AEG Electrolux KB9810E-M manuals

Owner’s manuals and user’s guides for Unknown AEG Electrolux KB9810E-M.
We providing 68 pdf manuals AEG Electrolux KB9810E-M for download free by document types: User Manual


Table of contents

MICROMAT KB9810E

1

Ñîäåðæàíèå

3

Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè

5

Íå èñïîëüçîâàòü ïðèáîð äëÿ

9

Óòèëèçàöèÿ

10

2 Ñòàðûé ïðèáîð

10

Îïèñàíèå ïðèáîðà

11

Ïðèíàäëåæíîñòè äóõîâîãî øêàôà

12

Ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì

13

3 Òåêóùåå âðåìÿ ìîæåò áûòü

13

Óïðàâëåíèå äóõîâûì øêàôîì

15

3 Îáùèå ðåêîìåíäàöèè

15

3 Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå

16

Áûñòðûé íàãðåâ

17

Ôóíêöèè äóõîâîãî øêàôà

18

Ðåæèì ìèêðîâîëíîâîé ïå÷è

19

Êîìáèíèðîâàííàÿ ôóíêöèÿ

20

3 Âûñîêàÿ ñïëîøíàÿ ðàìà

24

Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè

25

3 Â íåêîòîðûõ ïðîãðàììàõ ïî

26

Ôóíêöèÿ “Memory”

27

Ôóíêöèè ÷àñîâ

28

3 Îáùèå ñâåäåíèÿ

29

3 Ïóòåì ïîâòîðíîãî íàæàòèÿ

31

3 Èíäèêàöèÿ àâòîìàòè÷åñêè

36

Çàùèòà îò äîñòóïà äåòåé

37

30 - 120 °C ÷åðåç 12,5 ÷àñîâ

38

120 - 200 °C ÷åðåç 8,5 ÷àñîâ

38

200 - 250 °C ÷åðåç 5,5 ÷àñîâ

38

Èíñòðóêöèè, òàáëèöû è ñîâåòû

39

Òàáëèöà “Âûïåêàíèå”

41

Òàáëèöà “Æàðêà”

47

Òàáëèöà “Ãðèëèðîâàíèå”

49

Ðàçìîðàæèâàíèå

51

Òàáëèöà “Ðàçìîðàæèâàíèå”

51

Êîíñåðâèðîâàíèå

53

Òàáëèöà “Êîíñåðâèðîâàíèå”

54

Ðåêîìåíäàöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ

55

Ïîäõîäÿùàÿ ïîñóäà è ìàòåðèàë

57

Ïðèãîòîâëåíèå

63

Ìèêðîâîëíîâûé ðåæèì

64

Ïðîãðàììû

70

ÊÓÐÈÖÀ 1200 Ã

74

Ìûòüå è óõîä

75

Ðåøåòêè äëÿ âñòàâêè ïðîòèâíåé

76

Ïîäñâåòêà äóõîâîãî øêàôà

77

×òî äåëàòü, åñëè …

78

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

80

Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà

87

Table of contents

MICROMAT KB9810E

1

Ñîäåðæàíèå

3

Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè

5

Íå èñïîëüçîâàòü ïðèáîð äëÿ

9

Óòèëèçàöèÿ

10

2 Ñòàðûé ïðèáîð

10

Îïèñàíèå ïðèáîðà

11

Ïðèíàäëåæíîñòè äóõîâîãî øêàôà

12

Ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì

13

3 Òåêóùåå âðåìÿ ìîæåò áûòü

13

Óïðàâëåíèå äóõîâûì øêàôîì

15

3 Îáùèå ðåêîìåíäàöèè

15

3 Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå

16

Áûñòðûé íàãðåâ

17

Ôóíêöèè äóõîâîãî øêàôà

18

Ðåæèì ìèêðîâîëíîâîé ïå÷è

19

Êîìáèíèðîâàííàÿ ôóíêöèÿ

21

Óñòàíîâêà ðåøåòêè è ïðîòèâíÿ

24

Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè

25

3 Â íåêîòîðûõ ïðîãðàììàõ ïî

26

Ôóíêöèÿ “Memory”

27

Ôóíêöèè ÷àñîâ

28

3 Îáùèå ñâåäåíèÿ

29

3 Ïóòåì ïîâòîðíîãî íàæàòèÿ

31

3 Èíäèêàöèÿ àâòîìàòè÷åñêè

36

Çàùèòà îò äîñòóïà äåòåé

37

30 - 120 °C ÷åðåç 12,5 ÷àñîâ

38

120 - 200 °C ÷åðåç 8,5 ÷àñîâ

38

200 - 250 °C ÷åðåç 5,5 ÷àñîâ

38

Èíñòðóêöèè, òàáëèöû è ñîâåòû

39

Òàáëèöà “Âûïåêàíèå”

41

Òàáëèöà “Æàðêà”

47

Òàáëèöà “Ãðèëèðîâàíèå”

49

Ðàçìîðàæèâàíèå

51

Òàáëèöà “Ðàçìîðàæèâàíèå”

51

Êîíñåðâèðîâàíèå

53

Òàáëèöà “Êîíñåðâèðîâàíèå”

54

Ðåêîìåíäàöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ

55

Ïîäõîäÿùàÿ ïîñóäà è ìàòåðèàë

57

Ïðèãîòîâëåíèå

62

Ìèêðîâîëíîâûé ðåæèì

63

Ïðîãðàììû

69

ÊÓÐÈÖÀ 1200 Ã

73

Ìûòüå è óõîä

74

Ðåøåòêè äëÿ âñòàâêè ïðîòèâíåé

75

Ïîäñâåòêà äóõîâîãî øêàôà

76

×òî äåëàòü, åñëè …

77

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

79

Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà

83

Table of contents

Упутство за

1

Електрична уградна

1

Поштовани купче

2

315786726-00-09082007

3

Упутство за рад

6

Сигурносни савети

6

Сигурост у току употребе

7

Немојте користити уређај

10

Опис уређаја

11

Контролна табла

12

Опрема пећнице

12

Пре првог пуштања у рад

13

Прво чишћење

14

Руковање пећницом

15

Бирање функције пећнице

17

Мењање температуре пећнице

17

Симбол термометра

17

Искључивање пећнице

18

Брзо загревање

18

Функцијe пећнице

19

Микроталаснa пећница

19

Комби-функција

21

Упутства за подешавање јачине

23

Допунске функцијe

25

Микорталасни програми

25

Функција меморије

27

Функцијe сата

28

Кратко време

29

Трајање

31

Остале функције

34

Искључивање индикатора

34

Блокада за децу

35

Сигнални тон дугмади

36

Аутоматско искључивање

36

Примене, табеле и савети

37

Табела печења

39

40 Примене, табеле и савети

40

Савети за печење

41

42 Примене, табеле и савети

42

Печење меса

43

Табела за печење меса

43

44 Примене, табеле и савети

44

Роштиљ на равном

45

Табела печења на роштиљу

45

Инфра-печење

45

Одмрзавање

47

Табела одмрзавања

47

Укувавање

48

Табела за укувавање

49

Упутства за рад

50

Примене, табеле и савети 53

53

54 Примене, табеле и савети

54

Примене, табеле и савети 55

55

56 Примене, табеле и савети

56

Примене, табеле и савети 57

57

Табела комби-функције

58

Примене, табеле и савети 59

59

60 Примене, табеле и савети

60

Примене, табеле и савети 61

61

Програми

62

Састојци:

63

ПИЛЕ 1200 G

64

Нега и чишћење

65

Решетка за улагање

66

Вађење решетки за улагање

66

Уметање решетки за улагање

67

Осветлење пећнице

67

Шта учинити, када

68

Упутство за монтажу

70

2x3,5x25

74

Index 79

79

Table of contents

MICROMAT KB9810E

1

安全にお使いいただくために

4

■(絵表示の例)

4

(電子レンジのみ)

8

製品の廃棄処分をするとき

9

電子レンジ使用上の注意

10

エナメルコーティングについて

11

電子レンジ調理・加熱ができないもの

11

コントロールパネル

12

ディスプレイの表示

13

グラスプレート(電子レンジ用)

14

調理プレート(天板)

14

調理プレートとグリルプレートの入れ方

15

調理温度・機能一覧表

16

はじめてご使用になる前に(1)

17

はじめてご使用になる前に(2)

18

オーブンの使い方(基本操作)

19

スピード調理機能について

20

スピード調理の設定

20

オーブン調理と電子レンジ調理の機能

21

電子レンジの使い方(基本操作)

22

コンビ機能の使い方(基本操作)

24

電子レンジ-クイックスタート機能の使い方(基本操作)

26

電子レンジ-パワーレベル表

27

電子レンジープログラム調理の設定

28

オーブン調理ーメモリー機能

30

さまざまな時計機能と使い方

31

時計機能ー共通の操作方法

32

カウントダウン機能の設定

33

電子レンジー加熱時間の設定 min

34

オーブン調理ー調理時間の設定

35

① 加熱時間 による設定

35

② 終了時刻 による設定

36

③加熱時間 と終了時刻 の組み合わせによる設定

37

操作音の ON / OFF の設定

38

チャイルドロックの設定

39

オーブン調理を行うとき

41

ベンチサーモ調理表

42

* 予備加熱が必要です。

43

・記載されている数値はあくまでも目安です。

43

・加熱温度を上げても焼き時間が短くなるわけではありません。

44

* ポテトチップスは調理中2~3回裏返してください。

45

ロースト調理を行うとき

46

グリル調理を行うとき

48

ロティサーム調理を行うとき

49

ロティサーム調理表

49

解凍/乾燥を行うとき

50

保存食品をつくるとき

52

調理の手順・調理表

52

電子レンジ調理を行うとき

53

×:適している ー:適していない

54

電子レンジ調理表

55

次ページに続く→

56

1)野菜はすべて蓋をして調理してください。

57

コンビ調理について

58

電子レンジ調理で困ったな?と思ったら

60

IEC60705 に基づいた試験調理について

61

オートプログラム調理について

62

オーブン庫内灯の交換

67

故障かな?と思ったら

68

アフターサービス

69

修理を依頼されるときは

70

製品保証書について

72

ANC 892937263

76

Table of contents

Ръководство за

1

Електрическа

1

Уважаеми клиенти

2

Съдържание

3

315 7867 27-A-26032008

5

Инструкция за употреба

6

Указания за безопасност

6

Не използвайте уреда

11

Описание на уреда

12

Поле за обслужване

13

Оборудване на фурната

13

Преди първата употреба

14

Първо почистване

15

Обслужване на фурната

16

Бързо нагряване

19

Функции на фурната

20

Микровълни

20

Комбинирана функция

22

Микровълнов бърз старт

23

Допълнителни функции

26

Микровълнови програми

26

Функция памет

28

Функции на часовника

29

Кратко време

30

Продължителност

33

Други функции

36

Изключване на индикацията

36

Защита за деца

36

Сигнален тон на бутона

37

Приложения, таблици и съвети

38

Общи указания

39

Таблица за печене

40

Съвети за печенето

42

Съдове за печене

44

Скара за плоски продукти

47

Таблица за печене на скара

47

Инфра-печене

47

Размразяване

49

Таблица за размразяване

49

Консервиране

50

Таблица за консервиране

51

Указания за работа

51

Подходящи съдове и материал

53

Съвети за микровълните

63

Програми

64

ПИЛЕ 1200 Г

67

Почистване и грижа

68

Принадлежности

69

Решетка

69

Осветление на фурната

70

Какво да правя, когато…

71

Инструкция за монтаж

73

2x3,5x25

77

ЕВРОПЕЙСКА ГАРАНЦИЯ

79

80 www.electrolux.com

80

82 Index

82

Table of contents

Vážený zákazníku

2

315 7867 28-A-29032008

3

Zmĕny vyhrazeny

5

Návod k obsluze

6

Bezpečnostní pokyny

6

Mikrovlnná trouba

7

Spotřebič nepoužívejte

10

Popis spotřebiče

11

Ovládací panel

12

Vybavení trouby

12

Před prvním použitím

13

První čištění

14

Obsluha trouby na pečení

15

Rychlý ohřev

18

Funkce trouby

18

Mikrovlny

19

Kombinovaná funkce

21

Mikrovlny - rychlý start

22

Pokyny pro nastavení výkonu

23

Doplňkové funkce

25

Funkce Memory

26

Funkce hodin

27

Funkce "Minutka"

28

Doba pečení mikrovln min

29

Doba pečení

30

Další funkce

33

Vypnutí displeje

33

Dětská pojistka

34

Signální tón tlačítek

34

Používání, tabulky a tipy

35

Všeobecné pokyny

36

Tabulka pro pečení

37

38 Používání, tabulky a tipy

38

Tipy pro pečení

39

40 Používání, tabulky a tipy

40

Tabulka pečení masa

41

42 Používání, tabulky a tipy

42

Plochý gril

43

Tabulka pro grilování

43

Infrapčení

43

Funkce trouby: Infrapečení

43

Rozmrazování

44

Tabulka rozmrazování

45

Zavařování

46

Tabulka zavařování

47

Pokyny k provozu

47

Vhodné nádobí a materiál

48

50 Používání, tabulky a tipy

50

Používání, tabulky a tipy 51

51

52 Používání, tabulky a tipy

52

Tabulka kombinované funkce

53

54 Používání, tabulky a tipy

54

Tipy k používání mikrovln

56

Programy

57

KUŘE 1200 G

59

Čištění a údržba

60

Příslušenství

61

Vyjmutí drážek

61

Zasazení drážek

61

Když něco nefunguje

62

Pokyny k montáži

64

2x3,5x25

68

Záruka/Zákaznická služba

70

Evropská Záruka

72

74 www.electrolux.com

74

Index 75

75

Table of contents

Упутство за

1

Електрична уградна

1

Поштовани купче

2

315786726-00-09082007

3

Упутство за рад

6

Сигурносни савети

6

Сигурост у току употребе

7

Немојте користити уређај

10

Опис уређаја

11

Контролна табла

12

Опрема пећнице

12

Пре првог пуштања у рад

13

Прво чишћење

14

Руковање пећницом

15

Бирање функције пећнице

17

Мењање температуре пећнице

17

Симбол термометра

17

Искључивање пећнице

18

Брзо загревање

18

Функцијe пећнице

19

Микроталаснa пећница

19

Комби-функција

21

Упутства за подешавање јачине

23

Допунске функцијe

25

Микорталасни програми

25

Функција меморије

27

Функцијe сата

28

Кратко време

29

Трајање

31

Остале функције

34

Искључивање индикатора

34

Блокада за децу

35

Сигнални тон дугмади

36

Аутоматско искључивање

36

Примене, табеле и савети

37

Табела печења

39

40 Примене, табеле и савети

40

Савети за печење

41

42 Примене, табеле и савети

42

Печење меса

43

Табела за печење меса

43

44 Примене, табеле и савети

44

Роштиљ на равном

45

Табела печења на роштиљу

45

Инфра-печење

45

Одмрзавање

47

Табела одмрзавања

47

Укувавање

48

Табела за укувавање

49

Упутства за рад

50

Примене, табеле и савети 53

53

54 Примене, табеле и савети

54

Примене, табеле и савети 55

55

56 Примене, табеле и савети

56

Примене, табеле и савети 57

57

Табела комби-функције

58

Примене, табеле и савети 59

59

60 Примене, табеле и савети

60

Примене, табеле и савети 61

61

Програми

62

Састојци:

63

ПИЛЕ 1200 G

64

Нега и чишћење

65

Решетка за улагање

66

Вађење решетки за улагање

66

Уметање решетки за улагање

67

Осветлење пећнице

67

Шта учинити, када

68

Упутство за монтажу

70

2x3,5x25

74

Index 79

79

Table of contents

Қолдану туралы

1

Қондырмалы электр

1

Құрметті қолданушы

2

315 7867 41-A-27032008

3

Пайдаланушы нұсқаулығы

6

Қауіпсіздік нұсқаулары

6

Құрылғы сипаттамасы

12

Бақылау алаңы

13

Пеш құрылғылары

13

Ең алғаш пайдаланбас бұрын

14

Алғашқы тазалау

15

Пешті пайдалану

16

Жылдам қыздыру

19

Пеш функциялары

20

Микротолқын

20

Аралас функция

22

Микротолқынды жылдам бастау

24

Тор мен қуыру сөресін орнату

26

Қосымша функциялары

27

Микротолқын бағдарламалары

27

Жады функциясы

28

Сағат функциялары

30

Кері санақ

31

Пісіру уақыты

33

Пісіруді аяқтау уақыты

34

Басқа функциялары

36

Сандық бейнебетті өшіру

36

Бала қауіпсіздігінің құралы

37

Түймешік сигналы

38

Автоматты түрде ажырату

38

Жалпы нұсқаулар

39

Пісіру кестесі

41

1) Пеш алдын ала қыздырылған

42

Пісіруге қатысты ақыл-кеңес

43

Қуыру кестесі

46

Тағамның бетін грильдеу

47

Тағамды грильдеу кестесі

48

Инфрақызыл сәулемен қуыру

48

Жібіту кестесі

50

Кептіру

50

Консервлеу

51

Консервлеу кестесі

52

Аралас функция кестесі

61

Бағдарлама

65

ТАУЫҚ 1,200г

68

Тазалау мен күтіп ұстау

69

Жабдықтар

70

Кіріктірмелі жолдар

70

Кіріктірмелі жолдарды алу

70

Пешті жарықтандыру

71

Орнатуға байланысты нұсқаулар

74

2x3,5x25

78

Index 81

81

Table of contents

Lietošanas

1

Iebūvējamā

1

Cienījamais klient

2

315 7867 33-A-27032008

3

Izmaiņu tiesības rezervētas

5

Lietošanas instrukcija

6

Drošības norādījumi

6

Neizmantojiet iekārtu

10

Iekārtas apraksts

11

Vadības panelis

12

Cepeškrāsns aprīkojums

12

Pirms pirmās lietošanas

13

Pirmā tīrīšana

14

Cepeškrāsns apkalpošana

15

Ātra karsēšana

18

Cepeškrāsns funkcijas

18

Mikroviпņu krāsns

19

Kombinētā funkcija

21

Mikroviпņu Quick-Start

22

Ielikt restes un cepamo plāti

24

Papildfunkcijas

24

Mikroviпņu programmas

24

Atmiņas funkcija

26

Pulksteņa funkcijas

27

Īsa laika termiņš

28

Mikroviпņu ilgums min

29

Ilgums un beigas kombinēti

32

Citas funkcijas

33

Displeja izslēgšana

33

Bērnu drošība

34

Taustiņu skaņas signāls

34

Automātiskā izslēgšanās

35

Vispārēji norādījumi

36

Cepumu tabula

37

Cepšanas padomi

39

Pudiņu un sacepumu tabula

40

Cepināšanas tabula

42

Grils ar sildvirsmu

43

Grilēšanas tabula

43

Atkausēšana

45

Atkausēšanas tabula

45

Žāvēšana

45

Ievārīšana

46

Ievārīšanas tabula

47

Mikroviпņi

47

Ekspluatācijas norādījumi

47

Piemēroti trauki un materiāli

49

Mikroviпņu gatavošanas tabula

50

Kombi funkcijas tabula

54

(Mikroviпņu jauda 1000W)

57

Programmas

58

CĀLĪTIS 1200 G

60

Tīrīšana un kopšana

61

Cepeškrāsns telpa

62

Piederumi

62

Vadotņu režģis

62

Noņemt vadotņu režģi

62

Ielikt vadotņu režģi

63

Cepeškrāsns apgaismojums

63

Ko darīt, ja

64

Montāžas instrukcija

66

2x3,5x25

70

Garantija/Klientu apkalpoana

72

Eiropas Garantija

74

76 www.electrolux.com

76

БЦ "Алкон"

77

78 Index

78

Table of contents

Інструкція Вбудована

1

Шановний клієнте!

2

315 7867 34-A-28032008

3

Може змінитися без оповіщення

5

Інструкція з експлуатації

6

Вказівки з техніки безпеки

6

Не використовуйте прилад

10

Опис приладу

11

Панель керування

12

Оснащення духової шафи

12

Перед першим користуванням

13

Перше чищення

14

Керування духовою шафою

15

Швидке нагрівання

18

Функції духової шафи

19

Мікрохвилі

19

Функція комбінування

21

Швидкий запуск мікрохвиль

23

Вставлення решітки та деко

25

Додаткові функції

26

Мікрохвильові програми

26

Функція пам'яті

27

Функції годинника

29

Таймер

30

Тривалість

32

Кінець

33

Інші функції

35

Вимикання індикації

35

Захист від доступу дітей

36

Тональний сигнал кнопок

37

Автоматичне вимикання

37

Випікання

38

Загальні вказівки

39

Таблиця Випікання

40

Поради стосовно випікання

42

Таблиця Запіканки

43

Смаження

44

Таблиця Смаження

45

Плаский гриль

46

Таблиця Гриль

46

Інфрасмаження

47

Розморожування

48

Таблиця Розморожування

48

Сушення

49

Консервування

50

Таблиця Консервування

50

Вказівки щодо експлуатації

51

Придатний посуд та матеріали

53

Таблиця Функція комбінування

59

Програми

63

Чищення та догляд

66

Прилад ззовні

67

Камера духової шафи

67

Аксесуари

68

Напрямні решітки

68

Знімання напрямних решіток

68

Вставлення напрямних решіток

68

Що робити, якщо

69

Інструкції з установки

71

2x3,5x25

75

ЄВРОПЕЙСЬКА ГАРАНТІЯ

77

78 www.electrolux.com

78

80 Index

80

Table of contents

Қолдану туралы

1

Қондырмалы электр

1

Құрметті қолданушы

2

315910541-A-072008

3

Нұсқаулық кітапша

5

Қауіпсіздікке қатысты ақпарат

5

Бала қауіпсіздігі

6

Құрылғы сипаттамасы

11

Басқару панелі

12

Пештің көрінісі

12

Ең алғаш пайдаланбас бұрын

13

Алғашқы тазалау

14

Құрылғы функцияларымен танысу

15

Пешті қосу

16

Жылдам қыздыру

19

Пісіру функциялары

20

Микротолқын

20

Аралас функциясы

22

Микротолқынды жылдам бастау

24

Қосымша функциялары

27

Микротолқын бағдарламалары

27

Жады функциясы

28

Сағат функциялары

30

Кері санақ

31

Пісіру уақыты

33

Пісірудің соңы

35

Басқа функциялары

37

Бейнебетті өшіру

37

Бала қауіпсіздігінің құралы

37

Түймешік сигналы

38

Пешті автоматты түрде ажырату

39

Жалпы нұсқаулар

40

Пісіру кестесі

41

1) Пеш алдын ала қыздырылған

43

Пісіруге қатысты ақыл-кеңес

44

Қуыру кестесі

47

Бір эконом гриль

48

Грильдеу кестесі

48

Инфрақызыл сәулемен қуыру

49

Жібіту кестесі

50

Кептіру

51

Консервлеу

52

Консервлеу кестесі

52

Микротолқын туралы ақпарат

53

X жарамды

55

-- жарамсыз

55

Аралас-функция кестесі

62

Бағдарлама

66

ТАУЫҚ 1,200г

69

Тазалау мен күтіп ұстау

70

Қосымша жабдықтар

71

Алынбалы торлар

71

Бағыттағыш жолдарды алу

71

Бағыттағыш жолдарды салу

72

Пештің жарықтама

72

Орнатуға байланысты нұсқаулар

74

2x3,5x25

79

Құрылғыны тастау

80

Қызмет көрсету

80

Table of contents

Упатство за

1

Електрична рерна

1

Почитуван купувачу

2

Содржина

3

315 7867 22-A-26032008

5

Упатство за ракување

6

Совети за безбедност

6

Не користете го уредот

10

Опис на уредот

11

Контролна табла

12

Опрема, рерна

12

Пред првото користење

13

Прво чистење

14

Ракување со рерната

15

Брзо загревање

18

Функции на рерната

19

Микробранова

19

Комби-функција

21

Микробранова брз-старт

22

Дополнителни функции

25

Програми за микробрановa

25

Функција на меморија

27

Функции на часовникот

28

Кусо време

29

Траење микробранова мин

30

Траење

32

Други функции

35

Исклучување на индикаторите

35

Обезбедување за деца

35

Сигнал на копчињата

36

Примена, табели и совети

37

Општи совети

38

Табела на печење

39

40 Примена, табели и совети

40

Примена, табели и совети 41

41

Совети за печење

42

Примена, табели и совети 43

43

Печење месо

44

Табела за печење на месо

44

Примена, табели и совети 45

45

Скара на рамна површина

46

Табела за скара

46

Инфра-печење

46

Одмрзнување

48

Табела за одмрзнување

48

Обарување

49

Табела на зимница

50

Упатства за работата

51

Соодветни садови и материјал

52

X соодветно

53

-- не е соодветно

53

Примена, табели и совети 55

55

56 Примена, табели и совети

56

Примена, табели и совети 57

57

58 Примена, табели и совети

58

Примена, табели и совети 59

59

Табела на комби-функција

60

Примена, табели и совети 61

61

Совети за микробранова

62

Примена, табели и совети 63

63

Програми

64

Примена, табели и совети 65

65

Чистење и нега

67

Уредот однадвор

68

Внатрешност на рерната

68

Решетки за вметнување

68

Осветление во рерната

69

Што да преземете кога

70

Упатство за монтажа

72

2x3,5x25

76

ЕВРОПСКА ГАРАНЦИЈА

78

80 www.electrolux.com

80

Index 81

81

Aeg electrolux KB9810E-M User Manual (84 pages)


Brand: Aeg-electrolux | Category: No info | Size: 7.07 MB |

  

Table of contents

Poštovani

2

315 7867 23-A-26032008

3

Zadržava se pravo na izmjene

5

Uputa za uporabu

6

Sigurnosni naputci

6

Nemojte koristiti ureðaj

10

Opis proizvoda

11

Upravljaèka ploèa

12

Oprema peænice

12

Prije prvog korištenja

13

Prvo čišćenje

14

Posluživanje peænice

15

Brzo zagrijavanje

18

Funkcije peænice

18

Mikrovalna peænica

19

Kombi-funkcija

21

Mikrovalni Quick-Start

22

Napomene za podešavanje snage

23

Dodatne funkcije

24

Mikrovalni programi

24

Funkcija memorije

26

Funkcije sata

27

Kratko vrijeme

28

Trajanje

30

Daljnje funkcije

33

Iskljuèivanje prikaza

33

Zaštita za djecu

34

Primjene, tabele i naputci

35

Opæe upute

36

Tablica peèenja

37

38 Primjene, tabele i naputci

38

Savjeti za peèenje

39

40 Primjene, tabele i naputci

40

Tablica za peèenje

42

Roštilj ravne površine

43

Infracrveno peèenje

44

Odmrzavanje

45

Tabela odmrzavanja

45

Ukuhavanje

46

Tablica konzerviranja

47

Napomene za pogon

48

Pogodno suðe i materijal

49

Mikrovalna tablica kuhanja

51

52 Primjene, tabele i naputci

52

Primjene, tabele i naputci 53

53

54 Primjene, tabele i naputci

54

Tabela kombi-funkcija

55

56 Primjene, tabele i naputci

56

Primjene, tabele i naputci 57

57

Savjeti uz mikrovalnu peænicu

58

Programi

59

60 Primjene, tabele i naputci

60

Èišæenje i njega

62

Uređaj izvana

63

Čišćenje unutarnjeg prostora

63

Vodilice plitica

64

Skidanje vodilica plitica

64

Umetanje vodilica plitica

64

Osvjetljenje peænice

64

Što uraditi, kada

65

Uputa za montažu

67

2x3,5x25

71

Garancija/servis

73

Garancija/servis 75

75

76 Garancija/servis

76

Garancija/servis 77

77

78 Garancija/servis

78

Europsko Jamstvo

79

80 www.electrolux.com

80

82 Index

82

More products and manuals for Unknown AEG Electrolux

Models Document Type
68002K-MN 48O User Manual    Aeg-Electrolux 68002K-MN 48O Ohjekirja [lv] , 92 pages
FM4803K-AN User Manual   Aeg-Electrolux FM4803K-AN Manual do usuário, 40 pages
HE634200XB User Manual   Aeg-Electrolux HE634200XB Brugermanual, 48 pages
B4000-5-LG User Manual   Aeg-Electrolux B4000-5-LG Instrukcja obsługi, 36 pages
TG240CH User Manual         Aeg-Electrolux TG240CH Uživatelský manuál [sv] , 56 pages
F80871M User Manual   Aeg-Electrolux F80871M Lietotāja rokasgrāmata, 48 pages
FAV4IN1 User Manual   Aeg-Electrolux FAV4IN1 Používateľská príručka, 44 pages
F60660 User Manual   Aeg-Electrolux F60660 Kasutusjuhend [nl] , 32 pages
FAV88080VI User Manual   Aeg-Electrolux FAV88080VI Benutzerhandbuch, 56 pages
F64760M User Manual   Aeg-Electrolux F64760M Kasutusjuhend, 32 pages
E3781-7-M User Manual   Aeg-Electrolux E3781-7-M Manual de usuario, 32 pages
HK634150XB User Manual   Aeg-Electrolux HK634150XB Ръководство за употреба [et] , 20 pages
FAV60860 User Manual   Aeg-Electrolux FAV60860 Manual de usuario [nl] , 52 pages
HK854400XB User Manual     Aeg-Electrolux HK854400XB Handleiding [es] [pt] , 60 pages
A82300HNW0 User Manual   Aeg-Electrolux A82300HNW0 Användarmanual [de] , 40 pages
B9878-5-M Quick Start Guide   Aeg-Electrolux B9878-5-M Gyors üzembe helyezési útmutató [de] , 2 pages
HK654070FB User Manual   Aeg-Electrolux HK654070FB Упутство за коришћење, 16 pages
47056VS-MN User Manual     Aeg-Electrolux 47056VS-MN Korisnički priručnik, 68 pages
BP5003001W User Manual   Aeg BP5003001W Manuel utilisateur, 36 pages
BS7304401M Recipe Book   Aeg-Electrolux BS7304401M Recipe Book [nl] , 40 pages