AEG Electrolux KM9800E-M manuals

Owner’s manuals and user’s guides for Unknown AEG Electrolux KM9800E-M.
We providing 61 pdf manuals AEG Electrolux KM9800E-M for download free by document types: User Manual


Table of contents

MICROMAT KM9800E

1

Ñîäåðæàíèå

3

Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè

5

Íå èñïîëüçîâàòü ïðèáîð äëÿ

9

Óòèëèçàöèÿ

10

2 Ñòàðûé ïðèáîð

10

Îïèñàíèå ïðèáîðà

11

Ïðèíàäëåæíîñòè äóõîâîãî øêàôà

12

Ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì

13

3 Òåêóùåå âðåìÿ ìîæåò áûòü

13

Óïðàâëåíèå äóõîâûì øêàôîì

15

3 Îáùèå ðåêîìåíäàöèè

15

Âêëþ÷åíèå äóõîâîãî øêàôà

16

Èçìåíåíèå òåìïåðàòóðû

16

Ñèìâîë òåðìîìåòðà

16

3 Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå

17

Ðåæèì ìèêðîâîëíîâîé ïå÷è

18

Êîìáèíèðîâàííàÿ ôóíêöèÿ

20

3 Âûñîêàÿ ñïëîøíàÿ ðàìà

23

Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè

24

3 Â íåêîòîðûõ ïðîãðàììàõ ïî

25

Ôóíêöèÿ “Memory”

26

Ôóíêöèè ÷àñîâ

27

3 Îáùèå ñâåäåíèÿ

28

3 Ïóòåì ïîâòîðíîãî íàæàòèÿ

30

3 Èíäèêàöèÿ àâòîìàòè÷åñêè

35

Çàùèòà îò äîñòóïà äåòåé

36

30 - 120 °C ÷åðåç 12,5 ÷àñîâ

37

120 - 200 °C ÷åðåç 8,5 ÷àñîâ

37

200 - 250 °C ÷åðåç 5,5 ÷àñîâ

37

Èíñòðóêöèè, òàáëèöû è ñîâåòû

38

Ïîäõîäÿùàÿ ïîñóäà è ìàòåðèàë

40

Ðàçìîðàæèâàíèå

42

Ïðèãîòîâëåíèå

45

Òàáëèöà “Ãðèëèðîâàíèå”

50

Ïðîãðàììû

51

Ìûòüå è óõîä

53

Ðåøåòêè äëÿ âñòàâêè ïðîòèâíåé

54

Ïîäñâåòêà äóõîâîãî øêàôà

55

×òî äåëàòü, åñëè …

56

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

58

Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà

67

Table of contents

MICROMAT KM9800E

1

Ñîäåðæàíèå

3

Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè

5

Íå èñïîëüçîâàòü ïðèáîð äëÿ

9

Óòèëèçàöèÿ

10

2 Ñòàðûé ïðèáîð

10

Îïèñàíèå ïðèáîðà

11

Ïðèíàäëåæíîñòè äóõîâîãî øêàôà

12

Ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì

13

3 Òåêóùåå âðåìÿ ìîæåò áûòü

13

Óïðàâëåíèå äóõîâûì øêàôîì

15

3 Îáùèå ðåêîìåíäàöèè

15

Âêëþ÷åíèå äóõîâîãî øêàôà

16

Èçìåíåíèå òåìïåðàòóðû

16

Ñèìâîë òåðìîìåòðà

16

3 Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå

17

Ðåæèì ìèêðîâîëíîâîé ïå÷è

18

Êîìáèíèðîâàííàÿ ôóíêöèÿ

20

Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè

24

3 Â íåêîòîðûõ ïðîãðàììàõ ïî

25

Ôóíêöèÿ “Memory”

26

Ôóíêöèè ÷àñîâ

27

3 Îáùèå ñâåäåíèÿ

28

3 Ïóòåì ïîâòîðíîãî íàæàòèÿ

30

3 Èíäèêàöèÿ àâòîìàòè÷åñêè

35

Çàùèòà îò äîñòóïà äåòåé

36

30 - 120 °C ÷åðåç 12,5 ÷àñîâ

37

120 - 200 °C ÷åðåç 8,5 ÷àñîâ

37

200 - 250 °C ÷åðåç 5,5 ÷àñîâ

37

Èíñòðóêöèè, òàáëèöû è ñîâåòû

38

Ïîäõîäÿùàÿ ïîñóäà è ìàòåðèàë

40

Ïðèãîòîâëåíèå

45

Òàáëèöà ê ôóíêöèè “Êîìáè”

46

Òàáëèöà “Ãðèëèðîâàíèå”

49

Ïðîãðàììû

50

Ìûòüå è óõîä

52

Ðåøåòêè äëÿ âñòàâêè ïðîòèâíåé

53

Ïîäñâåòêà äóõîâîãî øêàôà

54

×òî äåëàòü, åñëè …

55

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

57

Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà

63

Table of contents

MICROMAT KM9800E

1

Ñîäåðæàíèå

3

Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè

5

Íå èñïîëüçîâàòü ïðèáîð äëÿ

9

Óòèëèçàöèÿ

10

2 Ñòàðûé ïðèáîð

10

Îïèñàíèå ïðèáîðà

11

Ïðèíàäëåæíîñòè äóõîâîãî øêàôà

12

Ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì

13

3 Òåêóùåå âðåìÿ ìîæåò áûòü

13

Óïðàâëåíèå äóõîâûì øêàôîì

15

3 Îáùèå ðåêîìåíäàöèè

15

Âêëþ÷åíèå äóõîâîãî øêàôà

16

Èçìåíåíèå òåìïåðàòóðû

16

Ñèìâîë òåðìîìåòðà

16

3 Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå

17

Ðåæèì ìèêðîâîëíîâîé ïå÷è

18

Êîìáèíèðîâàííàÿ ôóíêöèÿ

20

3 Âûñîêàÿ ñïëîøíàÿ ðàìà

23

Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè

24

3 Â íåêîòîðûõ ïðîãðàììàõ ïî

25

Ôóíêöèÿ “Memory”

26

Ôóíêöèè ÷àñîâ

27

3 Îáùèå ñâåäåíèÿ

28

3 Ïóòåì ïîâòîðíîãî íàæàòèÿ

30

3 Èíäèêàöèÿ àâòîìàòè÷åñêè

35

Çàùèòà îò äîñòóïà äåòåé

36

30 - 120 °C ÷åðåç 12,5 ÷àñîâ

37

120 - 200 °C ÷åðåç 8,5 ÷àñîâ

37

200 - 250 °C ÷åðåç 5,5 ÷àñîâ

37

Èíñòðóêöèè, òàáëèöû è ñîâåòû

38

Ïîäõîäÿùàÿ ïîñóäà è ìàòåðèàë

40

Ðàçìîðàæèâàíèå

42

Ïðèãîòîâëåíèå

45

Òàáëèöà “Ãðèëèðîâàíèå”

50

Ïðîãðàììû

51

Ìûòüå è óõîä

53

Ðåøåòêè äëÿ âñòàâêè ïðîòèâíåé

54

Ïîäñâåòêà äóõîâîãî øêàôà

55

×òî äåëàòü, åñëè …

56

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

58

Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà

67

Table of contents

MICROMAT KM9800E

1

Ñîäåðæàíèå

3

Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè

5

Íå èñïîëüçîâàòü ïðèáîð äëÿ

9

Óòèëèçàöèÿ

10

2 Ñòàðûé ïðèáîð

10

Îïèñàíèå ïðèáîðà

11

Ïðèíàäëåæíîñòè äóõîâîãî øêàôà

12

Ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì

13

3 Òåêóùåå âðåìÿ ìîæåò áûòü

13

Óïðàâëåíèå äóõîâûì øêàôîì

15

3 Îáùèå ðåêîìåíäàöèè

15

Âêëþ÷åíèå äóõîâîãî øêàôà

16

Èçìåíåíèå òåìïåðàòóðû

16

Ñèìâîë òåðìîìåòðà

16

3 Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå

17

Ðåæèì ìèêðîâîëíîâîé ïå÷è

18

Êîìáèíèðîâàííàÿ ôóíêöèÿ

20

Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè

24

3 Â íåêîòîðûõ ïðîãðàììàõ ïî

25

Ôóíêöèÿ “Memory”

26

Ôóíêöèè ÷àñîâ

27

3 Îáùèå ñâåäåíèÿ

28

3 Ïóòåì ïîâòîðíîãî íàæàòèÿ

30

3 Èíäèêàöèÿ àâòîìàòè÷åñêè

35

Çàùèòà îò äîñòóïà äåòåé

36

30 - 120 °C ÷åðåç 12,5 ÷àñîâ

37

120 - 200 °C ÷åðåç 8,5 ÷àñîâ

37

200 - 250 °C ÷åðåç 5,5 ÷àñîâ

37

Èíñòðóêöèè, òàáëèöû è ñîâåòû

38

Ïîäõîäÿùàÿ ïîñóäà è ìàòåðèàë

40

Ïðèãîòîâëåíèå

45

Òàáëèöà “Ãðèëèðîâàíèå”

50

Ïðîãðàììû

51

Ìûòüå è óõîä

53

Ðåøåòêè äëÿ âñòàâêè ïðîòèâíåé

54

Ïîäñâåòêà äóõîâîãî øêàôà

55

×òî äåëàòü, åñëè …

56

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

58

Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà

63

Table of contents

Упатство за

1

Електрична рерна

1

Почитуван купувачу

2

Содржина

3

Упатство за ракување

5

Совети за безбедност

5

Не користете го уредот

9

Опис на уредот

10

Контролна табла

11

Опрема, рерна

11

Пред првото користење

12

Прво чистење

13

Ракување со рерната

14

Функции на рерната

17

Микробранова

18

Комби-функција

20

Микробранова брз-старт

21

Вметнување на решетката

23

Дополнителни функции

23

Програми за микробрановa

23

Функција на меморија

25

Функции на часовникот

26

Кусо време

27

Траење микробранова мин

28

Траење

30

Други функции

32

Исклучување на индикаторите

32

Обезбедување за деца

33

Сигнал на копчињата

34

Автоматско исклучување

34

Примена, табели и совети

35

Упатства за работата

36

Соодветни садови и материјал

37

40 Примена, табели и совети

40

Примена, табели и совети 41

41

42 Примена, табели и совети

42

Примена, табели и совети 43

43

Табела на комби-функција

44

Примена, табели и совети 45

45

46 Примена, табели и совети

46

Совети за микробранова

47

Програми

48

Примена, табели и совети 49

49

Чистење и нега

50

Внатрешност на рерната

51

Решетки за вметнување

51

Осветление во рерната

52

Што да преземете кога

53

Упатство за монтажа

55

2x3,5x25

59

Отстранување

60

ЕВРОПСКА ГАРАНЦИЈА

61

62 www.electrolux.com

62

64 Index

64

315 7864 22-A-03032008

68

Table of contents

Упутство за

1

Електрична уградна

1

Поштовани купче

2

315786426-00-09082007

3

Сервис 63

5

Садржај 5

5

Сигурост у току употребе

7

Немојте користити уређај

10

Опис уређаја

11

Контролна табла

12

Опрема пећнице

12

Пре првог пуштања у рад

13

Прво чишћење

14

Руковање пећницом

15

Укључивање пећнице

17

Мењање температуре пећнице

18

Симбол термометра

18

Искључивање пећнице

18

Функцијe пећнице

18

Микроталаснa пећница

19

Комби-функција

21

Упутства за подешавање јачине

23

Улагање решетке

24

Допунске функцијe

24

Микорталасни програми

24

Функција меморије

26

Функцијe сата

27

Кратко време

28

Трајање

31

Остале функције

33

Искључивање индикатора

33

Блокада за децу

34

Сигнални тон дугмади

35

Аутоматско искључивање

35

Примене, табеле и савети

36

40 Примене, табеле и савети

40

Примене, табеле и савети 41

41

42 Примене, табеле и савети

42

Примене, табеле и савети 43

43

Табела комби-функције

44

Примене, табеле и савети 45

45

46 Примене, табеле и савети

46

Примене, табеле и савети 47

47

Програми

48

Примене, табеле и савети 49

49

Нега и чишћење

50

Унутрашњост пећнице

51

Решетка за улагање

51

Вађење решетки за улагање

51

Уметање решетки за улагање

52

Осветлење пећнице

52

Шта учинити, када

53

Упутство за монтажу

55

2x3,5x25

59

Уклањање

60

ЕВРОПСКА ГАРАНЦИЈА

60

62 www.electrolux.com

62

64 Index

64

Table of contents

Инструкция по

1

Встроенный

1

Уважаемый покупатель

2

Содержание

3

Руководство по эксплуатации

5

Не используйте прибор для

9

Описание изделия

10

Панель управления

11

Оснащение духового шкафа

11

Перед первым использованием

12

Первая чистка

13

Обслуживание духового шкафа

14

Функции духового шкафа

17

Микроволны

18

Комбинированная функция

20

Микроволны быстрый-старт

21

Указания к установке мощности

22

Вставные решетки

23

Дополнительные функции

23

Микроволновые программы

23

Функция памяти

25

Режим "Таймер"

27

Продолжительность

30

Окончание

31

Другие функции

33

Выключение дисплея

33

Защита от детей

33

Кнопки звуковой сигнал

34

Автоматическое отключение

35

Плоский гриль

35

Таблица "Гриль"

36

Указания по эксплуатации

36

Х подходит

38

-- не подходит

38

Рекомендации для микроволн

48

Программы

49

Чистка и уход

51

Принадлежности

52

Выдвижная решетка

52

Извлечение съемных решеток

52

Установка съемных решеток

53

Освещение духового шкафа

53

Что делать, если

54

Указания для установщика

55

2x3,5x25

60

Гарантия/сервисная служба

62

ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАРАНТИЯ

62

64 www.electrolux.com

64

315910630-00-072008

68

Table of contents

Інструкція Вбудована

1

Шановний клієнте!

2

315 7864 34-A-27022008

3

Може змінитися без оповіщення

4

Інструкція з експлуатації

5

Вказівки з техніки безпеки

5

Не використовуйте прилад

9

Опис приладу

10

Панель керування

11

Оснащення духової шафи

11

Перед першим користуванням

12

Перше чищення

13

Керування духовою шафою

14

Функції духової шафи

17

Мікрохвилі

18

Функція комбінування

20

Швидкий запуск мікрохвиль

21

Вставлення решітки

23

Додаткові функції

24

Мікрохвильові програми

24

Функція пам'яті

25

Функції годинника

27

Таймер

28

Тривалість

30

Кінець

31

Інші функції

33

Вимикання індикації

33

Захист від доступу дітей

34

Тональний сигнал кнопок

35

Автоматичне вимикання

35

Плаский гриль

36

Таблиця "Гриль"

36

Вказівки щодо експлуатації

37

Придатний посуд та матеріали

38

Програми

48

Чищення та догляд

50

Прилад ззовні

51

Камера духової шафи

51

Аксесуари

51

Напрямні решітки

51

Знімання напрямних решіток

52

Вставлення напрямних решіток

52

Підсвітка духової шафи

52

Що робити, якщо

53

Інструкції з установки

55

2x3,5x25

59

Утилізація

60

Сервісне обслуговування

60

ЄВРОПЕЙСЬКА ГАРАНТІЯ

61

62 www.electrolux.com

62

64 Index

64

Table of contents

Упутство за

1

Електрична уградна

1

Поштовани купче

2

315910626-00-062008

3

Задржано право измена

4

Упутства за рад

5

Сигурносни савети

5

Сигурост у току употребе

6

Немојте користити уређај

9

Опис уређаја

10

Контролна табла

11

Опрема пећнице

11

Пре првог пуштања у рад

12

Прво чишћење

13

Руковање пећницом

14

Функцијe пећнице

17

Микроталаснa пећница

18

Комби-функција

19

Упутства за подешавање јачине

22

Улагање решетке

23

Допунске функцијe

23

Микорталасни програми

23

Функција меморије

24

Функцијe сата

26

Кратко време

27

Трајање

29

Трајање и Крај комбинирано

31

Остале функције

32

Искључивање индикатора

32

Блокада за децу

33

Сигнални тон дугмади

34

Аутоматско искључивање

34

Примене, табеле и савети

35

Примене, табеле и савети 39

39

40 Примене, табеле и савети

40

Примене, табеле и савети 41

41

42 Примене, табеле и савети

42

Табела комби-функције

43

44 Примене, табеле и савети

44

Примене, табеле и савети 45

45

46 Примене, табеле и савети

46

Програми

47

48 Примене, табеле и савети

48

Нега и чишћење

49

Решетка за улагање

50

Вађење решетки за улагање

50

Уметање решетки за улагање

51

Осветлење пећнице

51

Шта учинити, када

52

Упутство за монтажу

53

2x3,5x25

57

ЕВРОПСКА ГАРАНЦИЈА

59

60 www.electrolux.com

60

Table of contents

Ръководство за

1

Електрическа

1

Уважаеми клиенти

2

Съдържание

3

Инструкция за употреба

5

Указания за безопасност

5

Не използвайте уреда

10

Описание на уреда

11

Поле за обслужване

12

Оборудване на фурната

12

Преди първата употреба

13

Първо почистване

14

Обслужване на фурната

15

Функции на фурната

18

Микровълни

19

Комбинирана функция

21

Микровълнов бърз старт

22

Поставяне на скарата

24

Допълнителни функции

25

Микровълнови програми

25

Функция памет

26

Функции на часовника

28

Кратко време

29

Продължителност

31

Други функции

35

Изключване на индикацията

35

Защита за деца

35

Сигнален тон на бутона

36

Приложения, таблици и съвети

37

Указания за работа

38

Подходящи съдове и материал

40

Съвети за микровълните

51

Програми

52

Почистване и грижа

53

Уред отвън

54

Вътрешност на фурната

54

Принадлежности

55

Решетка

55

Какво да правя, когато…

56

58 Какво да правя, когато…

58

Инструкция за монтаж

59

2x3,5x25

63

ЕВРОПЕЙСКА ГАРАНЦИЯ

65

68 Index

68

315 7864 27-A-27022008

72

Table of contents

Ръководство за

1

Електрическа

1

Уважаеми клиенти

2

Съдържание

3

Ръководство за употреба

5

Указания за безопасност

5

Не използвайте уреда

10

Описание на уреда

11

Командно табло

12

Оборудване на фурната

12

Преди първата употреба

13

Първо почистване

14

Обслужване на фурната

15

Функции на фурната

18

Микровълни

19

Комбинирана функция

21

Микровълнов бърз старт

22

Поставяне на скарата

24

Допълнителни функции

25

Микровълнови програми

25

Функция памет

26

Функции на часовника

28

Кратко време

29

Време за готвене

31

Други функции

34

Изключване на дисплея

34

Защита за деца

35

Сигнален тон на бутона

36

Автоматично изключване

36

Приложения, таблици и съвети

37

Подходящи съдове и материал

39

Съвети за микровълните

49

Програми

50

Почистване и грижа

52

Вътрешност на фурната

53

Принадлежности

53

Решетка

53

Осветление на фурната

54

Какво да правя, когато

55

Инструкция за монтаж

56

2x3,5x25

61

ЕВРОПЕЙСКА ГАРАНЦИЯ

63

64 www.electrolux.com

64

315910627-00-072008

68

Table of contents

Упатство за

1

Електрична рерна

1

Почитуван купувачу

2

Содржина

3

Упатство за ракување

5

Совети за безбедност

5

Не користете го уредот

9

Опис на уредот

10

Контролна табла

11

Опрема на рерната

11

Пред првото користење

12

Прво чистење

13

Ракување со рерната

14

Функција на рерната

17

Микробранова

18

Комби-функција

20

Микробранова брз-старт

21

Вметнување на решетката

23

Дополнителни функции

24

Програми за микробрановa

24

Мемориска функција

25

Функции на часовникот

27

Кратко време

28

Траење и Крај комбинирано

32

Други функции

33

Исклучување на индикаторот

33

Обезбедување за деца

34

Звучен сигнал на копчињата

35

Автоматско исклучување

35

Скара на рамна површина

36

Табела за печење на скара

36

Упатства за работа

36

Соодветни садови и материјал

38

Табела на комби-функција

45

Програми

49

Чистење и нега

51

Внатрешност на рерната

52

Решетки за вметнување

52

Осветление во рерната

53

Што да преземете кога

54

Упатство за монтажа

55

2x3,5x25

60

ЕВРОПСКА ГАРАНЦИЈА

62

315910622-00-072008

68

Table of contents

Қолдану туралы

1

Қондырмалы электр

1

Құрметті қолданушы

2

315 7864 41-A-11032008

3

Gebrauchsanweisung

5

Қауіпсіздік туралы ескерімдер

5

Құрылғы сипаттамасы

11

Басқару панелі

12

Пеш құрылғылары

12

Ең алғаш пайдаланбас бұрын

13

Ең алғашқы тазалау

14

Пешті пайдалану

15

Пеш функциялары

18

Микротолқын

19

Аралас функция

21

Микротолқынды жылдам бастау

22

Грильді орнату

24

Микротолқын бағдарламалары

25

Жады функциясы

26

Сағат функциялары

28

Кері санақ

29

Пісіру уақыты

31

Пісіруді аяқтау уақыты

33

Басқа функциялары

35

Сандық бейнебетті өшіру

35

Бала қауіпсіздігінің құралы

35

Түймешік сигналы

36

Автоматты түрде ажырату

37

Грильдеу кестесі

37

Пайдалануға қатысты нұсқаулар

38

X жарамды

40

-- жарамсыз

40

Аралас-функция кестесі

47

Бағдарламалар

51

Тазалау мен күтіп ұстау

53

Пештің іші

54

Жабдықтар

54

Кіріктірмелі торлар

54

Кіріктірмелі торларды алу

55

Кіріктірмелі торларды салу

55

Пеш шамдары

55

Орнатуға байланысты нұсқаулар

58

2x3,5x25

62

Index 65

65

Table of contents

Қолдану туралы

1

Қондырмалы электр

1

Құрметті қолданушы

2

315910641-00-072008

3

Пайдалануға қатысты нұсқаулар

5

Қауіпсіздікке қатысты ақпарат

5

Құрылғы сипаттамасы

11

Басқару панелі

12

Пештің көрінісі

12

Ең алғаш пайдаланбас бұрын

13

Алғашқы тазалау

14

Пешті іске қосып жұмыс істеу

15

Пеш функциялары

18

Микротолқын

19

Аралас функция

21

Микротолқынды жылдам бастау

22

Торды кіріктіріп орналастыру

24

Қосымша функциялары

25

Микротолқын бағдарламалары

25

Жады функциясы

26

Сағат функциялары

28

Кері санақ

29

Пісіру уақыты

31

Пісірудің соңы

32

Басқа функциялары

34

Бейнебетті өшіру

34

Бала қауіпсіздігінің құралы

35

Түймешік сигналы

36

Автоматты түрде ажырату

36

Гриль элементі

37

Тағамды грильдеу кестесі

37

Аралас функция кестесі

46

Бағдарлама

50

Тазалау мен күтіп ұстау

52

Пештің сырты

53

Пештің іші

53

Қосымша жабдықтар

53

Сөре тірегіштері

53

Кіріктірмелі торларды алу

54

Кіріктірмелі жолдарды салу

54

Пеш шамы

54

Орнатуға байланысты нұсқаулар

57

2x3,5x25

61

Table of contents

Інструкція Вбудована

1

Шановний клієнте!

2

315910634-00-062008

3

Може змінитися без оповіщення

4

Інструкція з експлуатації

5

Вказівки з техніки безпеки

5

Не використовуйте прилад

9

Опис приладу

10

Панель керування

11

Оснащення духової шафи

11

Перед першим користуванням

12

Перше чищення

13

Керування духовою шафою

14

Функції духової шафи

17

Мікрохвилі

18

Функція комбінування

20

Швидкий запуск мікрохвиль

21

Встановлення решітки

23

Додаткові функції

24

Мікрохвильові програми

24

Функція пам'яті

25

Функції годинника

27

Тривалість

30

Інші функції

33

Вимикання індикації

33

Захист від доступу дітей

34

Тональний сигнал кнопок

35

Автоматичне вимикання

35

Плаский гриль

36

Таблиця Гриль

36

Вказівки щодо експлуатації

37

Придатний посуд та матеріали

38

Таблиця Функція комбінування

44

Програми

48

Чищення та догляд

50

Прилад ззовні

51

Камера духової шафи

51

Аксесуари

51

Напрямні решітки

51

Знімання напрямних решіток

52

Вставлення напрямних решіток

52

Підсвітка духової шафи

52

Що робити, якщо

53

Інструкції з установки

55

2x3,5x25

59

Утилізація

60

Сервісне обслуговування

60

ЄВРОПЕЙСЬКА ГАРАНТІЯ

61

More products and manuals for Unknown AEG Electrolux

Models Document Type
B98203-5-M Recipe Book   Aeg-Electrolux B98203-5-M Recipe Book [el] , 28 pages
FAV64080IA User Manual   Aeg-Electrolux FAV64080IA Manuel utilisateur, 48 pages
S73800KMX1 User Manual   Aeg-Electrolux S73800KMX1 User Manual [it] , 28 pages
BE3002021M User Manual   Aeg-Electrolux BE3002021M Kasutusjuhend [mk] , 32 pages
HK764403FB User Manual    Aeg-Electrolux HK764403FB Brugermanual [sv] , 84 pages
BS7304401M Recipe Book   Aeg-Electrolux BS7304401M Recipe Book [en] , 36 pages
C3100-4-M User Manual   Aeg-Electrolux C3100-4-M User Manual [et] , 64 pages
FAV44060IM User Manual   Aeg-Electrolux FAV44060IM Manuale utente, 48 pages
BS9304401M User Manual   Aeg-Electrolux BS9304401M Lietotāja rokasgrāmata, 32 pages
HK955420FB User Manual Aeg-Electrolux HK955420FB Brukermanual, 16 pages
FAV60850VIM User Manual    Aeg-Electrolux FAV60850VIM Manual do usuário, 52 pages
B9820-7-M User Manual   Aeg-Electrolux B9820-7-M Handleiding [en] , 56 pages
BY9004000M User Manual   Aeg-Electrolux BY9004000M Food Index, 24 pages
HK955070XB User Manual   Aeg-Electrolux HK955070XB Упатство за користење [de] , 16 pages
B9878-5-M User Manual    Aeg-Electrolux B9878-5-M Посібник користувача, 48 pages
B9878-5-M User Manual   Aeg-Electrolux B9878-5-M Food Index, 28 pages
F64080IM User Manual   Aeg-Electrolux F64080IM Benutzerhandbuch, 44 pages
BE7314421M User Manual Aeg-Electrolux BE7314421M Használati utasítás, 32 pages
HC452400EB User Manual   Aeg-Electrolux HC452400EB Brugermanual, 68 pages
F43480I-M User Manual   Aeg-Electrolux F43480I-M Uživatelský manuál, 22 pages