeš‐krāsnsfunkcijaPlaukta po‐zīcijaTemperatū‐ra °CLaiks (mi‐nūtes)Teļa cepe‐tis1 kg Infratermi‐skā grilēša‐na1 160 - 180

Page 23 - LATVIEŠU 23

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJAPirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasietpievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par bojāju‐miem, ko radījusi

Page 24

GaļasveidsDaudzums Cepeš‐krāsnsfunkcijaPlaukta po‐zīcijaTemperatū‐ra °CLaiks (mi‐nūtes)Puse vistas 400 – 500g katraInfratermi‐skā grilēša‐na1 190 - 21

Page 25 - 11.6 Cepšana daudzos līmeņos

Grilējamā pār‐tikaPlaukta pozī‐cijaTemperatūraLaiks (minūtes)Viena puse Otra puseCūkas mugu‐ra2 210 - 230 30 - 40 30 - 40Teļa mugura 2 210 - 230 30 -

Page 26 - 11.7 Lēna cepšana

ĒdiensAtkausēša‐nas laiks (mi‐nūtēs)Papildu atkausē‐šanas laiks (mi‐nūtēs)KomentāriKrējums, 2 x 200 g 80 - 100 10 - 15Krējumu var viegli sa‐putot arī

Page 27 - 11.9 Cepšana

Pagatavoja‐mie produktiCepeškrāsnsfunkcijasPlaukta pozī‐cijaTemperatūra(°C)Laiks (min.)Atvērtie augļupīrāgiTradicionalasiltums3pēc ražotājadatiempēc r

Page 28

Mīksti augļiKonservējamieproduktiTemperatūra °CGatavošanaslaiks, līdz sākasburbuļošana(min.)Jāturpina vārīt pie100°C (min.)Zemenes / melle‐nes / avene

Page 29 - LATVIEŠU 29

11.17 Temperatūras sensora tabulaLiellopu gaļaĒdiens Ēdiena iekšējā temperatūra °CRibiņas / filejas steiks: pusjēls 45 - 50Ribiņas / filejas steiks: v

Page 30 - 11.11 Grilēšana

12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANABRĪDINĀJUMSSkatiet sadaļu "Drošības norā‐des".Piezīmes par tīrīšanu:• tīriet ierīces priekšpusi ar mīkstu drāni‐ņu, k

Page 31 - 11.12 Atkausēšana

12.2 Plauktu balstiPlauktu balstu izņemšanaPlauktu balstus var izņemt, lai notīrītuiekšējās sānu sienas.1.Pavelciet plauktu balstu priekšējodaļu nost

Page 32

3.Nomainiet cepeškrāsns lampu arpiemērotu 300 °C siltumizturīgu ce‐peškrāsns lampu.4.Uzlieciet stikla pārsegu.5.Uzstādiet kreisās puses plauktabalstu.

Page 33 - 11.15 Konservēšana

8.Turiet durvju stikla paneļus aiz aug‐šējās malas un velciet tos ārā vienupēc otra virzienā uz augšu.9.Notīriet stikla paneli ar ūdeni un zie‐pēm. Uz

Page 34 - 11.16 Maizes cepšana

• Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvustīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie varsaskrāpēt virsmas, un tādējādi stikl

Page 35 - LATVIEŠU 35

14. TEHNISKIE DATISpriegums 220 - 240 VFrekvence 50 Hz15. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBUNododiet otrreizējai pārstrādeimateriālus ar simbol . Ieviet

Page 38

LATVIEŠU 43

Page 39 - 13. KO DARĪT, JA

www.aeg.com/shop892960279-A-462012

Page 40 - 14. TEHNISKIE DATI

tājus), zemējuma noplūdes automāt‐slēdžus un savienotājus.• Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierī‐cei, kas ļauj atvienot ierīci no visiemelektrotīk

Page 41 - LATVIEŠU 41

– visus izņemamos priekšmetus (tos‐tarp, plauktus, sānu vadotnes u.tml.daļas, kas ietilpst ierīces kom‐plektācijā), jo īpaši nepiedegošuskatlus, panna

Page 42

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS21104356789543211Vadības panelis2Elektroniskais programmētājs3Temperatūras sensora ligzda4Sildelements5Lampa6Ventilators7Aizmu

Page 43 - LATVIEŠU 43

Teleskopiskās vadotnesPlauktiem un paplātēm.4. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANASBRĪDINĀJUMSSkatiet sadaļu "Drošības norā‐des".4.1 Pirmā tīrīšana• Izņ

Page 44 - 892960279-A-462012

Nu‐mursSen‐soralauksFunkcija Komentāri3Apstiprināšanas un grozāmaisregulatorsLai apstiprinātu izvēli vai iestatī‐jumu. Rotējiet grozāmo regula‐toru, l

Comments to this Manuals

No comments