AEG Electrolux 41005VD-MN manuals

Owner’s manuals and user’s guides for Unknown AEG Electrolux 41005VD-MN.
We providing 63 pdf manuals AEG Electrolux 41005VD-MN for download free by document types: User Manual


Aeg electrolux 41005VD-MN User Manual (72 pages)


Brand: Aeg-electrolux | Category: No info | Size: 4.38 MB |

  

Table of contents

Drošības norādījumi

3

Apkope un tīrīšana

4

Izpakošana

5

Ierīces apraksts

6

Pirms pirmās ieslēgšanas

7

Gatavošanas zonas sakarsēšana

8

Cepeškrāsns funkcijas

10

Cepeškrāsns lietošana

11

Gatavošana

11

Apakšējais sildelements

12

Konvekcijas gatavošana

12

Turbogrils

13

Picas funkcija

13

Padomi un ieteikumi

14

Elektroniskais programmētājs

15

Gatavošanas ilguma funkcija

16

Gatavošanas beigu funkcija

17

Noderīgi ieteikumi un padomi

19

Katli un pannas

20

Kondensācija un tvaiks

20

Krāsns trauki

21

Kopšana un tīrīšana

26

Cepeškrāsns tīrīšana

27

Tīrīšanas līdzekļi

27

Korpusa tīrīšana

28

Piederumi

28

Grila sildelements

28

Cepeškrāsns durtiņu tīrīšana

29

Izņemama atvilktne

31

Cepeškrāsns apgaismojums

31

Ko darīt, ja

32

Tehniskie dati

33

Uzstādīšana

34

Līmeņošana

35

Elektriskie pieslēgumi

35

342706828-00-072009

37

Saugos nuorodos

38

Venkite prietaiso pažeidimo

39

Priežiūra ir valymas

39

Išpakavimas

39

Prietaiso aprašymas

41

Prieš naudojantis pirmąkart

42

Kaitviečių kaitinimas

43

Veikimas

44

Orkaitės naudojimas

46

Kepimas

46

Apatinis kaitinimo elementas

46

Konvekcinis ruošimas

47

Turbogrilis

47

Picos funkcija

48

Naudingi patarimai

48

Atitirpinimas

49

Orkaitės apšvietimo lemputė

49

Bendra apžvalga

50

Gaminimo trukmės funkcija

51

Gaminimo pabaigos funkcija

51

Minutinio laikmačio funkcija

53

Puodai ir prikaistuviai

54

Kondensacija ir garai

55

Virti skirti indai

55

1) įkaitinimo trukmė

57

Valymas ir priežiūra

61

Orkaitės valymas

62

Valymo medžiagos

62

Išorės valymas

62

Grilio elementas

63

Orkaitės durelių valymas

64

Saugojimo stalčius

65

Ką daryti, jeigu

66

Techniniai duomenys

67

Įrengimas

68

Išlyginimas

69

Elektros įvadas

70

Aeg electrolux 41005VD-MN User Manual (76 pages)


Brand: Aeg-electrolux | Category: No info | Size: 4.41 MB |

   

Table of contents

Съдържание

2

Инструкции за безопасност

3

Разопаковане

5

Описание на уреда

6

Преди първата употреба

7

Зони за готвене

9

Действие

10

Използване на фурната

11

Сладкиши

11

Долен елемент на фурната

12

Конвекционно печене

12

Турбо грил

13

Функция пица

13

Готвене с вентилатор

14

Препоръки и съвети

14

Осветление на фурната

15

Електронен програматор

16

Полезни препоръки и съвети

20

Кондензация и пара

21

Съдове за готвене

21

Грижи и почистване

27

Почистване на фурната

28

Почистващи препарати

28

Външно почистване

29

Принадлежности

29

Елемент на грила

29

Подвижно чекмедже

32

Как да постъпите, ако

33

Технически данни

34

Инсталиране

35

Местоположение

36

Нивелиране

36

Електрически съединения

37

Содржина

39

Безбедносни упатства

40

Одржување и чистење

41

Распакување

42

Опис на апаратот

43

Пред првата употреба

44

Ракување со керамичката плоча

45

Ракување со печката

46

Користење на печката

48

Печење торти и колачи

48

Долен грејач

49

Турбо скара

50

Функција за пица

50

Готвење со вентилатор

50

Совети и препораки

51

Електронски програматор

52

Поставување на часовникот

53

Крај на готвењето

54

Помошни напомени и совети

56

Тавчиња и тави

57

Кондензација и пареа

57

Садови за готвење

58

Предлози за правилни поставки

58

Нега и чистење

64

Материјали за чистење

65

Чистење однадвор

65

Грејач за скара

66

Чистење на вратата на печката

67

Фиока што се вади

68

Што да сторите ако

69

Спецификации

71

Местоположба

72

Нивелирање

73

Поврзување на електриката

73

342706827-00-072009

76

Table of contents

ÑOMPETENCE 41005VD

1

Âàø íîâûé ïðèáîð

2

Содержаниеѝ

3

Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè

5

Óòèëèçàöèÿ

7

Îïèñàíèå ïðèáîðà

8

Âàðî÷íàÿ ïîâåðõíîñòü

9

Îáîðóäîâàíèå äóõîâîãî øêàôà

10

Ïðèíàäëåæíîñòè äóõîâîãî øêàôà

10

Ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì

12

Ýêñïëóàòàöèÿ êîíôîðîê

13

Установка ступени нагрева

14

Индикатор остаточного тепла

14

Ýêñïëóàòàöèÿ äóõîâîãî øêàôà

15

Функции духового шкафа

16

Óñòàíîâêà ðåøåòêè, ïðîòèâíÿ è

17

Функции часов

18

Отключение табло времени

19

Óêàçàíèÿ è ñîâåòû

24

Приготовление выпечки

26

Общие указания

27

Òàáëèöà «Âûïåêàíèå»

28

èëè èíôðàæàðêà

34

Òàáëèöà «Æàðêà»

35

Áîëüøîé ãðèëü

37

Êîíñåðâèðîâàíèå

37

Òàáëèöà «Êîíñåðâèðîâàíèå»

38

Размораживание

39

×èñòêà è óõîä

40

Ëåãêî óñòðàíèìûå çàãðÿçíåíèÿ

41

Ñòîéêèå çàãðÿçíåíèÿ

41

Îñîáî ñòîéêèå çàãðÿçíåíèÿ

41

Ðàìà âàðî÷íîé ïîâåðõíîñòè

41

Ïðèíàäëåæíîñòè

42

Æèðîâîé ôèëüòð

42

Áîêîâûå îïîðíûå ðåøåòêè

43

(íàïðàâëÿþùèå)

43

Âíóòðåííåå îñâåùåíèå äóõîâêè

43

Потолок духового шкафа

44

Äâåðöà äóõîâîãî øêàôà

45

ßùèê äëÿ ïîñóäû

46

Êîëëåêòîð

46

×òî äåëàòü, åñëè

47

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó ïðèáîðà

48

Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå

50

342ѝ726ѝ326-01-260406ѝ

52

Table of contents

Spis treści

2

Bezpieczeństwo elektryczne

3

Instalacja

3

Bezpieczeństwo dzieci

3

Bezpieczeństwo eksploatacji

4

Rozpakowanie

5

Opis urządzenia

6

Przed pierwszym użyciem

7

Obsługa płyty ceramicznej

8

Pola grzejne

9

Wskaźnik ciepła resztkowego

9

Eksploatacja piekarnika

10

Korzystanie z piekarnika

11

Pieczenie ciasta

11

Dolna grzałka

12

Pieczenie konwekcyjne

12

Duży grill

12

Grill turbo

13

Termoobieg

13

Porady i wskazówki

14

Ustawienie rozmrażania

15

Oświetlenie piekarnika

15

Zegar elektroniczny

16

Funkcja Czas pieczenia

17

Funkcja Koniec pieczenia

18

Funkcja Minutnik

19

Przydatne rady i wskazówki

20

Kondensacja i para

21

Naczynia kuchenne

21

Sugerowane ustawienia

22

Konserwacja i czyszczenie

27

Czyszczenie piekarnika

28

Środki czyszczące

29

Akcesoria

29

Grzałka grilla

30

Czyszczenie drzwi piekarnika

31

Wyjmowana szuflada

32

Co zrobić, gdy…

33

Dane techniczne

34

Miejsce instalacji

36

Poziomowanie

37

Tartalomjegyzék

39

Biztonsági tudnivalók

40

Ápolás és tisztítás

41

Kicsomagolás

42

A készülék leírása

43

Tartozékok

44

Az első használat előtt

44

A főzőzóna felfűtése

45

A sütő üzemeltetése

46

A konvekciós sütő lényege

47

A sütő használata

48

Tésztasütés

48

Alsó fűtőelem

48

Konvekciós ételkészítés

48

Turbogrill

50

Pizza funkció

50

Légkeveréses sütés

50

Javaslatok és tanácsok

50

Kiolvasztási beállítás

51

Elektronikus programkapcsoló

52

Sütés időtartama funkció

53

Sütés vége funkció

54

Percszámláló funkció

55

Energiatakarékosság érdekében

56

Fazekak és serpenyők

56

Kondenzáció és gőz

57

Sütőedények

57

1) előmelegítési idő

60

Tisztítószerek

64

Külső tisztítás

64

Grillező fűtőelem

65

A sütőajtó tisztítása

66

Kivehető fiók

67

Mit tegyek, ha

68

Műszaki adatok

70

Üzembe helyezés

70

Elhelyezés

71

Vízszintbe állítás

72

Elektromos csatlakoztatás

72

342706830-00-072009

76

Aeg electrolux 41005VD-MN User Manual (72 pages)


Brand: Aeg-electrolux | Category: No info | Size: 4.37 MB |

   

Table of contents

Upute za uporabu štednjak s

1

Sisukord

2

Ohutusjuhised

3

Vältige seadme kahjustamist

4

Hooldus ja puhastamine

4

Lahtipakkimine

4

Toote kirjeldus

5

Enne esimest kasutamist

7

Keedutsoonid

8

Jääksoojuse indikaator

8

Kasutamine

9

Ahju termostaadi nupp

10

Konvektsioonahju põhimõte

10

Ahju kasutamine

10

Küpsetamine

10

Ahju alumine element

11

Tavapärane toiduvalmistamine

11

Turbogrill

12

Pitsafunktsioon

12

Nõuandeid ja näpunäiteid

13

Sulatusfunktsioon

13

Elektrooniline programmeerija

14

Küpsetamise lõpu funktsioon

16

Taimeri funktsioon

17

Vihjeid ja näpunäiteid

18

Kondenseerumine ja aur

19

Küpsetusnõud

19

2) 1) 1)

20

Puhastus ja hooldus

25

Puhastusvahendid

26

Välispinna puhastamine

26

Lisatarvikud

26

Grillimiselement

27

Ahju ukse puhastamine

28

Eemaldatav sahtel

29

Mida teha, kui

30

Tehnilised andmed

31

Paigaldamine

32

Loodimine

33

Elektriühendused

34

Sigurnosne upute

37

Njega i čišćenje

38

Vađenje iz ambalaže

38

Opis proizvoda

40

Prije prve uporabe

41

Uporaba keramičke ploče

42

Uporaba pećnice

43

Regulator termostata pećnice

44

Pečenje

45

Donji grijač pećnice

45

Roštilj (Grill)

46

Turbo roštilj

46

Funkcija Pizza

47

Pečenje s ventilatorom

47

Postavke za odleđivanje

48

Osvjetljenje pećnice

48

Elektronski programator

49

Funkcija trajanja pečenja

50

Funkcija kraja pečenja

50

Korisni savjeti i preporuke

52

Ušteda energije

53

Lonci i tave

53

Kondenzacija i para

54

Suđe za kuhanje

54

Savjeti za točno postavljanje

54

Čišćenje i održavanje

59

Čišćenje pećnice

60

Sredstva za čišćenje

60

Vanjsko čišćenje

61

Čišćenje vrata pećnice

62

Izvlačiva ladica

63

Rješavanje problema

64

Tehnički podaci

66

Postavljanje

66

Smještaj

67

Niveliranje

68

Električni spojevi

68

342706829-00-072009

72

Table of contents

COMPETENCE 41005 VD

1

Информация за потребителя

1

СЪДЪРЖАНИЕ

3

Ползване по предназначение

6

Еко-изолация

7

Устройство на електроуреда

8

Оборудване готварски плот

10

Оборудване фурна

11

Принадлежности към фурната

12

Чекмедже за съдове

12

Фурна - функции

13

Преди първа експлоатация

15

Готварски плотове

15

Настройки на часовника

16

за плочите

18

Обслужване на фурната

20

Избор температура

21

Контролна лампа

21

“експлоатация”

21

Контролна лампа температура

21

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

22

Приложения, таблици и съвети

26

Кухненски съдове

26

Изпичане

27

Таблица изпичане

29

Пържене

32

Таблица пържене

33

Печене на грил

34

Таблица грил

34

Разтопяване

35

Консервиране

36

Време за консервиране

36

3

37

Специални замърсявания

38

Кант на зоната за готвене

38

39

Лампа на фурната

40

Врата на фурната

41

Поставяне и включване

43

Технически данни

44

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

46

СЛЕДПРОДАЖБЕН СЕРВИЗ

46

342 726 049-A-170805-01

48

Aeg electrolux 41005VD-MN User Manual (72 pages)


Brand: Aeg-electrolux | Category: No info | Size: 4.37 MB |

  

Table of contents

Siguranţa electrică

3

Instalarea

3

Siguranţa copiilor

3

Întreţinerea şi curăţarea

4

Despachetarea

5

Descrierea produsului

6

Accesorii

7

Înainte de prima utilizare

7

Încălzirea zonelor de gătit

8

Funcţionarea cuptorului

9

Utilizarea cuptorului

11

Coacerea

11

Coacere prin convecţie

12

Turbo grill

13

Funcţia pizza

13

Gătitul cu ventilator

13

Sugestii şi recomandări

14

Setarea pentru decongelare

14

Becul cuptorului

15

Prezentare generală

15

Reglarea orei curente

15

Funcţia Durata de coacere

16

Funcţia Sfârşitul coacerii

17

Funcţia Cronometru

18

Recomandări ajutătoare

19

Condensul şi aburul

20

Vase de gătit

20

Îngrijirea şi curăţarea

26

Curăţarea cuptorului

27

Materiale de curăţat

27

Curăţarea externă

28

Accesoriile

28

Elementul grill

28

Curăţarea uşii cuptorului

29

Sertarul detaşabil

30

Ce trebuie făcut dacă

31

Date tehnice

33

Nivelarea

35

Conexiunile electrice

35

342706826-00-072009

37

Varnostna navodila

38

Vzdrževanje in čiščenje

39

Odstranitev embalaže

39

Opis pečice

41

Pred prvo uporabo

42

Uporaba keramične plošče

43

Delovanje

44

Gumb termostata pečice

45

Uporaba pečice

46

Pečenje

46

Spodnji grelec pečice

46

Tradicionalno pečenje

46

Turbo žar

47

Funkcija Pizza

48

Ventilacijsko pečenje

48

Namigi in nasveti

48

Nastavitev odmrzovanja

49

Namigi/nasveti

49

Luč v pečici

49

Elektronski programator

50

Funkcija Čas priprave

51

Funkcija Konec priprave

51

Koristni namigi in nasveti

53

Za varèevanje z energijo

54

Lonci in ponve

54

Rosenje in para

55

Vpliv posode na uspeh pečenja

55

Čiščenje pečice

61

Čistilna sredstva

61

Čiščenje zunanjih površin

62

Grelec za žar

62

Čiščenje vrat pečice

63

Predal štedilnika

64

Kaj storite v primeru…

65

Tehnični podatki

67

Namestitev

68

Električni priključki

69

Aeg electrolux 41005VD-MN User Manual (76 pages)


Brand: Aeg-electrolux | Category: No info | Size: 4.40 MB |

  

Table of contents

Упутства о безбедности

3

Спречите оштећење уређаја

4

Чишћење и одржавање

5

Распакивање

5

Опис уређаја

6

Пре прве употребе

7

Загревање зоне за кување

8

Зоне кувања

9

Индикатор преостале топлоте

9

Рад пећнице

10

Принцип конвекцијске пећнице

11

Употреба пећнице

11

Доњи грејач

12

Конвекцијско кување

12

Турбо грил

13

Функција за пицу

13

Печење са вентилатором

13

Савети и препоруке

14

Електронски програматор

15

Да подесите право време дана

16

Функција трајања печења

16

Функција завршетка печења

17

Помоћне напомене и савети

19

Лонци и шерпе

20

О кондензацији и пари

20

Нега и чишћење

27

Чишћење пећнице

28

Материјали за чишћење

28

Спољно чишћење

28

Елемент грила

29

Чишћење врата пећнице

30

Фиока на извлачење

31

Шта учинити ако

32

Технички подаци

34

Инсталација

35

Нивелисање

36

Електрично прикључивање

36

342706832-00-072009

39

Қауіпсіздік нұсқаулары

40

Күтім көрсету және тазалау

42

Қораптан шығару

42

Құрылғы сипаттамасы

43

Қосымша жабдықтар

44

Бірінші қолданғанға дейін

44

Бос пешті қыздыру

45

Пісіру алаңдарын қыздыру

45

Пісіру алаңдары

46

Қалдық қызуды анықтайтын шам

46

Пешті іске қосу

47

Тұмшапешті пайдалану

48

Астыңғы қыздырғыш элемент

49

Желдеткіш арқылы пісіру

49

Турбо гриль

50

Пицца функциясы

50

Ақыл-кеңес

51

Жібіту параметрлері

52

Пеш шамы

52

Электронды бағдарламалаушы

53

Қуатты үнемдеу үшін

57

Кәстрөлдер мен ыдыстар

57

Конденсат және бу

58

Ыдыс-аяқ

58

1) алдын ала қыздыру уақыты

61

Күту менен тазалау

64

Пешті тазалау

65

Тазалағыш материалдар

65

Сыртын тазалау

66

Гриль элементі

66

Пештің есігін тазалау

67

Алынбалы суырма

69

Пешті жарықтандыру

69

Не істерсіңіз, егер

70

Техникалық ақпарат

71

Орналастыру

73

Тіктеп орнату

73

Электр қосылымдары

74

Table of contents

COMPETENCE 41005VD

1

Âàø íîâûé ïðèáîð

2

Содержаниеѝ

3

Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè

5

Óòèëèçàöèÿ

7

Îïèñàíèå ïðèáîðà

8

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

9

Âàðî÷íàÿ ïîâåðõíîñòü

9

Îáîðóäîâàíèå äóõîâîãî øêàôà

10

Ïðèíàäëåæíîñòè äóõîâîãî øêàôà

10

Перед первым использованием

11

Ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì

12

Ýêñïëóàòàöèÿ êîíôîðîê

13

Установка ступени нагрева

14

Индикатор остаточного тепла

14

Ýêñïëóàòàöèÿ äóõîâîãî øêàôà

15

Функции духового шкафа

16

Óñòàíîâêà ðåøåòêè, ïðîòèâíÿ è

17

Отключение табло времени

18

Óêàçàíèÿ è ñîâåòû

23

Òàáëèöû ïðèãîòîâëåíèÿ

24

Приготовление выпечки

25

Общие указания

26

Òàáëèöà «Âûïåêàíèå»

27

èëè èíôðàæàðêà

33

Òàáëèöà «Æàðêà»

34

Áîëüøîé ãðèëü

36

Êîíñåðâèðîâàíèå

36

Òàáëèöà «Êîíñåðâèðîâàíèå»

37

Размораживание

38

×èñòêà è óõîä

39

Ëåãêî óñòðàíèìûå çàãðÿçíåíèÿ

40

Ñòîéêèå çàãðÿçíåíèÿ

40

Îñîáî ñòîéêèå çàãðÿçíåíèÿ

40

Ðàìà âàðî÷íîé ïîâåðõíîñòè

40

Ïðèíàäëåæíîñòè

41

Áîêîâûå îïîðíûå ðåøåòêè

42

(íàïðàâëÿþùèå)

42

Âíóòðåííåå îñâåùåíèå äóõîâêè

42

Потолок духового шкафа

43

Äâåðöà äóõîâîãî øêàôà

44

ßùèê äëÿ ïîñóäû

45

Êîëëåêòîð

45

×òî äåëàòü, åñëè

46

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó ïðèáîðà

47

Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå

49

Table of contents

COMPETENCE 41005VD

1

Âàø íîâûé ïðèáîð

2

Содержаниеѝ

3

Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè

5

Óòèëèçàöèÿ

7

Îïèñàíèå ïðèáîðà

8

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

9

Âàðî÷íàÿ ïîâåðõíîñòü

9

Îáîðóäîâàíèå äóõîâîãî øêàôà

10

Ïðèíàäëåæíîñòè äóõîâîãî øêàôà

10

Перед первым использованием

11

Ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì

12

Ýêñïëóàòàöèÿ êîíôîðîê

13

Установка ступени нагрева

14

Индикатор остаточного тепла

14

Ýêñïëóàòàöèÿ äóõîâîãî øêàôà

15

Функции духового шкафа

16

Óñòàíîâêà ðåøåòêè, ïðîòèâíÿ è

17

Óêàçàíèÿ è ñîâåòû

23

Òàáëèöû ïðèãîòîâëåíèÿ

24

Приготовление выпечки

25

Общие указания

26

Òàáëèöà «Âûïåêàíèå»

27

èëè èíôðàæàðêà

33

Òàáëèöà «Æàðêà»

34

Áîëüøîé ãðèëü

36

Êîíñåðâèðîâàíèå

36

Òàáëèöà «Êîíñåðâèðîâàíèå»

37

Размораживание

38

×èñòêà è óõîä

39

Ëåãêî óñòðàíèìûå çàãðÿçíåíèÿ

40

Ñòîéêèå çàãðÿçíåíèÿ

40

Îñîáî ñòîéêèå çàãðÿçíåíèÿ

40

Ðàìà âàðî÷íîé ïîâåðõíîñòè

40

Ïðèíàäëåæíîñòè

41

Потолок духового шкафа

43

Äâåðöà äóõîâîãî øêàôà

44

ßùèê äëÿ ïîñóäû

45

Êîëëåêòîð

45

×òî äåëàòü, åñëè

46

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó ïðèáîðà

47

Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå

49

Table of contents

Návod k použití Sklokeramický

1

Bezpečnostní pokyny

3

Údržba a čištění

4

Vybalení

4

Popis spotřebiče

5

Před prvním použitím

7

Použití keramické varné desky

8

Provoz trouby

9

Princip konvekční trouby

10

Použití trouby

10

Dolní topné těleso

11

Konvekční pečení

11

Turbo gril

12

Funkce Pizza

12

Rady a tipy

13

Nastavení Rozmrazování

13

Elektronický programátor

14

Funkce doby pečení

15

Funkce konce pečení

16

Užitečné rady a tipy

17

K úspoře energie

18

Hrnce a pánve

18

Kondenzace a pára

18

Nádoby na pečení

19

Vliv nádob na výsledky pečení

19

Čištění a údržba

24

Čištění trouby

25

Čisticí prostředky

25

Čištění vnějších ploch

25

Příslušenství

26

Topný článek grilu

26

Čištění dveří trouby

27

Vysunovací zásuvka

28

Co dělat, když

29

Technické údaje

30

Instalace

31

Umístění

32

Vyrovnání

32

Elektrické připojení

33

342706831-00-072009

35

Bezpečnostné predpisy

36

Čistenie a starostlivosť

37

Vybalenie spotrebiča

37

Popis spotrebiča

38

Príslušenstvo

39

Pred prvým použitím

39

Ohrev prázdnej rúry

40

Ohrev varnej zóny

40

Prevádzka

41

Používanie rúry

43

Pečenie

43

Spodný ohrievací článok rúry

43

Konvenčné pečenie

43

Funkcia Pizza

44

Pečenie s ventilátorom

44

Nastavenie Rozmrazovanie

45

Nastavenie presného času

47

Funkcia doba pečenia

47

Užitočné rady a tipy

49

Úspora energie

50

Hrnce a panvice

50

Kondenzácia a para

50

Riad používaný v rúre

51

Ošetrovanie a čistenie

56

Čistiace prostriedky

57

Čistenie zvonka

57

Grilovací prvok

57

Čistenie dvierok rúry

58

Vyberateľná zásuvka

59

Čo robiť, keď

60

Inštalácia

62

Umiestnenie

63

Elektrické prípojky

64

Aeg electrolux 41005VD-MN User Manual (72 pages)


Brand: Aeg-electrolux | Category: No info | Size: 4.37 MB |

   

Table of contents

Upute za uporabu štednjak s

1

Sisukord

2

Ohutusjuhised

3

Vältige seadme kahjustamist

4

Hooldus ja puhastamine

4

Lahtipakkimine

4

Toote kirjeldus

5

Enne esimest kasutamist

7

Keedutsoonid

8

Jääksoojuse indikaator

8

Kasutamine

9

Ahju termostaadi nupp

10

Konvektsioonahju põhimõte

10

Ahju kasutamine

10

Küpsetamine

10

Ahju alumine element

11

Tavapärane toiduvalmistamine

11

Turbogrill

12

Pitsafunktsioon

12

Nõuandeid ja näpunäiteid

13

Sulatusfunktsioon

13

Elektrooniline programmeerija

14

Küpsetamise lõpu funktsioon

16

Taimeri funktsioon

17

Vihjeid ja näpunäiteid

18

Kondenseerumine ja aur

19

Küpsetusnõud

19

2) 1) 1)

20

Puhastus ja hooldus

25

Puhastusvahendid

26

Välispinna puhastamine

26

Lisatarvikud

26

Grillimiselement

27

Ahju ukse puhastamine

28

Eemaldatav sahtel

29

Mida teha, kui

30

Tehnilised andmed

31

Paigaldamine

32

Loodimine

33

Elektriühendused

34

Sigurnosne upute

37

Njega i čišćenje

38

Vađenje iz ambalaže

38

Opis proizvoda

40

Prije prve uporabe

41

Uporaba keramičke ploče

42

Uporaba pećnice

43

Regulator termostata pećnice

44

Pečenje

45

Donji grijač pećnice

45

Roštilj (Grill)

46

Turbo roštilj

46

Funkcija Pizza

47

Pečenje s ventilatorom

47

Postavke za odleđivanje

48

Osvjetljenje pećnice

48

Elektronski programator

49

Funkcija trajanja pečenja

50

Funkcija kraja pečenja

50

Korisni savjeti i preporuke

52

Ušteda energije

53

Lonci i tave

53

Kondenzacija i para

54

Suđe za kuhanje

54

Savjeti za točno postavljanje

54

Čišćenje i održavanje

59

Čišćenje pećnice

60

Sredstva za čišćenje

60

Vanjsko čišćenje

61

Čišćenje vrata pećnice

62

Izvlačiva ladica

63

Rješavanje problema

64

Tehnički podaci

66

Postavljanje

66

Smještaj

67

Niveliranje

68

Električni spojevi

68

342706829-00-072009

72

Table of contents

Návod k použití Sklokeramický

1

Bezpečnostní pokyny

3

Údržba a čištění

4

Vybalení

4

Popis spotřebiče

5

Před prvním použitím

7

Použití keramické varné desky

8

Provoz trouby

9

Princip konvekční trouby

10

Použití trouby

10

Dolní topné těleso

11

Konvekční pečení

11

Turbo gril

12

Funkce Pizza

12

Rady a tipy

13

Nastavení Rozmrazování

13

Elektronický programátor

14

Funkce doby pečení

15

Funkce konce pečení

16

Užitečné rady a tipy

17

K úspoře energie

18

Hrnce a pánve

18

Kondenzace a pára

18

Nádoby na pečení

19

Vliv nádob na výsledky pečení

19

Čištění a údržba

24

Čištění trouby

25

Čisticí prostředky

25

Čištění vnějších ploch

25

Příslušenství

26

Topný článek grilu

26

Čištění dveří trouby

27

Vysunovací zásuvka

28

Co dělat, když

29

Technické údaje

30

Instalace

31

Umístění

32

Vyrovnání

32

Elektrické připojení

33

342706831-00-072009

35

Bezpečnostné predpisy

36

Čistenie a starostlivosť

37

Vybalenie spotrebiča

37

Popis spotrebiča

38

Príslušenstvo

39

Pred prvým použitím

39

Ohrev prázdnej rúry

40

Ohrev varnej zóny

40

Prevádzka

41

Používanie rúry

43

Pečenie

43

Spodný ohrievací článok rúry

43

Konvenčné pečenie

43

Funkcia Pizza

44

Pečenie s ventilátorom

44

Nastavenie Rozmrazovanie

45

Nastavenie presného času

47

Funkcia doba pečenia

47

Užitočné rady a tipy

49

Úspora energie

50

Hrnce a panvice

50

Kondenzácia a para

50

Riad používaný v rúre

51

Ošetrovanie a čistenie

56

Čistiace prostriedky

57

Čistenie zvonka

57

Grilovací prvok

57

Čistenie dvierok rúry

58

Vyberateľná zásuvka

59

Čo robiť, keď

60

Inštalácia

62

Umiestnenie

63

Elektrické prípojky

64

Aeg electrolux 41005VD-MN User Manual (72 pages)


Brand: Aeg-electrolux | Category: No info | Size: 4.38 MB |

  

Table of contents

Drošības norādījumi

3

Apkope un tīrīšana

4

Izpakošana

5

Ierīces apraksts

6

Pirms pirmās ieslēgšanas

7

Gatavošanas zonas sakarsēšana

8

Cepeškrāsns funkcijas

10

Cepeškrāsns lietošana

11

Gatavošana

11

Apakšējais sildelements

12

Konvekcijas gatavošana

12

Turbogrils

13

Picas funkcija

13

Padomi un ieteikumi

14

Elektroniskais programmētājs

15

Gatavošanas ilguma funkcija

16

Gatavošanas beigu funkcija

17

Noderīgi ieteikumi un padomi

19

Katli un pannas

20

Kondensācija un tvaiks

20

Krāsns trauki

21

Kopšana un tīrīšana

26

Cepeškrāsns tīrīšana

27

Tīrīšanas līdzekļi

27

Korpusa tīrīšana

28

Piederumi

28

Grila sildelements

28

Cepeškrāsns durtiņu tīrīšana

29

Izņemama atvilktne

31

Cepeškrāsns apgaismojums

31

Ko darīt, ja

32

Tehniskie dati

33

Uzstādīšana

34

Līmeņošana

35

Elektriskie pieslēgumi

35

342706828-00-072009

37

Saugos nuorodos

38

Venkite prietaiso pažeidimo

39

Priežiūra ir valymas

39

Išpakavimas

39

Prietaiso aprašymas

41

Prieš naudojantis pirmąkart

42

Kaitviečių kaitinimas

43

Veikimas

44

Orkaitės naudojimas

46

Kepimas

46

Apatinis kaitinimo elementas

46

Konvekcinis ruošimas

47

Turbogrilis

47

Picos funkcija

48

Naudingi patarimai

48

Atitirpinimas

49

Orkaitės apšvietimo lemputė

49

Bendra apžvalga

50

Gaminimo trukmės funkcija

51

Gaminimo pabaigos funkcija

51

Minutinio laikmačio funkcija

53

Puodai ir prikaistuviai

54

Kondensacija ir garai

55

Virti skirti indai

55

1) įkaitinimo trukmė

57

Valymas ir priežiūra

61

Orkaitės valymas

62

Valymo medžiagos

62

Išorės valymas

62

Grilio elementas

63

Orkaitės durelių valymas

64

Saugojimo stalčius

65

Ką daryti, jeigu

66

Techniniai duomenys

67

Įrengimas

68

Išlyginimas

69

Elektros įvadas

70

Aeg electrolux 41005VD-MN User Manual (72 pages)


Brand: Aeg-electrolux | Category: No info | Size: 4.37 MB |

  

Table of contents

Siguranţa electrică

3

Instalarea

3

Siguranţa copiilor

3

Întreţinerea şi curăţarea

4

Despachetarea

5

Descrierea produsului

6

Accesorii

7

Înainte de prima utilizare

7

Încălzirea zonelor de gătit

8

Funcţionarea cuptorului

9

Utilizarea cuptorului

11

Coacerea

11

Coacere prin convecţie

12

Turbo grill

13

Funcţia pizza

13

Gătitul cu ventilator

13

Sugestii şi recomandări

14

Setarea pentru decongelare

14

Becul cuptorului

15

Prezentare generală

15

Reglarea orei curente

15

Funcţia Durata de coacere

16

Funcţia Sfârşitul coacerii

17

Funcţia Cronometru

18

Recomandări ajutătoare

19

Condensul şi aburul

20

Vase de gătit

20

Îngrijirea şi curăţarea

26

Curăţarea cuptorului

27

Materiale de curăţat

27

Curăţarea externă

28

Accesoriile

28

Elementul grill

28

Curăţarea uşii cuptorului

29

Sertarul detaşabil

30

Ce trebuie făcut dacă

31

Date tehnice

33

Nivelarea

35

Conexiunile electrice

35

342706826-00-072009

37

Varnostna navodila

38

Vzdrževanje in čiščenje

39

Odstranitev embalaže

39

Opis pečice

41

Pred prvo uporabo

42

Uporaba keramične plošče

43

Delovanje

44

Gumb termostata pečice

45

Uporaba pečice

46

Pečenje

46

Spodnji grelec pečice

46

Tradicionalno pečenje

46

Turbo žar

47

Funkcija Pizza

48

Ventilacijsko pečenje

48

Namigi in nasveti

48

Nastavitev odmrzovanja

49

Namigi/nasveti

49

Luč v pečici

49

Elektronski programator

50

Funkcija Čas priprave

51

Funkcija Konec priprave

51

Koristni namigi in nasveti

53

Za varèevanje z energijo

54

Lonci in ponve

54

Rosenje in para

55

Vpliv posode na uspeh pečenja

55

Čiščenje pečice

61

Čistilna sredstva

61

Čiščenje zunanjih površin

62

Grelec za žar

62

Čiščenje vrat pečice

63

Predal štedilnika

64

Kaj storite v primeru…

65

Tehnični podatki

67

Namestitev

68

Električni priključki

69

Aeg electrolux 41005VD-MN User Manual (76 pages)


Brand: Aeg-electrolux | Category: No info | Size: 4.40 MB |

  

Table of contents

Упутства о безбедности

3

Спречите оштећење уређаја

4

Чишћење и одржавање

5

Распакивање

5

Опис уређаја

6

Пре прве употребе

7

Загревање зоне за кување

8

Зоне кувања

9

Индикатор преостале топлоте

9

Рад пећнице

10

Принцип конвекцијске пећнице

11

Употреба пећнице

11

Доњи грејач

12

Конвекцијско кување

12

Турбо грил

13

Функција за пицу

13

Печење са вентилатором

13

Савети и препоруке

14

Електронски програматор

15

Да подесите право време дана

16

Функција трајања печења

16

Функција завршетка печења

17

Помоћне напомене и савети

19

Лонци и шерпе

20

О кондензацији и пари

20

Нега и чишћење

27

Чишћење пећнице

28

Материјали за чишћење

28

Спољно чишћење

28

Елемент грила

29

Чишћење врата пећнице

30

Фиока на извлачење

31

Шта учинити ако

32

Технички подаци

34

Инсталација

35

Нивелисање

36

Електрично прикључивање

36

342706832-00-072009

39

Қауіпсіздік нұсқаулары

40

Күтім көрсету және тазалау

42

Қораптан шығару

42

Құрылғы сипаттамасы

43

Қосымша жабдықтар

44

Бірінші қолданғанға дейін

44

Бос пешті қыздыру

45

Пісіру алаңдарын қыздыру

45

Пісіру алаңдары

46

Қалдық қызуды анықтайтын шам

46

Пешті іске қосу

47

Тұмшапешті пайдалану

48

Астыңғы қыздырғыш элемент

49

Желдеткіш арқылы пісіру

49

Турбо гриль

50

Пицца функциясы

50

Ақыл-кеңес

51

Жібіту параметрлері

52

Пеш шамы

52

Электронды бағдарламалаушы

53

Қуатты үнемдеу үшін

57

Кәстрөлдер мен ыдыстар

57

Конденсат және бу

58

Ыдыс-аяқ

58

1) алдын ала қыздыру уақыты

61

Күту менен тазалау

64

Пешті тазалау

65

Тазалағыш материалдар

65

Сыртын тазалау

66

Гриль элементі

66

Пештің есігін тазалау

67

Алынбалы суырма

69

Пешті жарықтандыру

69

Не істерсіңіз, егер

70

Техникалық ақпарат

71

Орналастыру

73

Тіктеп орнату

73

Электр қосылымдары

74

Table of contents

Spis treści

2

Bezpieczeństwo elektryczne

3

Instalacja

3

Bezpieczeństwo dzieci

3

Bezpieczeństwo eksploatacji

4

Rozpakowanie

5

Opis urządzenia

6

Przed pierwszym użyciem

7

Obsługa płyty ceramicznej

8

Pola grzejne

9

Wskaźnik ciepła resztkowego

9

Eksploatacja piekarnika

10

Korzystanie z piekarnika

11

Pieczenie ciasta

11

Dolna grzałka

12

Pieczenie konwekcyjne

12

Duży grill

12

Grill turbo

13

Termoobieg

13

Porady i wskazówki

14

Ustawienie rozmrażania

15

Oświetlenie piekarnika

15

Zegar elektroniczny

16

Funkcja Czas pieczenia

17

Funkcja Koniec pieczenia

18

Funkcja Minutnik

19

Przydatne rady i wskazówki

20

Kondensacja i para

21

Naczynia kuchenne

21

Sugerowane ustawienia

22

Konserwacja i czyszczenie

27

Czyszczenie piekarnika

28

Środki czyszczące

29

Akcesoria

29

Grzałka grilla

30

Czyszczenie drzwi piekarnika

31

Wyjmowana szuflada

32

Co zrobić, gdy…

33

Dane techniczne

34

Miejsce instalacji

36

Poziomowanie

37

Tartalomjegyzék

39

Biztonsági tudnivalók

40

Ápolás és tisztítás

41

Kicsomagolás

42

A készülék leírása

43

Tartozékok

44

Az első használat előtt

44

A főzőzóna felfűtése

45

A sütő üzemeltetése

46

A konvekciós sütő lényege

47

A sütő használata

48

Tésztasütés

48

Alsó fűtőelem

48

Konvekciós ételkészítés

48

Turbogrill

50

Pizza funkció

50

Légkeveréses sütés

50

Javaslatok és tanácsok

50

Kiolvasztási beállítás

51

Elektronikus programkapcsoló

52

Sütés időtartama funkció

53

Sütés vége funkció

54

Percszámláló funkció

55

Energiatakarékosság érdekében

56

Fazekak és serpenyők

56

Kondenzáció és gőz

57

Sütőedények

57

1) előmelegítési idő

60

Tisztítószerek

64

Külső tisztítás

64

Grillező fűtőelem

65

A sütőajtó tisztítása

66

Kivehető fiók

67

Mit tegyek, ha

68

Műszaki adatok

70

Üzembe helyezés

70

Elhelyezés

71

Vízszintbe állítás

72

Elektromos csatlakoztatás

72

342706830-00-072009

76

Aeg electrolux 41005VD-MN User Manual (76 pages)


Brand: Aeg-electrolux | Category: No info | Size: 4.41 MB |

   

Table of contents

Съдържание

2

Инструкции за безопасност

3

Разопаковане

5

Описание на уреда

6

Преди първата употреба

7

Зони за готвене

9

Действие

10

Използване на фурната

11

Сладкиши

11

Долен елемент на фурната

12

Конвекционно печене

12

Турбо грил

13

Функция пица

13

Готвене с вентилатор

14

Препоръки и съвети

14

Осветление на фурната

15

Електронен програматор

16

Полезни препоръки и съвети

20

Кондензация и пара

21

Съдове за готвене

21

Грижи и почистване

27

Почистване на фурната

28

Почистващи препарати

28

Външно почистване

29

Принадлежности

29

Елемент на грила

29

Подвижно чекмедже

32

Как да постъпите, ако

33

Технически данни

34

Инсталиране

35

Местоположение

36

Нивелиране

36

Електрически съединения

37

Содржина

39

Безбедносни упатства

40

Одржување и чистење

41

Распакување

42

Опис на апаратот

43

Пред првата употреба

44

Ракување со керамичката плоча

45

Ракување со печката

46

Користење на печката

48

Печење торти и колачи

48

Долен грејач

49

Турбо скара

50

Функција за пица

50

Готвење со вентилатор

50

Совети и препораки

51

Електронски програматор

52

Поставување на часовникот

53

Крај на готвењето

54

Помошни напомени и совети

56

Тавчиња и тави

57

Кондензација и пареа

57

Садови за готвење

58

Предлози за правилни поставки

58

Нега и чистење

64

Материјали за чистење

65

Чистење однадвор

65

Грејач за скара

66

Чистење на вратата на печката

67

Фиока што се вади

68

Што да сторите ако

69

Спецификации

71

Местоположба

72

Нивелирање

73

Поврзување на електриката

73

342706827-00-072009

76

More products and manuals for Unknown AEG Electrolux

Models Document Type
AG98850-4I User Manual   Aeg-Electrolux AG98850-4I Lietotāja rokasgrāmata, 14 pages
BE9314071M User Manual   Aeg-Electrolux BE9314071M Manuale utente, 28 pages
F55011IM User Manual   Aeg-Electrolux F55011IM Manuali i perdoruesit [bs] [hr] [sk] [sr] , 28 pages
79454G-B User Manual   Aeg-Electrolux 79454G-B User Manual [en] [es] [ja] [zh] , 16 pages
F99020IMM User Manual   Aeg-Electrolux F99020IMM Lietotāja rokasgrāmata [fr] [it] [nl] [pt] , 36 pages
F55002IW0P User Manual   Aeg-Electrolux F55002IW0P Benutzerhandbuch, 24 pages
F89020IM User Manual     Aeg-Electrolux F89020IM Handleiding, 100 pages
F85010VIL User Manual   Aeg-Electrolux F85010VIL Ohjekirja, 44 pages
LAV66819 User Manual Aeg-Electrolux LAV66819 Användarmanual, 36 pages
F65020IM0P User Manual   Aeg-Electrolux F65020IM0P Manual de usuario, 24 pages
40056VH-MN User Manual   Aeg-Electrolux 40056VH-MN User Manual, 52 pages
L74950A User Manual   Aeg-Electrolux L74950A Vartotojo vadovas, 40 pages
F78000VI0P User Manual      Aeg-Electrolux F78000VI0P Lietotāja rokasgrāmata, 68 pages
F44410VI User Manual   Aeg-Electrolux F44410VI Manual de usuario, 32 pages
B5705-5-M User Manual   Aeg-Electrolux B5705-5-M Руководство пользователя, 44 pages
F65000W0P User Manual   Aeg-Electrolux F65000W0P Manuali i perdoruesit [en] [es] [it] , 24 pages
LL1820 User Manual   Aeg-Electrolux LL1820 Manual de utilizare, 44 pages
F65402IM0P User Manual    Aeg-Electrolux F65402IM0P Εγχειρίδιο χρήστη, 72 pages
S70312KG User Manual   Aeg-Electrolux S70312KG User Manual, 14 pages
F88080IB User Manual Aeg-Electrolux F88080IB Brukermanual, 52 pages